Malinowski Przemysław (red.), Nowak Tomasz D. (red.), Sędkowska Aleksandra (red.), Kontrola podatkowa, skarbowa i celna. Wyzwania teorii i praktyki

Monografie
Opublikowano: LEX 2013
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Kontrola podatkowa, skarbowa i celna. Wyzwania teorii i praktyki

Autorzy fragmentu:

Przedmowa

Źródłem niniejszej publikacji była V Ogólnopolska Opolska Konferencja Podatkowa pod tytułem „Kontrola podatkowa, skarbowa i celna – wyzwania teorii i praktyki”, która odbyła się w dniach 19–20 października 2011 r. w Kamieniu Śląskim koło Opola. Uczestniczyło w niej ponad stu przedstawicieli nauki, praktyki, organów skarbowych i podatkowych oraz sądów administracyjnych z całego kraju. Autorami poszczególnych artykułów są uczestnicy konferencji. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Izbę Celną w Opolu i Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu objęli prorektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Stefan Marek Grochalski, szef Służby Celnej Jacek Kapica oraz generalny inspektor Kontroli Skarbowej Andrzej Parafianowicz.

W trakcie konferencji dotyczącej tak kluczowej problematyki, jaką jest kontrola podatkowa, skarbowa oraz celna konfrontowane były poglądy teoretyków oraz praktyków, co pozwoliło obydwu grupom dostrzec problemy, z którymi nie mieli możliwości zetknąć się do tej pory. Efektem zainicjowanego w ten sposób dyskursu naukowego są prezentowane w niniejszym opracowaniu artykuły.

Autorzy artykułów wraz z redaktorami składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które umożliwiły przygotowanie i oddanie do rąk Czytelników niniejszej publikacji.

Opole, maj 2013 r.

Przemysław Malinowski

Tomasz Nowak

Aleksandra Sędkowska

Autor fragmentu:

Kontrola podatkowa w procesie stosowania prawa podatkowego

1.Wprowadzenie – specyfika procesu stosowania prawa podatkowego

Stosowanie prawa jest procesem obejmującym złożone czynności podejmowane przez różne podmioty na poszczególnych etapach tego procesu. Pojęcie oraz przebieg procesu stosowania prawa stanowi zagadnienie szeroko omówione w literaturze . Na proces stosowania prawa składa się: ustalenie zaistnienia stanu faktycznego, wskazanie źródeł rekonstrukcji normy (argumentacja walidacyjna), wykładnia przepisów prawa, subsumcja, oraz ustalenie konsekwencji prawnych zaistniałej sytuacji faktycznej.

Problematyka stosowania prawa podejmowana jest w doktrynie w różnych kontekstach. Najbardziej interesująca wydaje się zaś ocena procesu stosowania prawa z perspektywy podmiotów w nim uczestniczących, a także specyfiki poszczególnych gałęzi prawa.

W nawiązaniu do oceny procesu stosowania prawa z perspektywy podmiotów w nim uczestniczących w doktrynie odnaleźć można pogląd, zgodnie z którym proces stosowania prawa oceniać można w ujęciu wąskim i szerokim. Przez stosowanie prawa w znaczeniu wąskim rozumie się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX