Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2150

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
§  4.  Przy ustalaniu celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy, uwzględnia się wpływ na stan wód nowych:
1) zmian właściwości fizycznych jednolitych części wód powierzchniowych oraz
2) działań człowieka, zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju i niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa

- o których mowa w art. 66 i art. 67 ustawy, ustalonych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), lub ustalonych przez organy właściwe w sprawach ocen wodno-prawnych w postępowaniu o wydanie oceny wodnoprawnej.