Szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.932 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje działem administracji rządowej - zdrowie.
3. 
Minister jest dysponentem części 46 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Zdrowia.
5. 
Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 26 sierpnia 2020 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH MINISTROWI ZDROWIA LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1)
Główny Inspektor Farmaceutyczny;
2)
Główny Inspektor Sanitarny;
3)
Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych;
4)
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.