Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia. - Dz.U.2020.1541 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1541

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470) w załączniku pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych;".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 26 sierpnia 2020 r.