Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2269

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje działem administracji rządowej - zdrowie.
3.  Minister jest dysponentem części 46 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Zdrowia.
5.  Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 15 listopada 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH MINISTROWI ZDROWIA LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Główny Inspektor Farmaceutyczny;
2) Główny Inspektor Sanitarny;
3) Inspektor do spraw Substancji Chemicznych;
4) Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.