Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje działem administracji rządowej - zdrowie.
3.  Minister jest dysponentem części 46 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Zdrowia.
5.  Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 9 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH MINISTROWI ZDROWIA LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Główny Inspektor Farmaceutyczny;

2) Główny Inspektor Sanitarny;

3) Inspektor do spraw Substancji Chemicznych;

4) Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.