Szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury. - Dz.U.2021.937 t.j. - OpenLEX

Szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.937 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
(uchylony);
2)
transport;
3)
żegluga śródlądowa;
4)
gospodarka morska;
5)
(uchylony).
6)
gospodarka wodna.
3. 
Minister jest dysponentem części 39, 69, 21 i 22 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Infrastruktury.
5. 
Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 15 listopada 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH MINISTROWI INFRASTRUKTURY LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1)
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
2)
Główny Inspektor Transportu Drogowego;
3)
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
4)
(uchylony).