Szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury. - Dz.U.2018.101 - OpenLEX

Szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.101

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) 1
 (uchylony);
2)
łączność;
3)
transport.
3.  2
 Minister jest dysponentem części 26 i 39 budżetu państwa.
4.  3
 Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Infrastruktury.
5. 
Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 9 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK 4  

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH MINISTROWI INFRASTRUKTURY LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

2) (uchylony);

3) (uchylony);

4) Główny Inspektor Transportu Drogowego;

5) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

1 § 1 ust. 2 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 2018 r.
2 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 2018 r.
3 § 1 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 2018 r.
4 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 2018 r.