Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.37.417

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 kwietnia 2000 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu państwa na rok 2001.

Na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:
§  1. Ministrowie, przewodniczący określonych w odrębnych ustawach komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inni dysponenci odrębnych części budżetowych, zwani dalej "dysponentami", opracowują plany rzeczowe zadań oraz projekty budżetów właściwych części budżetu państwa, w szczegółowości, w terminach i na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu.
§  2. 1 Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej:
1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 39, poz. 169, Nr 60, poz. 257, Nr 69, poz. 297 i Nr 81, poz. 356, z 1992 r. Nr 22, poz. 91 i Nr 103, poz. 523, z 1993 r. Nr 42, poz. 194, Nr 59, poz. 276 i Nr 109, poz. 489, z 1994 r. Nr 9, poz. 33 i Nr 66, poz. 286, z 1995 r. Nr 29, poz. 148 i Nr 153, poz. 783, z 1996 r. Nr 37, poz. 162 i Nr 116, poz. 556, z 1997 r. Nr 22, poz. 116, Nr 100, poz. 626 i Nr 151, poz. 999, z 1998 r. Nr 161, poz. 1081 oraz z 1999 r. Nr 78, poz. 880), według formularzy wymienionych w § 5 niniejszego rozporządzenia,
2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 78, poz. 880),
3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 59, poz. 688), według formularzy wymienionych w § 6 niniejszego rozporządzenia.
§  3.
1. Materiały do projektu budżetu państwa dysponenci opracowują na podstawie:
1) założeń do projektu budżetu państwa rozpatrzonych przez Radę Ministrów, w tym: prognozy cen i kursów walut oraz innych wskaźników wynikających z prognozy makroekonomicznej, opracowanej przez Ministerstwo Finansów przy współpracy Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i innych zainteresowanych resortów odpowiadających za kluczowe problemy polityki społeczno-gospodarczej, a także przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim,
2) limitów wydatków dla poszczególnych części budżetowych,
3) istniejącej sieci placówek finansowanych z budżetu, z uwzględnieniem placówek przewidzianych do uruchomienia bądź likwidacji w 2001 r.,
4) wynagrodzeń z uwzględnieniem podwyżek wprowadzonych od dnia 1 stycznia 2000 r.
2. Limity wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz prognozy cen, kursów walut, a także innych wskaźników, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw finansów.
§  4.
1. Podziału kwoty limitu wydatków dla działu "Oświata i wychowanie", obejmujących dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne, oraz limitu wydatków na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i na zadania oświatowe, do których realizacji został upoważniony kurator oświaty - zgodnie z postanowieniami art. 31 pkt 7, 9, 10 i 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239) - pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wydatki te nie mogą być planowane przez wojewodów w kwotach niższych od ustalonych w limitach, bez uprzedniego uzgodnienia tych zmniejszeń z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.
2. Podział kwoty limitu wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, dokonany przez wojewodów, wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.
3. Podział kwot limitów wydatków w zakresie korpusu służby cywilnej, dokonywany przez dysponentów części budżetowych, wymaga uzgodnienia z Szefem Służby Cywilnej.
4. Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 136), zwanej dalej "ustawą", zwiększenie w okresie realizacji inwestycji jej planowanej wartości kosztorysowej, wynikające ze zwiększenia zakresu rzeczowego inwestycji, zmian w dokumentacji projektowej, z wydłużenia okresu realizacji inwestycji - nie stanowi podstawy do zwiększenia łącznej kwoty dotacji celowej na realizację inwestycji.
§  5.
1. W terminie do dnia 15 maja 2000 r. dysponenci, z zastrzeżeniem ust. 2, opracują i przedłożą ministrowi właściwemu do spraw finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych według formularzy oznaczonych symbolami:
1) RZ-1 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane z budżetu państwa; formularz stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2) RZ-2 - Nowe i likwidowane państwowe jednostki organizacyjne; formularz stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3) RZ-3 - Nowe zadania przewidziane do realizacji w 2001 r., zadania, których realizacja zakończy się w 2000 r., oraz zadania wynikające z członkostwa w NATO i zadania dotyczące integracji z Unią Europejską; formularz stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,
4) RZ-4 - Finansowanie zadań związanych z dostosowaniem działalności do wymagań Unii Europejskiej; formularz stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,
5) RZ-5 - Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; formularz stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia,
6) RZ-6- Finansowanie zadań nie objętych uzgodnieniami z Komisją Europejską i ich wspieranie środkami krajowymi; formularz stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia,
7) RZ-7 - Opieka społeczna; formularz stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia,
8) RZ-8 - Opieka społeczna (świadczenia z pomocy społecznej); formularz stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia,
9) RZ-9 - Zestawienie inwestycji dotowanych w 2000 r. oraz szacunek na 2001 r.; formularz stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia,
10) RZ-10 - Wydatki na oświetlenie dróg; formularz stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia,
11) RZ-11 - Dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców; formularz stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia,
12) RZ-12 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; formularz stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia,
13) RZ-13 - Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego; formularz stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia,
14) RZ-14 - Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy funkcjonariuszy); formularz stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia,
15) RZ-15 - Programy wieloletnie; formularz stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia,
16) RZ-16 - Renty wynikające z wyroków i ugód sądowych zasądzone na rzecz pacjentów byłych państwowych jednostek budżetowych ochrony zdrowia; formularz stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia,
17) RZ-17 - Wydatki budżetu państwa na kolejowe stacje sanitarno-epidemiologiczne; formularz stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia.
2. W formularzu RZ-1 ujmuje się wyłącznie:
1) ustawowo zagwarantowane świadczenia pieniężne na rzecz żołnierzy i funkcjonariuszy oraz świadczenia emerytalno-rentowe dotyczące żołnierzy i funkcjonariuszy w podziale na działy,
2) uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne,
3) liczbę żołnierzy i funkcjonariuszy przewidzianych do zwolnienia z zawodowej służby, pełnionej jako służba stała, do rezerwy.
3. Formularz RZ-9 właściwi ministrowie oraz wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu "Oświata i wychowanie", przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
4. Formularze RZ-1, RZ-2, RZ-3, RZ-9, RZ-12, RZ-13, RZ-14 i RZ-15 wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
5. Formularze RZ-7 i RZ-8 ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu "Opieka społeczna", przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.
§  6.
1. W terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego limity wydatków na rok 2001, o których mowa w § 3 ust. 2, dysponenci przedłożą ministrowi właściwemu do spraw finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:
1) BD - Zestawienie dochodów; formularz stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia,
2) BW - Zestawienie wydatków; formularz stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia,
3) DPO - Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe; formularz stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia,
4) DAF - Zestawienie dotacji dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa oraz dla Polskiej Organizacji Turystycznej; formularz stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia,
5) BW-S - Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; formularz stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia,
6) BW-PL - Plan finansowy placówek zagranicznych - wydatki budżetowe; formularz stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia,
7) PZ-1 - Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; formularz stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia,
8) PZ-2 - Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; formularz stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia,
9) SUS - Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne dla żołnierzy niezawodowych, funkcjonariuszy służby kandydackiej oraz duchownych; formularz stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia,
10) BW-I - Zestawienie inwestycji dotowanych w 2001 r. wraz z omówieniem; formularz stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia,
11) IW - Wniosek o przyznanie dotacji budżetowej na finansowanie inwestycji wieloletnich; formularz stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia,
12) SW-1 - Szkolnictwo wyższe; formularz stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia,
13) SW-2 - Wybrane elementy planu finansowego szkół wyższych; formularz stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia,
14) ZRPiW - Wydatki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze; formularz stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia,
15) BZS - Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; formularz stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia,
16) BZSA - Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotyczy funkcjonariuszy); formularz stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia,
17) B-4Z - Plan finansowy zakładów budżetowych, środków specjalnych; formularz stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia,
18) B-7Z - Plan finansowy gospodarstw pomocniczych; formularz stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia,
19) B-K - Plan finansowy państwowych instytucji kultury i państwowych instytucji filmowych; formularz stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia,
20) BW-K - Wydatki budżetu państwa na kolejowe stacje sanitarno-epidemiologiczne; formularz stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia,
21) PR - Programy wieloletnie; formularz stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia,
22) PP - Przychody z prywatyzacji; formularz stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia,
23) PE - Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; formularz stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia,
24) IE - Finansowanie zadań związanych z dostosowaniem działalności do wymagań Unii Europejskiej; formularz stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia,
25) PB - Finansowanie zadań nie objętych uzgodnieniami z Komisją Europejską i ich wspieranie środkami krajowymi; formularz stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia,
26) PFC - Plan finansowy funduszu celowego; formularz stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia.
2. W formularzach wymienionych w ust. 1 dysponenci ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału.
3. Formularze BD, BW, PZ-1, BW-I, IW, BZS i B-4Z ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu "Oświata i wychowanie", przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
4. Formularze BD, BW, PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS, BZSA, B-4Z i B-7Z wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
5. Formularze PZ-1 (w zakresie korpusu służby cywilnej), BW i BZS dysponenci części budżetowych, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej.
6. Formularze BD i BW dysponenci części budżetowych, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu "Obrona narodowa", przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.
§  7. Dysponenci państwowych funduszy celowych nie posiadający osobowości prawnej, prezesi państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekty planów finansowych poszczególnych funduszy opracowane na formularzu PFC, stanowiącym załącznik nr 43 do rozporządzenia.
§  8. Łącznie z formularzami, o których mowa w § 5-7, dysponenci przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków.
§  9. Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu budżetu państwa na rok 2001 określa załącznik nr 44 do rozporządzenia.
§  10. Wartość kosztorysową, o której mowa w art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się w wysokości 50 mln zł.
§  11. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ministrze właściwym do spraw finansów, należy przez to rozumieć odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.
§  12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część ...........

(nr, nazwa)

Dział............

(nr, nazwa)

Obowiązujący termin

przedłożenia - 15.05.2000 r.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH WYPŁACANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.Nazwa świadczeniaPodstawa prawna ustalenia wysokości

świadczenia

Liczba

świadczeniobiorców

Kwota wypłat

w tysiącach złotych

przewidywane

wykonanie

w 2000 r.

projekt

planu na

2001 r.

przewidywane

wykonanie

w 2000 r.

projekt

planu na

2001 r.

1234567
1
2
3
4
5
...
OGÓŁEM

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część ...........

(nr, nazwa)

Obowiązujący termin

przedłożenia - 15.05.2000 r.

NOWE I LIKWIDOWANE PAŃSTWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Lp.DziałRozdziałNazwa jednostki i forma finansowaniaUzasadnienie powołania lub likwidacjiPlanowana data uruchomienia

lub likwidacji

Liczba etatów

(Średniorocznie)

Ocena kosztów
uruchomienia

i działalności

jednostki

likwidacji

jednostki

działalności jednostki w 2000 r.
w tysiącach złotych
12345678910
INowe Jednostki
1xx
2xx
...xx
...xx
IIJednostki likwidowane
1x
2x
...x
...x

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część .........

(nazwa)

Obowiązujący termin

przedłożenia - 15.05.2000 r.

NOWE ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2001 R., ZADANIA, KTÓRYCH REALIZACJA ZAKOŃCZY SIĘ W 2000 R.,

ORAZ ZADANIA WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA W NATO I ZADANIA DOTYCZĄCE INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

Lp.RozdziałOpis zadaniaPlanowana data rozpoczęcia lub zakończenia finansowaniaUzasadnienie rozpoczęcia lub zakończenia finansowaniaJednostka realizującaOcena kosztówLiczba etatów

(średniorocznie)

ogółemw tym:

wynagrodzenia

w tysiącach złotych
123456789
INowe zadania wynikające z aktów prawnych
1
2
3
...
...
IIZadania, których realizacja zakończy się w 2000 r. bądź nastąpi ograniczenie ich

zakresu

1
2
3
...
...
IIIZadania wynikające z członkostwa w NATO, w tym cele Sił Zbrojnych
1
2
3
...
...
IVZadania rozpoczynane po roku 2000, związane z zarządzaniem programami pomocy z UE i wymagające dodatkowego zatrudnienia w jednostkach budżetowych
1
2
3
...
...

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Cześć .............

(nr, nazwa)

Obowiązujący termin

przedłożenia - 15.05.2000 r.

FINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM DZIAŁALNOŚCI DO WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.Program/zadanie

(nazwa)

DataJednostka realizującaŹródła finansowaniaOznaczenie źródeł finansowaniaPrzewidywane wykonanie w 2000 r.Koszty w latach 2001-2003 w tysiącach złotych
rozpoczęciazakończeniaogółem200120022003
123456789101112
11)

2)

w tym:

211)

2)

w tym:

Uwaga: 1) budżet państwa (w złotych) - w kol. 7 dział/rozdział,

2) inne środki - pochodzenie - w kol. 7 oznaczenie.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część .............

(nr, nazwa)

Obowiązujący termin

przedłożenia - 15.05.2000 r.

FINANSOWANIE ZADAŃ UZGODNIONYCH Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

Lp.Program/zadanie (nazwa)DataJednostka realizującaŹródła finansowaniaOznaczenie źródeł finansowaniaPrzewidywane wykonanie

w 2000 r.

Koszty w latach 2001-2003

w tysiącach złotych

rozpoczęciazakończeniaogółem200120022003
123456789101112
11)

2)

3)

21)

2)

3)

Uwagi: 1) budżet państwa (w złotych) - w kol. 7 dział/rozdział,

2) bezzwrotna pomoc z Unii Europejskiej (w euro) - w kol. 7 symbol programu/zadania,

3) inne środki (w walucie) - pochodzenie - w kol. 7 oznaczenie.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część ...............

(nr, nazwa)

Obowiązujący termin

przedłożenia - 15.05.2000 r.

FINANSOWANIE ZADAŃ NIE OBJĘTYCH UZGODNIENIAMI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I ICH WSPIERANIE ŚRODKAMI KRAJOWYMI

Lp.Program/zadanie (nazwa)DataJednostka

realizująca

Źródła finansowaniaOznaczenie źródeł finansowaniaPrzewidywane

wykonanie

w 2000 r.

Koszty w latach

2001-2003

w tysiącach złotych

rozpoczęciazakończeniaogółem200120022003
123456789101112
11)

2)

21)

2)

Uwagi: 1) budżet państwa (w złotych) - w kol. 7 dział/rozdział,

2) środki zagraniczne (w walucie) - pochodzenie - w kol. 7 oznaczenie podstawy pochodzenia środków.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 r.

Część ................

(nr, nazwa)

Dział ..............

(nr, nazwa)

Obowiązujący termin

przedłożenia - 15.05.2000 r.

OPIEKA SPOŁECZNA

Lp.WyszczególnienieJednostka miaryPrzewidywane

wykonanie w 2000 r.

Projekt planu na 2001 r.
12345
IPlacówki opiekuńczo-wychowawcze:xxx
1Liczba placówekliczba
2Liczba umieszczonych dzieciosoba
3Zatrudnienie w tych placówkach ogółemosoba
w tym nauczyciele (razem):osoba
astażyściosoba
bkontraktowiosoba
cmianowaniosoba
ddyplomowaniosoba
4Wydatki (dotacja z budżetu państwa)w tys. zł
w tym wynagrodzeniaw tys. zł
IaDomy dziecka:xxx
1Liczba placówekliczba
2Liczba dzieci umieszczonychosoba
3Zatrudnienie w domach dzieckaosobaxx
w tym nauczyciele (razem):osoba
astatyściosoba
bkontraktowiosoba
cmianowaniosoba
ddyplomowaniosoba
4Wydatki (dotacja z budżetu państwa)w tys. zł
w tym wynagrodzeniaw tys. zł
IIRodziny zastępcze:xxx
1Liczba rodzinliczba
2Liczba dzieci umieszczonychosoba
3Wydatki (dotacja z budżetu państwa),w tys. zł
w tym na:
- rodziny zastępcze, pełniące rolę pogotowia opiekuńczegow tys. zł

ZAŁĄCZNIK Nr  8

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 r.

Część ..............

(nr, nazwa)

Dział ..............

(nr, nazwa)

Obowiązujący termin

przedłożenia - 15.05.2000 r.

OPIEKA SPOŁECZNA

(świadczenia z pomocy społecznej)

Lp.WyszczególnienieJednostka

miary

Przewidywane

wykonanie w 2000 r.

Projekt planu na 2001 r.
12345
IZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM:
Zasiłki stałexxx
1Liczba świadczeniobiorcówosoba
2Liczba świadczeńliczba
3Wydatki (dotacja z budżetu państwa)w tys.zł
Zasiłki stałe wyrównawczexxx
1Liczba świadczeniobiorcówosoba
2Liczba świadczeńliczba
3Wydatki (dotacja z budżetu państwa)w tys.zł
Gwarantowane zasiłki okresowexxx
1Liczba świadczeniobiorcówosoba
2Liczba świadczeńliczba
3Wydatki (dotacja z budżetu państwa)w tys.zł
Renty socjalnexxx
1Liczba świadczeniobiorcówosoba
2Liczba świadczeńliczba
3Wydatki (dotacja z budżetu państwa)w tys.zł
Zasiłki okresowexxx
1Liczba świadczeniobiorcówosoba
2Liczba świadczeńliczba
3Wydatki (dotacja z budżetu państwa)w tys.zł
Zasiłki dla kobiet w ciąży i wychowujących dzieckoxxx
1Średnioroczna liczba świadczeniobiorcówosoba
2Liczba świadczeńliczba
3Wydatki (dotacja z budżetu państwa)w tys.zł
IISKŁADKI EMERYTALNE I RENTOWE OD UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃxxx
1Liczba świadczeniobiorcówosoba
2Liczba świadczeńliczba
3Wydatki (dotacja z budżetu państwa)w tys.zł
IIISPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZExxx
1Liczba świadczeniobiorcówosoba
2Liczba usługliczba
3Wydatki (dotacja z budżetu państwa)w tys.zł
IVPOMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE SIĘ WYCHOWANKÓW
1Liczba świadczeniobiorcówosoba
2Liczba świadczeńliczba
3Wydatki (dotacja z budżetu państwa)w tys.zł

ZAŁĄCZNIK Nr  9

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część ...............

(nr, nazwa)

Obowiązujący termin

przedłożenia - 15.05.2000 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI DOTOWANYCH W 2000 R. ORAZ SZACUNEK NA 2001 R.

w tysiącach zł

Lp.KlasyfikacjaWyszczególnienieWartość kosztorysowaTermin (rok)Wydatki budżetu państwaZaangażowanie (nakłady do wykonania po roku planowanym)
nr

Części

nr

Wojew.

DziałRozdziałParagrafInwestorNazwa inwestycjirozpoczęciazakończeniaUstawa budżetowa na 2000 r.Przewidywane

wykonanie w 2000 r.

Projekt planu na 2001r.
123456789101112131415
IInwestycje wieloletnie z zał. nr 7 do ustawy budżetowej na 2000 r. - razem Ixx
1
2
3
...
IIInwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem IIxx
1
2
3
...
IIIZakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem - razem IIIxxx
1xxx
2xxx
3xxx
...xxx
IVInwestycje zagraniczne finansowane z udziałem środków budżetu państwa - razem IVxx
1
2
3
...
OxxxOgółem I + II + III + IV:xx

Uwagi:

1. Urzędy centralne kol. (3=C) zostawiają pustą. Urzędy wojewódzkie kol. (2=B) wypełniają cyframi 85.

2. W kol. (4=D) działy należy podawać narastająco z rozbiciem na rozdziały w kol. (5=E) narastająco.

3. W kol. (7=G) i (8=H) należy wprowadzać pełne nazwy inwestora oraz inwestycji.

Dla obu kolumn należy wprowadzić opcje (Format /Alignment/ Justify/ Wrap Text/ Top), (Format / Wyrównanie / Justuj / Automatyczne łamanie wierszy / Na górze).

4. Dla każdego wiersza wypełnionego treścią w kol. (7=G) i (8=H) należy powtórzyć odpowiednią pełną klasyfikację budżetową w kolumnach od (2=B) do (6=F).

5. x - oznacza pustą komórkę (nie wypełniać).

6. Zapis na FD w formacie EXCEL 4.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Województwo .............

(nr, nazwa)

Dział ................

(nr, nazwa)

Rozdział .................

(nr, nazwa)

Obowiązujący termin

przedłożenia - 15.05.2000 r.

WYDATKI NA OŚWIETLENIE DRÓG

Wydatki przewidywane w 2000 r. na oświetlenie dróg w tys. złWydatki przewidywane w 2001 r. na oświetlenie dróg w tys. zł
Razemw tym:Razemw tym:
publicznych, dla których gmina nie jest zarządcąpublicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatupublicznych, dla których gmina nie jest zarządcąpublicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu
razemz tego na:razemz tego na:razemz tego na:razemz tego na:
zużycie energii elektrycznejkonserwacjebudowę nowych punktów świetlnychzużycie energii elektrycznejkonserwacjebudowę nowych punktów świetlnychzużycie energii elektrycznejkonserwacjebudowę nowych punktów świetlnychzużycie energii elektrycznejkonserwacjebudowę nowych punktów świetlnych
123456789101112131415161718

ZAŁĄCZNIK Nr  11

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część ..............

(nr, nazwa)

Obowiązujący termin

przedłożenia - 15.05.2000 r.

DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

Lp.DziałRozdziałNazwa przedsiębiorcy otrzymującego dotacjęPodstawa prawna udzielania dotacjiZakres i przedmiot dotowaniaJednostka

miary

Kwota dotacji
Przewidywane wykonanie w 2000 r.Projekt planu

na 2001 r.

w tysiącach złotych
123456789
IDotacje przedmiotowe
1
2
...
...
IIDotacje podmiotowe
1
2
...
...

ZAŁĄCZNIK Nr  12

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część .............

(nr, nazwa)

Obowiązujący termin

przedłożenia - 15.05.2000 r.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.DziałRozdziałParagrafPrzewidywane wykonanie w 2000 r.Plan na 2001 r.
Liczba osóbPodstawa wymiaru

składki

WydatkiLiczba osóbPodstawa prawna dofinansowania składek z budżetu państwa wynikająca z ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (art. ust. pkt)
tys. zł
123456789
Ogółemx

ZAŁĄCZNIK Nr  13

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 r.

Część ..............

(nr, nazwa)

Obowiązujący termin

przedłożenia - 15.05.2000 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.DziałRozdział ParagrafUstawa na 2000 r.Przewidywane wykonanie w 2000 r.
Wydatki bieżącew tym:Liczba stanowisk pracy/etatyWydatki bieżącew tym:Liczba stanowisk pracy/etaty
wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnejwynagrodzenia pozostałych pracownikówwynagrodzenia członków korpusu służby cywilnejwynagrodzenia pozostałych pracowników
osobowedodatkowe wynagrodzenie roczneosobowedodatkowe wynagrodzenie roczneczłonkowie korpusupozostali pracownicyosobowedodatkowe wynagrodzenie roczneosobowedodatkowe wynagrodzenie roczneczłonkowie korpusupozostali pracownicy
w tysiącach złotychw tysiącach złotych
123456789101112131415161718
1OGÓŁEM000000000000000
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
...
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
...
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
...
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
...

ZAŁĄCZNIK Nr  14

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 r.

Część ..........

(nr, nazwa)

Obowiązujący termin

przedłożenia - 15.05.2000 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (DOTYCZY FUNKCJONARIUSZY)

Lp.DziałRozdziałParagrafUstawa budżetowa na 2000 r.Przewidywane wykonanie w 2000 r.
Wydatki bieżącez tego:Liczba stanowisk

pracy/

etaty

Wydatki bieżącez tego:
- uposażenia

żołnierzy

zawodowych i

funkcjonariuszy

oraz

wynagrodzenia

sędziów i

prokuratorów,

- pozostałe

należności

żołnierzy

zawodowych i

funkcjonariuszy,

- dodatkowe

wynagrodzenie

roczne

pochodnepozostałe wydatki- uposażenia

żołnierzy

zawodowych i

funkcjonariuszy

oraz

wynagrodzenia

sędziów i

prokuratorów,

- pozostałe

należności

żołnierzy

zawodowych i

funkcjonariuszy,

- dodatkowe

wynagrodzenie

roczne

pochodnepozostałe wydatkiLiczba stanowisk

pracy/

etaty

w tysiącach złotychw tysiącach złotych
1234567891011121314
1OGÓŁEM
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
...
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
...
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
...
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
...

ZAŁĄCZNIK Nr  15

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część ..............

(nr, nazwa)

Obowiązujący termin

przedłożenia - 15.05.2000 r.

PROGRAMY WIELOLETNIE

w tysiącach zł

Lp.Nazwa programu, zadanie finansowane z budżetu państwaCel programuPodstawa prawna

upoważniająca do zaplanowania dotacji

Jednostka realizująca lub koordynującaTermin (rok)Koszty i źródła finansowania

(ceny bieżące)

Nakłady do poniesienia po 2000 r.

(ceny z 2000 r.)

rozpoczęciazakończeniaWyszczególnienieKoszty całkowite
Ogółem2001 r.2002 r.2003 r.
12345678910111213
IWartość programu....
a. dotacja

budżetowa

a.a.a.a.
b. inne źródłab.b.b.b.
c. inne źródłac.c.c.c.
...................
IIWartość programu....
a. dotacja

budżetowa

a.a.a.a.
b. inne źródłab.b.b.b.
c. inne źródłac.c.c.c.
...................
IIIWartość programu....
a. dotacja

budżetowa

a.a.a.a.
b. inne źródłab.b.b.b.
c. inne źródłac.c.c.c.
...................

ZAŁĄCZNIK Nr  16

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część .............

(nr, nazwa)

Dział ...............

(nr, nazwa)

Rozdział ..............

(nr, nazwa)

Obowiązujący termin

przedłożenia - 15.05.2000 r.

RENTY WYNIKAJĄCE Z WYROKÓW I UGÓD SĄDOWYCH ZASĄDZONE NA RZECZ PACJENTÓW BYŁYCH PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OCHRONY ZDROWIA

Liczba świadczeniobiorcówKwota wypłaty w tysiącach złotych
Przewidywane

wykonanie w 2000 r.

Projekt planu

na 2001 r.

Przewidywane

wykonanie w 2000 r.

Projekt planu

na 2001 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  17

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część ..............

(nr, nazwa)

Dział .............

(nr, nazwa)

Rozdział ................

(nr, nazwa)

Obowiązujący termin

przedłożenia - 15.05.2000 r.

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA KOLEJOWE STACJE SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

Przewidywane wykonanie w 2000 r.
ZatrudnienieWydatki ogółemz tego:
wynagrodzeniaz tego:Pozostałe
wynagrodzenia osobowedodatkowe wynagrodzenie

roczne

etaty w przeliczeniu na pełnozatrudnionychw tysiącach złotych
123456

ZAŁĄCZNIK Nr  18

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część ...........

(nr, nazwa)

Dział ............

(nr, nazwa)

Rozdział ............

(nr, nazwa)

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

w tysiącach złotych

Poz.WyszczególnienieParagrafUstawa

budżetowa

na 2000 r.

Przewidywane

wykonanie

w 2000 r.

Projekt

planu

na 2001 r.

123456
1Cła
2Dochody z dzierżawy i leasingu
3Wpływy z usług
4Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
5Wpływy z Funduszu Prywatyzacji
6Wpływy z wpłat gmin na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej
7Różne opłaty
8Nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych i środków specjalnych oraz wpłaty z zysku gospodarstw

pomocniczych

9Dywidendy od spółek
10Grzywny, kary
11Różne dochody
12Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa
13Prowizje z tytułu gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa
14Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
15Odsetki
16Odsetki od udzielonych pożyczek zagranicznych
17Wpłaty odsetek od podmiotów gospodarczych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych
OGÓŁEM

ZAŁĄCZNIK Nr  19

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część ..................

(nr, nazwa)

Dział ..................

(nr, nazwa)

Rozdział ...............

(nr, nazwa)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

w tysiącach złotych

Poz.WyszczególnienieParagrafUstawa

budżetowa na 2000 r.

Przewidywane wykonanie

w 2000 r.

Projekt

planu na

2001 r.

123456
1Dotacje (bez inwestycyjnych) i subwencje
1.1Dotacje dla przedsiębiorców
1.1.1 Dotacje przedmiotowe
1.1.2 Dotacje podmiotowe
1.2Dotacje dla państwowych jednostek organizacyjnych i szkół wyższych
1.3Dotacje dla funduszy celowych
1.3.1 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
1.3.2 Fundusz Pracy
1.3.3 Państwowy Fundusz Kombatantów
1.3.4 Fundusz Alimentacyjny
1.4Dotacja dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
1.5Dotacje dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
1.5.1 Zakłady budżetowe
1.5.2 Gospodarstwa pomocnicze
1.6Dotacje dla jednostek niepaństwowych na zadania państwowe
1.7Dopłaty do kredytów
1.8Dotacje celowe dla samorządów
1.8.1 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej, wykonywane

przez samorząd województwa

1.8.2 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na realizację bieżących zadań

własnych samorządu województwa

1.8.3 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na zadania bieżące realizowane

przez samorząd województwa na

podstawie porozumień z organami

administracji rządowej

1.8.4 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na zadania bieżące realizowane

przez powiat na podstawie porozumień z

organami administracji rządowej

1.8.5 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na zadania bieżące realizowane

przez gminę na podstawie porozumień z

organami administracji rządowej

1.8.6 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej

zleconych gminom (związkom gmin)

1.8.7 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin)

1.8.8 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej wykonywane

przez powiat

1.8.9 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na realizację bieżących zadań

własnych powiatu

1.9Pozostałe dotacje
1.10Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego
1.10.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego

1.10.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej

dla powiatów

1.10.3 Część wyrównawcza subwencji ogólnej

dla województw

1.10.4 Część drogowa subwencji ogólnej dla

powiatów i województw

1.10.5 Część rekompensująca subwencji ogólnej

dla gmin

1.10.6 Część podstawowa subwencji ogólnej dla

gmin

1.11Dotacje na zadania zdrowotne realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
2Świadczenia na rzecz osób fizycznych
2.1Świadczenia społeczne
2.1.1 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia

emerytalnego

2.1.2 Uposażenia sędziów i prokuratorów w

stanie spoczynku oraz uposażenie

rodzinne

2.1.3 Pozostałe świadczenia
2.2Stypendia
2.2.1 Stypendia dla uczniów
2.2.2 Stypendia różne
2.3Inne świadczenia
2.3.1 Nagrody i wydatki osobowe nie

zaliczone do wynagrodzeń

2.3.2 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
2.3.3 Fundusz operacyjny
2.3.4 Środki pomocnicze dla uprawnionych
3Wydatki bieżące jednostek budżetowych
3.1Wynagrodzenia
3.1.1 Wynagrodzenia osobowe pracowników
3.1.2 Uposażenia żołnierzy zawodowych i

funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia

sędziów i prokuratorów

3.1.3 Honoraria
3.1.4 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
3.1.5 Pozostałe należności żołnierzy

zawodowych i funkcjonariuszy

3.1.6 Wynagrodzenia osobowe pracowników

służby cywilnej*

3.1.7 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3.2Pochodne od wynagrodzeń
3.2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne od

wynagrodzeń wynikających ze stosunku

pracy

3.2.2 Składki na ubezpieczenia społeczne z

innych tytułów

3.2.3 Składki na Fundusz Pracy od

wynagrodzeń wynikających ze stosunku

pracy

3.2.4 Składki na Fundusz Pracy z innych

tytułów

3.3Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych
3.4Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa
3.5Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
3.6Zakupy towarów i usług
3.6.1 Usługi zdrowotne realizowane przez

samodzielne publiczne zakłady opieki

zdrowotnej

3.6.2 Zakup sprzętu i uzbrojenia**)
3.6.3 Pozostałe wydatki
3.7Wydatki zagraniczne
3.7.1 Utrzymanie placówek zagranicznych
3.7.2 Składki do organizacji

międzynarodowych

3.8Pozostałe wydatki
3.8.1 Różne opłaty i składkixx
3.8.2 Opłaty za świadczenia zdrowotne
3.8.3 Odsetki
3.8.4 Rezerwy
3.8.5 Fundusz dyspozycyjny
3.8.6 Kary i odszkodowania
3.8.7 Podatek od towarów i usług (VAT)
3.8.8 Szkolenia pracowników służby

cywilnej***)

4Wydatki majątkowe
4.1Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych
4.2Dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych
4.3Dotacje na finansowanie inwestycji podmiotów gospodarczych
4.4Dotacje inwestycyjne dla samorządów
4.4.1 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na inwestycje z zakresu

administracji rządowej, wykonywane

przez samorząd województwa

4.4.2 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na realizację inwestycji

własnych samorządu województwa

4.4.3 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na inwestycje realizowane

przez samorząd województwa na

podstawie porozumień z organami

administracji rządowej

4.4.4 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na inwestycje realizowane

przez powiat na podstawie porozumień z

organami administracji rządowej

4.4.5 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na inwestycje realizowane

przez gminę na podstawie porozumień z

organami administracji rządowej

4.4.6 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na inwestycje z zakresu

administracji rządowej zlecone gminom

4.4.7 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na realizację inwestycji

własnych gmin (związków gmin)

4.4.8 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na inwestycje z zakresu

administracji rządowej wykonywane

przez powiat

4.4.9 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na realizacją inwestycji

własnych powiatu

4.5Udziały w spółkach
5Rozliczenia z bankami (bez dopłat do kredytów)
6Obsługa długu publicznego
6.1Obsługa długu krajowego
6.1.1 Odsetki od kredytów na inwestycje

spłacanych ze środków budżetu

6.1.2 Odsetki i dyskonto od papierów

wartościowych oraz od krajowych

pożyczek i kredytów

6.1.3 Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń

spłaty kredytów krajowych przez Skarb

Państwa lub jednostki samorządu

terytorialnego

6.1.4 Pokrycie przejętych przez Skarb

Państwa zobowiązań przedsiębiorstw

państwowych

6.2Obsługa długu zagranicznego
6.2.1 Odsetki od otrzymanych pożyczek i

kredytów zagranicznych oraz od

obligacji skarbowych RP wyemitowanych

za granicą

6.2.2 Wypłaty tytułu udzielonych gwarancji i

poręczeń spłaty kredytów zagranicznych

OGÓŁEM

*) Podać wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej (pracowników i urzędników).

**) Dotyczy: MON w zakresie obrony narodowej; MSWiA, UOP i budżetów wojewodów w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

***) Podać wydatki na szkolenia członków korpusu służby cywilnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  20

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część ..............

(nr, nazwa)

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE

Lp.DziałRozdziałNazwa jednostki lub grupa jednostekPodstawa prawna upoważniająca do zaplanowania dotacjiKwota dotacji

(w tysiącach zł)

123456
I
II
III
OGÓŁEM

ZAŁĄCZNIK Nr  21

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część ...........

(nr, nazwa)

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA PAŃSTWOWYCH AGENCJI I FUNDACJI

Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA ORAZ DLA POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Lp.DziałRozdziałNazwa

agencji lub fundacji

Podstawa prawna

upoważniająca do

zaplanowania dotacji

Kwota

dotacji

(w tysiącach zł)

123456
I
II
III
OGÓŁEM

ZAŁĄCZNIK Nr  22

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część ................

(nr, nazwa)

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Lp.DziałRozdziałParagrafProjekt planu na 2001 r.Liczba osób, których

składki opłacane są

z budżetu państwa

Podstawa prawna do finansowania składek z budżetu państwa wynikająca z ustawy z dnia 6 lutego 1997 r.

o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (art. ust. pkt)

Podstawa

wymiaru składki

(w tysiącach złotych)(w złotych)
12345678
1
2
3
4
5
...
...
...XXOgółemXX

ZAŁĄCZNIK Nr  23

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część .................

(nr, nazwa)

Dział .................

(nr, nazwa)

Rozdział ..............

(nr, nazwa)

PLAN FINANSOWY PLACÓWEK ZAGRANICZNYCH WYDATKI BUDŻETOWE

Poz.WyszczególnienieEtatyPrzewidywane wykonanie w 2000 r.Projekt planu na 2001 r.
w USDw tys. złw USDw tys. zł
1234567
1ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (2+3+4+5)x
2świadczenia i ubezpieczenia pracowników miejscowychx
3dodatki adaptacyjnex
4koszty leczenia pracownikówx
5opłaty za szkołęx
6WYDATKI BIEŻĄCE (7+8+9+19+20+21)x
7płace pracowników krajowych
z tego:
- mianowanych
- niemianowanych
- sezonowych
8płace pracowników miejscowych
z tego:
- kontraktowych
- sezonowych
9zakupy materiałów, wyposażenia i usług (od 10 do 18):x
10- utrzymanie obiektów własnychx
11- czynsze i inne wydatki w

obiektach wynajętych

x
12- materiały i wyposażeniex
13- podróżex
14- transportx
15- opłaty pocztowe i

telekomunikacyjne

x
16- remonty, naprawy,

konserwacje

x
17- wydatki reprezentacyjnex
18- pozostałe wydatki w ramach

grupy: zakupy

materiałów, wyposażenia i usługx
19wydatki na promocjęx
20wydatki na działalność konsularnąx
21zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznychx
22ŚRODKI BUDŻETOWE NA FINANSOWANIE INWESTYCJIx
23RAZEM WYDATKI 1+6+22

ZAŁĄCZNIK Nr  24

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część .................

(nr, nazwa)

Dział ...................

(nr, nazwa)

Rozdział .................

(nr, nazwa)

Forma organizacyjno-prawna ...............

Osoby nie objęte mnożnikowymi systemami

wynagrodzeń*)

Członkowie korpusu służby cywilnej*)
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska

państwowe*)

Pracownicy orzecznictwa (sędziowie i

prokuratorzy)*)

Pracownicy orzecznictwa (asesorzy i

aplikanci)*)

Urzędnicy sądów i prokuratur*)
Sądowi kuratorzy zawodowi*)
Komornicy sądowi*)
Osadzeni*)
Etatowi członkowie SKO

(łącznie z prezesem i wiceprezesem)*)

Pracownicy Rządowego Centrum Legislacji nie zaliczeni do w/w grup*)

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

Poz.WyszczególnienieZatrudnienie

(etaty)

Wynagrodzenia wynikające

ze stosunku

pracy

z tego:
osobowedodatkowe

wynagrodzenie roczne

w tysiącach złotych
123456
1Ustawa budżetowa na 2000 r.
2Podwyżka od 1 stycznia 2000 r.
3Plan na 2000 r. po zmianach
4Zmiany na 2001 r.
5Plan na 2001 r.

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  25

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część ..............

(nr, nazwa)

Dział ...............

(nr, nazwa)

Rozdział ............ Żołnierze zawodowi*)

(nr, nazwa) Żołnierze służby nadterminowej*)

Funkcjonariusze*)

Forma organizacyjno-prawna ....

Funkcjonariusze Służby Celnej*)

ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

Poz.WyszczególnienieZatrudnienie

(etaty)

Wynagrodzenia wynikające

ze stosunku

służbowego

z tego:
uposażeniainne

należności

nagrody

roczne

w tysiącach złotych
1234567
A**)Dotyczy stanu etatowego i funduszu uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę przed 1.01.1999 r.
1Ustawa budżetowa na 2000 r.
2Plan na 2000 r. po zmianach
3Zmiany na 2001 r.
4Plan na 2001 r.
B***)Dotyczy stanu etatowego i funduszu uposażeń żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę po 1.01.1999 r.
1Ustawa budżetowa na 2000 r.
2Plan na 2000 r. po zmianach
3Zmiany na 2001 r.
4Plan na 2001 r.
A+B****)Ogółem stan etatowy i fundusz uposażeń przewidziany w planie na

2001 r.

1Ustawa budżetowa na 2000 r.
2Plan na 2000 r. po zmianach
3Zmiany na 2001 r.
4Plan na 2001 r.

*) Niepotrzebne skreślić.

**) wraz z żołnierzami służby nadterminowej, którzy podjęli tę służbę po 1.01.1999 r.

***) Stan etatowy i fundusz uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy nie pozostawali w służbie w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - art. 6 ust. 3 (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 118).

****) W odniesieniu do funkcjonariuszy Służby Celnej wypełnia się tylko poz. A+B.

ZAŁĄCZNIK Nr  26

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 r.

Część ...............

(nr, nazwa)

Dział ...............

(nr, nazwa)

Rozdział ............

(nr, nazwa)

Forma finansowania ............

ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI Z TYTUŁU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA ŻOŁNIERZY NIEZAWODOWYCH, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY KANDYDACKIEJ ORAZ DUCHOWNYCH

Lp.WyszczególnienieLiczba osób średniorocznieRoczna wysokość składki

(w tys. zł)

Przewid. wyk. w 2000 r.Plan na

2001 r.

Przewid. wyk.

w 2000 r.

Plan na

2001 r.

123456
1Żołnierze niezawodowi w służbie czynnej ogółem*),
z tego żołnierze niezawodowi w jednostkach organizacyjnych podległych:
a)MON
b)MSWiAxx
2Funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i PSP pełniący służbę

kandydacką**)

3Osoby odbywające zastępcze

formy służby wojskowej*)

4Duchowni**)

Uwagi:

*) Wypełnia Ministerstwo Obrony Narodowej.

**) Wypełniają: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodowie.

ZAŁĄCZNIK Nr  27

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część ...................

(nr, nazwa)

ZESTAWIENIE INWESTYCJI DOTOWANYCH W 2001 R. WRAZ Z OMÓWIENIEM

w tysiącach zł

Lp.KlasyfikacjaWyszczególnienieWartość kosztorysowaTermin (rok)Wydatki budżetu państwaZaangażowanie (nakłady do wykonania po roku planowym)
nr Częścinr Wojew.DziałRozdziałParagrafInwestorNazwa inwestycjirozpoczęciazakończeniaUstawa budżetowa na 2000 r.Przewidywane wykonanie w 2000 r.Projekt planu na 2001 r.
123456789101112131415
IInwestycja wieloletnie z zał. nr 7 do ustawy budżetowej na 2000 r. - razem Ixx
1
2
3
...
IIInwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem IIxx
1
2
3
...
IIIZakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem - razem IIIxxx
1xxx
2xxx
3xxx
...xxx
IVInwestycje zagraniczne finansowane z udziałem środków budżetu państwa - razem IVxx
1
2
3
...
OxxxOGÓŁEM I + II + III + IV:xx

Uwagi:

1. Urzędy centralne kol. (3=C) zostawiają pustą. Urzędy wojewódzkie kol. (2=B) wypełniają cyframi 85.

2. W kol. (4=D) działy należy podawać narastające z rozbiciem na rozdziały w kol. (5=E) narastająco.

3. W kol. (7=G) i (8=H) należy wprowadzać pełne nazwy inwestora oraz inwestycji.

Dla obu kolumn należy wprowadzić opcje (Format / Alignment / Justify / Wrap Text / Top), (Format / Wyrównanie / Justuj / Automatyczne łamanie wierszy / Na górze).

4. Dla każdego wiersza wypełnionego treścią w kol. (7=G) i (8=H) należy powtórzyć odpowiednią pełną klasyfikację budżetową w kolumnach od (2=B) do (6=F).

5. x - oznacza pustą komórkę (nie wypełniać).

6. Zapis na FD w formacie EXCEL 4.

ZAŁĄCZNIK Nr  28

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część ...............

(nr, nazwa)

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI BUDŻETOWEJ NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WIELOLETNICH

Cz. A. Dane identyfikacyjne

Nazwa i adres inwestora:Numer i nazwa:Jednostka (zakład*) budżetowa(y)*)

Inna jednostka organizacyjna*)

Przedsiębiorca*)

Samorząd*)

1. działu gospodarki narodowej1.
2. rozdziału2.
3.paragrafu3.
Nazwa organu założycielskiego:
Nazwa i lokalizacja inwestycji:Inwestycja kontynuowana*)Inwestycja planowana do rozpoczęcia*)
Data i numer decyzji lokalizacyjnej:Nazwa i symbol jednostki terytorialnej inwestoraData zatwierdzenia:Wartości kosztorysowej
Projektu budowlanego
WyszczególnienieTerminy
1. Terminy:

a) rozpoczęcia realizacji inwestycji

b) przekazania pierwszego efektu

c) przekazania zdolności projektowanych

d) zakończenia inwestycji

e) osiągnięcia zdolności projektowanych

2. Okres realizacji inwestycji (cykl budowy) -

w miesiącach

*) Niepotrzebne skreślić.

IW (str. 2)

Cz. B. Wartość kosztorysowa i struktura nakładów w tysiącach złotych

WyszczególnienieWartość kosztorysowa w cenach bieżących*)z tego:
roboty budowlano-montażowezakupy maszyn i urządzeń krajowychzakupy maszyn i urządzeń importowanychinne nakłady
123456
Nakłady ogółem (a+b)
z tego:
a) poniesione w latach

19... - 2000

w tym: przewidywane

w 2000 r.

b) planowane na lata

2001-20... razem

w tym: w 2001 r.

*) Dla celów planistycznych podstawą do ustalenia w cenach bieżących 2001 r. wartości kosztorysowej inwestycji kontynuowanych, polegających na budownictwie inwestycyjnym, jest wartość w cenach realizacji każdego roku, uwzględniająca wszystkie zmiany dokonane do końca 1999 r.

Tę część wartości kosztorysowej, która pozostała do wykonania po 1999 r., należy przeliczyć na ceny 2000 r. na podstawie aktualnych prognoz wzrostu cen inwestycyjnych, otrzymując w ten sposób wielkość zaangażowania nakładów po 1999 r. w cenach 2000 r. Po odjęciu, od tak ustalonego zaangażowania, przewidywanego wykonania nakładów w 2000 r., pozostają nakłady do poniesienia po 2000 r., które należy przeliczyć na ceny 2001 r., posługując się prognozowanym wskaźnikiem wzrostu cen inwestycyjnych, podanym w materiałach, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia.

Wartość kosztorysową inwestycji kontynuowanych w cenach bieżących 2001 r. stanowi zatem suma wartości: nakładów poniesionych do końca 1999 r. w cenach realizacji minionych lat, wielkości przewidywanego wykonania nakładów w 2000 r. oraz zaangażowania po 2000 r., przeliczonego na ceny 2001 r.

IW (str. 3)

Cz. C. Źródła finansowania inwestycji (nie dotyczy inwestycji własnych jednostek samorządu terytorialnego)

w tysiącach złotych

WyszczególnienieNakłady inwestycyjneŹródła finansowania
Środki własne i inne razem (4+5+6)w tym:Kredyt bankowy**)Dotacja z budżetu państwa
ze środków własnych inwestora *)z udziałów współinwestorówz państwowych funduszów celowychrazemw tym: poręczony (gwarantowany)
123456789
Ogółem (a+b)
z tego:
a) poniesione w

latach 19...

- 2000

w tym:

przewidywane

w 2000 r.

b) planowane na

lata 2001 -

20... razem

z tego w

roku:

2001
20...
20...
20...
20...

*) W odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych - środki określone w art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

**) W rozumieniu podanym w art. 78 ust. 2 pkt 6 lit. b) drugie tiret ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

IW (str. 4)

Cz.D. Źródła finansowania inwestycji własnych samorządów

w tysiącach złotych

WyszczególnienieNakłady

ogółem

Źródła finansowania
Środki z

budżetu

samorządu

Środki

współ

inwestorów

Dotacja

z budżetu

państwa

12345
Ogółem (a+b)
z tego:
a) poniesione w latach 19.. - 2000
w tym przewidywane w 2000 r.
b) planowane na lata 2001 - 20 .., razem
z tego w roku
2001
20 ...
20 ...
20 ...
20 ...

Cz. E. Efekty inwestycji oraz inne wskaźniki

WyszczególnienieJednostka miaryDane liczbowe
123
1. Efekty inwestycji
a) ..............................
b) ..............................
c) ..............................
2. Inne wskaźniki

ZAŁĄCZNIK Nr  29

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Cześć................

(nr, nazwa)

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Lp.WyszczególnienieJednostka

miary

Przewidywane wykonanie

w 2000 r.

Projekt planu na

2001 r.

12345
1Liczba studentów ogółemosoba
w tym:
1.1Liczba studentów na studiach dziennychosoba
2Liczba studentów studiów dziennych otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnejosoba
z tego:
2.1socjalneosoba
2.2za wyniki w nauceosoba
2.3specjalne dla osób niepełnosprawnychosoba
3Liczba studentów studiów dziennych zakwaterowanych w domach studenckichosoba
4Liczba studentów studiów dziennych korzystających z obiadów w stołówkach

studenckich

osoba
5Liczba studentów studiów dziennych korzystających z dopłaty do zakwaterowania w innych obiektach niż domy studenckieosoba
6Liczba studentów studiów dziennych korzystających z dopłaty do wyżywienia

w innych obiektach niż stołówki studenckie

osoba

ZAŁĄCZNIK Nr  30

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część ...............

(nr, nazwa)

WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO SZKÓŁ WYŻSZYCH

Dział 1. Koszty i przychody bieżącej działalności dydaktycznej i badawczej

w tys. zł

WyszczególnieniePrzewidywane

wykonanie

w 2000 r.

Projekt

planu

na 2001 r.

123
A. Koszty działalności dydaktycznej ogółem w uczelniach (2+5+6)1
z tego:Wynagrodzenia2
w tym:osobowe3
dodatkowe wynagrodzenie roczne4
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy5
Pozostałe6
B. Przychody z działalności dydaktycznej ogółem w uczelniach (8+9+10+11)7
z tego:dotacje z budżetu8
środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków9
opłaty za zajęcia dydaktyczne10
pozostałe11
C. Koszty działalności badawczej ogółem w uczelniach (13+14+15)12
z tego:Wynagrodzenia13
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy14
Pozostałe15
D. Przychody z działalności badawczej ogółem w uczelniach (17+18+19+20)16
z tego:dotacje na finansowanie działalności statutowej17
dotacje na badania własne18
środki na specjalne programy i urządzenia badawcze19
środki na realizację projektów badawczych20

Dział 2. Fundusz pomocy materialnej dla studentów

Stan funduszu na początek roku1
Zwiększenia ogółem2
w tym:dotacje z budżetu3
opłaty za korzystanie z domów studenckich4
opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich5
Zmniejszenia ogółem6
w tym:stypendia socjalne7
stypendia za wyniki w nauce8
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych9
zapomogi10
koszty prowadzenia domów studenckich11
dopłaty do domów studenckich12
dopłaty do zakwaterowania w innych obiektach niż domy studenckie13
koszty prowadzenia stołówek studenckich14
dopłaty do stołówek studenckich15
dopłaty do wyżywienia w innych obiektach niż stołówki studenckie16
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w: 1+2-6)17

ZAŁĄCZNIK Nr  31

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część ..................

(nr, nazwa)

Dział ..................

(nr, nazwa)

Rozdział ...............

(nr, nazwa)

WYDATKI NA ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE

wydatki w tysiącach złotych

liczba świadczeniobiorców w osobach

Lp.TreśćPrzewidywane wykonanie w 2000 r.Projekt planu na 2001 r.
1234
IWydatki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
z tego:
1Transfery na rzecz ludności
z tego:
- zasiłki rodzinne
- zasiłki pielęgnacyjne
- zasiłki wychowawcze
2Wydatki bieżące (koszty ustalania uprawnień, wypłaty i dochodzenia nienależnie pobranych zasiłków*)
IIPrzeciętna miesięczna liczba:
- zasiłków rodzinnych
- zasiłków pielęgnacyjnych
- zasiłków wychowawczych
IIIPrzeciętna miesięczna liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne

*) Wypełnia ZUS, KRUS.

ZAŁĄCZNIK Nr  32

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 r.

Część ...................

(nr, nazwa)

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp.DziałRozdziałParagrafPrzewidziane wykonanie w 2000 r.Projekt planu na 2001 r.
Wydatki bieżącew tym:Liczba stanowisk pracy/etatyWydatki bieżącew tym:Liczba stanowisk pracy/etaty
wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnejwynagrodzenia pozostałych pracownikówwynagrodzenia członków korpusu służby cywilnejwynagrodzenia pozostałych pracowników
osobowedodatkowe wynagrodzenie roczneosobowedodatkowe wynagrodzenie roczneosobowedodatkowe wynagrodzenie roczneosobowedodatkowe wynagrodzenie roczne
w tysiącach złotychczłonkowie korpusupozostali pracownicyw tysiącach złotychczłonkowie korpusupozostali pracownicy
123456789101112131415161718
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
...
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
...
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
...
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
...
OGÓŁEM00000000000000

ZAŁĄCZNIK Nr  33

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część .................

(nr, nazwa)

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (DOTYCZY FUNKCJONARIUSZY)

Lp.DziałRozdziałParagrafPrzewidziane wykonanie w 2000 r.Projekt planu na 2001 r.
Wydatki bieżącez tego:Liczba stanowisk pracy/etatyWydatki bieżącez tego:Liczba stanowisk pracy/

etaty

- uposażenia

żołnierzy

zawodowych i

funkcjonariuszy

oraz

wynagrodzenia

sędziów i

prokuratorów,

- pozostałe

należności

żołnierzy

zawodowych i

funkcjonariuszy,

- dodatkowe

wynagrodzenie

roczne

pochodnepozostałe wydatki- uposażenia

żołnierzy

zawodowych i

funkcjonariuszy

oraz

wynagrodzenia

sędziów i

prokuratorów,

- pozostałe

należności

żołnierzy

zawodowych i

funkcjonariuszy,

- dodatkowe

wynagrodzenie

roczne

pochodnepozostałe wydatki
w tysiącach złotychw tysiącach złotych
1234567891011121314
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
...
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
...
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
...
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
OGÓŁEM

ZAŁĄCZNIK Nr  34

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część ....................

(nr, nazwa)

Dział ....................

(nr, nazwa)

Rozdział .................

(nr, nazwa)

Zakłady budżetowe*)

Środki specjalne*)

PLAN FINANSOWY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH

w tysiącach złotych

Poz.WyszczególnienieParagrafWykonanie w 1999 r.Przewidywane wykonanie w 2000 r.Projekt planu na 2001 r.
123456
ADziałalność bieżąca
1Stan środków obrotowych na początek roku ogółemx
2Przychodyx
2.1- dotacje z budżetu**)
2.2- wpływy ze sprzedaży usług,

wyrobów i składników

majątkowych, w tym ze sprzedaży

środków trwałych

2.3- przelewy redystrybucyjne
2.4- różne przelewy
2.5- pozostałe przychody
w tym*):
- z tytułu świadczenia usług

związanych z prowadzeniem na

terenie jednostki budżetowej

działalności gospodarczej

- z tytułu dobrowolnych wpłat i

darowizn

- z tytułu wynajmu pomieszczeń
3Wydatki bieżące
3.1- wynagrodzenia ogółem
w tym: - wynagrodzenia osobowe
- dodatkowe

wynagrodzenie

roczne

3.2- różne wydatki osobowe i

świadczenia społeczne

3.3- materiały i usługi
3.4- składki na ubezpieczenia

społeczne

3.5- składka na Fundusz Pracy
3.6- odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych

3.7- wpłaty do budżetu**)
3.8- przelewy redystrybucyjne
3.9- różne przelewy
3.10- pozostałe wydatki
4Podatek dochodowy**)x
5Inwestycje finansowane ze środków własnych
6Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+2-3-4-5)x
BDziałalność inwestycyjna
1Stan środków na inwestycje na początek roku
2Przychody
2.1- dotacje celowe z budżetu

państwa

2.2- środki własne
2.3- inne środki
3Wydatki inwestycyjne
4Stan środków na inwestycje na koniec roku

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Nie dotyczy środków specjalnych.

ZAŁĄCZNIK Nr  35

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część ......................

(nr, nazwa)

Dział ......................

(nr, nazwa)

Rozdział ...................

(nr, nazwa)

PLAN FINANSOWY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

w tysiącach złotych

Poz.WyszczególnienieWykonanie w 1999 r.Przewidywane wykonanie w 2000 r.Projekt planu na 2001 r.
12345
1Działalność bieżąca
Stan środków obrotowych na początek roku ogółem
2Przychody
2.1- dotacje z budżetu
2.2- przychody ze sprzedaży wyrobów i usług

w tym: od jednostki macierzystej

2.3- pozostałe przychody
3.Wydatki
3.1- wynagrodzenia ogółem
z tego:
- wynagrodzenia osobowe
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wynagrodzenia pozostałe
3.2- składki na ubezpieczenia społeczne
3.3- składki na Fundusz Pracy
3.4- koszty materiałowe
3.5- koszty usług
3.6- pozostałe wydatki
4Podatek dochodowy
5Zysk (strata ( poz. 2-3-4)
5.1- wpłata z zysku do budżetu
5.2- zwiększenie środków obrotowych
5.3- zmniejszenie środków obrotowych
5.4- dofinansowanie inwestycji
5.5- wpłata na środki specjalne
5.6- inne cele wynikające z odrębnych przepisów
6Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+5.2-5.3)

ZAŁĄCZNIK Nr  36

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część .....................

(nr, nazwa)

Dział .....................

(nr, nazwa)

Rozdział ..................

(nr, nazwa)

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I PAŃSTWOWYCH INSTYTUCJI FILMOWYCH

w tysiącach złotych

Poz.WyszczególnieniePrzewidywane wykonanie w 2000 r.projekt planu na 2001 r.
1234
1PRZYCHODY
w tym:
1.1- dotacje z budżetu
1.2- przychody ze sprzedaży usług

własnych

2KOSZTY OGÓŁEM
w tym:
2.1Wynagrodzenia
w tym:
2.1.1- osobowe
2.1.2- honoraria
2.2Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
2.3Materiały i usługi
w tym:
2.3.1- remonty
2.3.2- zakup muzealiów
2.3.3- zakup zbiorów bibliotecznych
2.4Amortyzacja
3WYNIK FINANSOWY (poz. 1 - poz. 2)
4ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

ZAŁĄCZNIK Nr  37

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

część ...................

(nr, nazwa)

Dział ...................

(nr, nazwa)

Rozdział ................

(nr, nazwa)

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA KOLEJOWE STACJE SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

Przewidywane wykonanie w 2000 r.Plan na 2001 r.
ZatrudnienieWydatki ogółemz tego:ZatrudnienieWydatki ogółemz tego:
Wynagrodzeniaz tego:PozostałeWynagrodzeniaz tego:Pozostałe
Wynagrodzenia osobowedodatkowe wynagrodzenie rocznewynagrodzenia osobowedodatkowe wynagrodzenie roczne
etaty w przeliczeniu na pełnozatrudnionychw tysiącach złotychetaty w przeliczeniu na pełnozatrudnionychw tysiącach złotych
123456789101112

ZAŁĄCZNIK Nr  38

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część ...............

(nr, nazwa)

PROGRAMY WIELOLETNIE

w tysiącach złotych

Lp.Nazwa programu, zadanie finansowane z budżetu państwaCel programuPodstawa prawna upoważniająca do zaplanowania dotacjiJednostka realizująca lub koordynującaTermin (rok)Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)Nakłady od poniesienia po 2000 r. (ceny z 2000 r.)
rozpoczęciazakończeniaWyszczególnienieKoszty całkowite
Ogółem2001 r.2002 r.2003 r.
12345678910111213
IWartość programu
Źródła finansowania:
a. dotacja

budżetowa

a.a.a.a.
b. inne źródłab.b.b.b.
c. inne źródłac.c.c.c.
.....
IIWartość programu
Źródła finansowania:
a. dotacja

budżetowa

a.a.a.a.
b. inne źródłab.b.b.b.
c. inne źródłac.c.c.c.
.....
IIIWartość programu
Źródła finansowania:
a. dotacja

budżetowa

a.a.a.a.
b. inne źródłab.b.b.b.
c. inne źródłac.c.c.c.
.....

ZAŁĄCZNIK Nr  39

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część 36 Skarb Państwa

PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI

Poz.WyszczególnieniePlan na 2000 r.Przewidywane

wykonanie w 2000 r.

Projekt planu na 2001 r.
12345
1Prywatyzacja pośrednia
2 Prywatyzacja bezpośrednia, w tym:
2.1- z tytułu umów dzierżawy i leasingu
2.2- ze sprzedaży przedsiębiorstw dokonanej na

podstawie art. 39 ustawy z dnia 30 sierpnia

1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji

przedsiębiorstw państwowych

2.2.3- ze zbycia akcji w spółkach powstałych w wyniku

wniesienia przedsiębiorstw

OGÓŁEM

ZAŁĄCZNIK Nr  40

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część ..............

(nr, nazwa)

FINANSOWANIE ZADAŃ UZGODNIONYCH Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

Lp.Program/zadanie

(nazwa)

DataJednostka realizującaŹródła finansowaniaOznaczenie źródeł finansowaniaPrzewidywane wykonanie w 2000 r.Koszty w latach 2001-2003 w tysiącach złotych
rozpoczęciazakończeniaogółem200120022003
123456789101112
11)
2)
3)
21)
2)
3)

Uwagi: 1) budżet państwa (w złotych) - w kol.7 dział/rozdział,

2) bezzwrotna pomoc z Unii Europejskiej (w euro) - w kol.7 symbol programu/zadania,

3) inne środki (w walucie) - pochodzenie - w kol.7 oznaczenie.

ZAŁĄCZNIK Nr  41

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część .................

(nr, nazwa)

FINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM DZIAŁALNOŚCI DO WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.Program/zadanie

(nazwa)

DataJednostka realizującaŹródła finansowaniaOznaczenie źródeł finansowaniaPrzewidywane wykonanie w 2000 r.Koszty w latach 2001-2003 w tysiącach złotych
rozpoczęciazakończeniaogółem200120022003
123456789101112
11)
2)
w tym:
21)
2)
w tym:

Uwagi: 1) budżet państwa (w złotych) - w kol.7 dział/rozdział,

2) inne środki - pochodzenie - w kol.7 oznaczenie.

ZAŁĄCZNIK Nr  42

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część .................

(nr, nazwa)

FINANSOWANIE ZADAŃ NIE OBJĘTYCH UZGODNIENIAMI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I ICH WSPIERANIE ŚRODKAMI KRAJOWYMI

Lp.Program/zadanie

(nazwa)

DataJednostka realizującaŹródła finansowaniaOznaczenie źródeł finansowaniaPrzewidywane wykonanie w 2000 r.Koszty w latach 2001-2003 w tysiącach złotych
rozpoczęciazakończeniaogółem200120022003
123456789101112
11)
2)
21)
2)

Uwagi: 1) budżet państwa (w złotych) - w kol.7 dział/rozdział,

2) środki zagraniczne (w walucie) - pochodzenie - w kol.7 oznaczenie podstawy pochodzenia środków.

ZAŁĄCZNIK Nr  43

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2001 R.

Część ...............

(nr, nazwa)

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU CELOWEGO

w tysiącach złotych

Poz.TreśćPrzewidywane wykonanie w 2000 r.Projekt planu na 2001 r.
1234
IStan funduszu na początek roku
w tym:
1- środki pieniężne
2- papiery wartościowe Skarbu Państwa
3- należności
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
4- zobowiązania (minus)
IIDochody
1Dotacje z budżetu państwa
2Dotacje z innych funduszy
3Dochody własne
w tym:

..............

IIIWydatki
1Dotacje
w tym:

..............

2Transfery na rzecz ludności
w tym:

..............

3Wydatki bieżące własne
w tym:

..............

4Wydatki inwestycyjne
w tym:
- wydatki własne
- dotacje inwestycyjne
- ....................
IVStan funduszu na koniec roku
w tym
1- środki pieniężne
2- papiery wartościowe Skarbu Państwa
3- należności
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
4- zobowiązania (minus)

ZAŁĄCZNIK Nr  44

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OPRACOWYWANIA MATERIAŁÓW DO PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2001

Rozdział  1

Zasady ogólne

1. Dysponenci poszczególnych części budżetowych opracują materiały do projektu budżetu państwa na 2001 r. według formularzy, stanowiących załączniki nr 1-43 do rozporządzenia.
2. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, o którym mowa w § 8 rozporządzenia, sporządza się dla każdego działu klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:

1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,

2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,

3) dochodów i wydatków jednorazowych lub nie występujących w budżecie w 2000 r.,

4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2001 r.

3. W uzasadnieniach dotyczących dochodów i wydatków, w przypadku zmiany zakresu działania, wprowadzenia nowych źródeł dochodów lub zamieszczenia nowych upoważnień do dokonywania wydatków, powołuje się przepisy prawne, z których zmiany te wynikają.
4. Planowanie wydatków budżetowych na inwestycje powinno spełniać warunki określone w dziale III rozdziale 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 136) oraz w art. 44 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119). W wydatkach na cele inwestycyjne nie planuje się remontów, które finansowane są w ramach wydatków bieżących.
5. Materiały planistyczne dotyczące inwestycji należy przedkładać odrębnie. Wszystkie formularze na wzorach RZ-9, BW-I, IW opracowane na dyskietkach i wydruki oraz materiały opisowe powinny być złożone bezpośrednio w Wydziale Inwestycji Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów.

Rozdział  2

Plany rzeczowe zadań

6. Plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych dysponenci opracowują według formularzy oznaczonych symbolami RZ-1 do RZ-17, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia.
7. W formularzach RZ wszystkie kwoty odnoszące się do 2001 r. należy podać w cenach 2000 r.
8. Formularz RZ-1 opracowują wyłącznie: Urząd Ochrony Państwa, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i Trybunał Konstytucyjny oraz wojewodowie. W treści formularza RZ-1 oprócz świadczeń ustawowych należy podać dane, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia.
9. Do formularza RZ-2 należy załączyć, dla rubryki 8 "ocena kosztów uruchomienia i działalności jednostki" oraz rubryki 9 "ocena kosztów likwidacji jednostki", szczegółowe uzasadnienie zawierające m.in. specyfikację jednorazowych tytułów i kosztów uruchomienia i likwidacji jednostki.

Ministerstwo Obrony Narodowej wypełnia formularz RZ-2 zbiorczo za wszystkie jednostki wojskowe.

10. Dysponenci części budżetowych wykazują na formularzu RZ-3 wyłącznie te zadania, które powodować będą skutki finansowe dla budżetu; do formularza RZ-3 należy dołączyć szczegółowy opis zadań wraz z podaniem podstawy prawnej, kalkulację kosztów nowego lub kończącego się zadania bądź zadania, którego zakres ulegnie ograniczeniu w roku planowym. Należy także omówić skutki finansowe nowego przedsięwzięcia dla roku, w którym rozpocznie się jego realizacja, jak i skutki finansowe z tytułu realizacji tego zadania w latach następnych. Przez pojęcie "nowe zadania" rozumie się zadania budżetowe wynikające z aktów prawnych, których realizacja rozpocznie w się w 2001 r.
11. Formularz RZ-4 sporządzają dysponenci części budżetowych, którzy prowadzą działania dostosowawcze do wymagań Unii Europejskiej oraz ponoszą koszty operacyjne realizacji programów uzgodnionych z Komisją Europejską.

Formularz powinien zawierać wielkość zapotrzebowania na środki budżetu państwa niezbędne na prace związane z dostosowaniem prawa do wymagań UE w zakresie działalności dysponenta części, wielkość możliwych do uzyskania na ten cel środków z innych źródeł (np. samorządowych) oraz wielkość środków potrzebnych do pokrycia kosztów obsługi (operacyjnych) programów uzgodnionych z Komisją Europejską, które to koszty ponosi strona polska.

W kolumnie 2 podaje się nazwę programu lub zadania, w kolumnie 7 - dział i rozdział dla środków budżetowych, rodzaj środków i podstawy ich uzyskania w przypadku innego źródła określonego w kolumnie 6.

W formularzu nie uwzględnia się zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku 2000 i nie wystąpi zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa poczynając od roku 2001.

12. Formularz RZ-5 sporządzają dysponenci części budżetowych, realizujący programy uzgodnione z Komisją Europejską, które wymagają ustalonego w nich udziału środków budżetowych lub innych jako współfinansowania.

Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z realizacją programów (a także projektów) wynikających z podpisanych lub przygotowanych do podpisania memorandów finansowych - PHARE, ISPA, SAPARD - z podziałem na potrzebne środki budżetu państwa, środki przyznane (przewidziane) na dany rok przez Komisję Europejską, inne środki, w tym np. kredyty z międzynarodowych instytucji finansowych służące współfinansowaniu tych programów.

W kolumnie 2 podaje się nazwę programu (zadania), w kolumnie 6 w poz. 3) - źródło pochodzenia środków (np. Bank Światowy), w kolumnie 7 dla środków budżetowych dział i rozdział, dla środków z UE - symbol programu lub projektu (np. P1xxxx,..,..), dla innych środków - nazwę dawcy i oznaczenie umowy.

Formularz wypełnia się dla programów wdrażanych według nowych zasad (Nowa Orientacja PHARE, ISPA, SAPARD).

W formularzu nie uwzględnia się zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku 2000 i nie wystąpi zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, poczynając od roku 2001.

13. Formularz RZ-6 sporządzają dysponenci części budżetowych, którzy korzystają z kredytów zagranicznych lub innych środków zagranicznych przy realizacji zadań nie objętych uzgodnieniami z Komisją Europejską.

Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach zagranicznych i krajowych przeznaczonych na realizację programów (zadań) nie związanych z programami uzgodnionymi z Komisją Europejską, a więc środkach ze źródeł zagranicznych (np. fundacji, państw, organizacji i instytucji międzynarodowych, banków) ze wskazanym celem i warunkami ich wykorzystania. W kolumnie 2 podaje się nazwę celu lub programu, w kolumnie 6 - jedno lub kilka (jeśli są) źródeł zagranicznych, w kolumnie 7 - akt przyznający środki.

W formularzu nie uwzględnia się zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku 2000 i nie wystąpi zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa poczynając od roku 2001.

14. Formularz RZ-7 dotyczy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnej opieki zastępczej, o której mowa w ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238); formularz sporządzają dysponenci właściwych części budżetowych. Informacje rzeczowe dotyczące przewidywanego wykonania za rok 2000 i projektu planu na rok 2001 należy podać na dzień 31 grudnia 2000 i 2001 r. Informacje o osobach zatrudnionych, w tym nauczycielach, należy podać w przeliczeniu na pełnozatrudnionych. Wydatki na wynagrodzenia powinny obejmować paragrafy "Wynagrodzenia osobowe pracowników" - wraz z dodatkami wynikającymi z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz. 291), "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "Składki na ubezpieczenia społeczne" i "Składki na Fundusz Pracy". Odrębnie należy podać wydatki w paragrafie "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych".
15. Formularz RZ-8 dotyczy podstawowych świadczeń obligatoryjnych z pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238); wydatki na te świadczenia (dotacje z budżetu) na rok 2001 należy podać w warunkach roku 2000. Informacje dotyczące pozycji "zasiłki dla kobiet w ciąży i wychowujących dziecko" należy podać łącznie dla zasiłków dla kobiet w ciąży i jednorazowych zasiłków dla dzieci.
16. Na formularzu RZ-9 wykazuje się wszystkie inwestycje finansowane środkami budżetu państwa, niezależnie od ich wartości kosztorysowej, okresu realizacji i kategorii. Ujmuje się także inwestycje kończone w 2000 r. oraz zakupy dokonane i przewidziane do zrealizowania.

W związku ze zmianami proponowanymi od 2001 r. w klasyfikacji budżetowej, w materiałach planistycznych wprowadza się grupowanie wykazów rzeczowych inwestycji w podziale na inwestycje wieloletnie oraz na pozostałe inwestycje, w których wyodrębnia się budownictwo inwestycyjne i zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem. Do budownictwa inwestycyjnego należy zaliczać, poza kosztami robót budowlano-montażowych, także np. koszty nabycia obiektu majątku trwałego, dokumentacji, badań geologicznych, ekspertyz, pozyskania terenu pod budowę i przygotowania go, pierwszego wyposażenia nowo budowanych lub rozbudowywanych obiektów, zaniechania inwestycji, zabezpieczenia i konserwacji inwestycji wstrzymanych.

W części I, II i III formularza wymienia się poszczególne tytuły inwestycji kolejno działami, w działach - rozdziałami, w rozdziałach - paragrafami. W części II formularza inwestycje jednorodne, jak np. melioracje, a w części III np. zakup środków transportu, zakup sprzętu informatycznego itp. należy wykazać łącznie jako jeden tytuł inwestycyjny.

Do formularza należy dołączyć pisemne omówienie istotnych pozycji wykazu; w przypadku finansowania inwestycji środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych należy podać ich wysokość.

17. Na formularzu RZ-10 wojewodowie wykazują wydatki finansowane z budżetu państwa na oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, oraz wydatki związane z oświetleniem dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu - zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255).
18. Formularz RZ-11 sporządzają dysponenci właściwych części budżetowych.

W formularzu RZ-11 ujmuje się:

1) dotacje przedmiotowe wynikające z przepisów:

a) art. 22 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 84, poz. 934),

b) art. 16 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770),

2) dotacje podmiotowe:

a) wynikające z postanowień:

art. 6 ust. 4 i art. 21 ust. 3 ustawy wymienionej w pkt 1 lit. a),

art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112),

art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 40, poz. 150, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 50, poz. 261, z 1996 r. Nr 100, poz. 460, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136),

b) przewidziane w zatwierdzonych przez Radę Ministrów programach restrukturyzacji poszczególnych sektorów w latach 1998-2002.

W poz. I "Dotacje przedmiotowe"

Minister właściwy do spraw transportu przedłoży plany rzeczowe zadań, w zakresie usług przewozowych realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w transporcie kolejowym. Zakresem dotowania przedmiotowego nie są objęte przejazdy posłów i senatorów; przejazdy osób, którym jednostki sektora publicznego i samorządowego oraz firmy i instytucje spoza sektora publicznego wykupiły legitymacje i bilety uprawniające do przejazdów bezpłatnych i ulgowych; przejazdy realizowane na podstawie przyznanych przez przewoźnika ulg i zniżek komercyjnych (handlowych); przejazdy pracowników kolejowych i członków ich rodzin przyznane przez zarząd kolei oraz służbowe przejazdy pracowników PKP odbywane na podstawie zezwoleń wydawanych przez pracodawcę (zarząd kolei).

W informacji objaśniającej utracone przychody z tytułu stosowania ulg przejazdowych należy przedstawić wartość sprzedanych biletów jednorazowych ze zniżką 50% (z wartością podatku VAT i bez podatku VAT) oraz oszacowaną wartość przychodów utraconych w związku ze świadczeniem usług przewozowych nieodpłatnie (z podatkiem VAT i bez podatku VAT) oraz metodę ich obliczeń.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do specjalistycznych podręczników szkolnych i akademickich.

Minister właściwy do spraw gospodarki przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do zapasów obowiązkowych paliw płynnych.

W poz. II - "Dotacje podmiotowe" - należy wyodrębnić przedsiębiorców otrzymujących dotacje i cele przeznaczenia tych dotacji. W odniesieniu do planowanych nowych dotacji dofinansowujących przedsiębiorców lub zadania, które w roku ubiegłym nie były objęte dotowaniem z budżetu państwa, należy przedłożyć, wraz ze szczegółowym omówieniem zakresu rzeczowego zadań realizowanych w ramach poszczególnych pozycji dotacji, informacje ze wskazaniem zadań priorytetowych.

W zakresie dotacji przewidzianych dla górnictwa węgla kamiennego należy szczegółowo omówić zakres finansowania kosztów:

a) likwidacji kopalń oraz usuwania szkód wywołanych reaktywacją starych zrobów,

b) restrukturyzacji zatrudnienia,

c) deputatów węglowych przysługujących emerytom i rencistom górniczym kopalni całkowicie likwidowanych,

d) ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom górniczym, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

e) rent wyrównawczych przysługujących od kopalń całkowicie likwidowanych,

f) tworzenia nowych miejsc pracy w gminach górniczych,

g) monitoringu postępowania oddłużeniowego, zmian stanu zatrudnienia oraz nadzorowania i kontroli wydatkowania środków budżetowych,

h) utrzymywania biur pomocy zawodowej Górniczej Agencji Pracy sp. z o.o.,

i) obsługi dokonywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłat ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom górniczym.

W zakresie dotacji przewidzianych na dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych przewozach pasażerskich autobusowych - wojewodowie przedstawią informacje dotyczące zapotrzebowania na wyżej wymienione dopłaty.

Dopłatami nie mogą być objęte:

- przejazdy posłów i senatorów,

- przejazdy osób, którym jednostki sektora publicznego i samorządowego oraz firmy i instytucje spoza sektora publicznego wykupiły od przewoźnika autobusowego, na podstawie umów cywilnoprawnych, legitymacje i bilety uprawniające do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów,

- przejazdy osób odbywających podróż na podstawie przyznanych przez przewoźnika autobusowego, w ramach własnej strategii handlowej, ulg i zniżek o charakterze komercyjnym,

- bezpłatne lub ulgowe przejazdy pracowników autobusowych oraz emerytów, rencistów i najbliższych członków ich rodzin, przyznane na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 40, poz. 150, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 50, poz. 261, z 1996 r. Nr 100, poz. 460, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136).

W objaśnieniach do zapotrzebowania na dopłaty należy wymienić nazwy wszystkich przewoźników, z którymi samorząd województwa zawarł umowy na realizację wyżej wymienionych przewozów.

Należy również podać, jaką ilość i wartość przyjęto do planu na rok 2001 w zakresie:

- sprzedaży biletów jednorazowych z ulgą ustawową 50%,

- sprzedaży biletów miesięcznych szkolnych z ulgą ustawową 50%,

- sprzedaży biletów miesięcznych dla nauczycieli z ulgą ustawową 50%,

- wydanych biletów bezpłatnych z ulgą ustawową 100%

(z wartością podatku VAT i bez podatku VAT).

W informacji należy podać i omówić skalę rocznych podwyżek cen biletów autobusowych, ustalanych samodzielnie przez przewoźników autobusowych.

W zakresie dotacji przewidzianych na sfinansowanie kosztów likwidacji nieczynnych linii kolejowych należy przedstawić uzgodniony z właściwym sejmikiem województwa i radą powiatu wykaz odcinków linii kolejowych przewidzianych do likwidacji, z podaniem ich długości. Należy omówić także zakres i terminy robót likwidacyjnych, wraz z oszacowaniem kosztów przewidzianych do realizacji w 2001 r.

W zakresie dotacji przewidzianych na sfinansowanie kosztów utrzymania linii kolejowych zaliczonych do linii o państwowym znaczeniu wyłącznie ze względów obronnych wymienionych w art. 21 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 84, poz. 934) należy określić w uzgodnieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej zakres i terminy prac utrzymaniowych na poszczególnych odcinkach oraz planowany jednostkowy koszt utrzymania 1 km tych linii i kwotę dotacji.

W związku z zapoczątkowanym od IV kwartału 2000 r. procesem regionalizacji pasażerskiego transportu kolejowego minister właściwy do spraw transportu przedstawi zadania w zakresie organizowania i finansowania kolejowych przewozów pasażerskich o zasięgu wojewódzkim przejmowane przez województwa samorządowe wraz z wielkością dotacji przewidzianą na ich finansowanie. W informacji objaśniającej omówi zakres zamawianych usług przewozowych przez województwa samorządowe i rozmiar niezbędnej dotacji budżetowej przewidzianej na ich opłacenie oraz metodę podziału tych dotacji na poszczególne województwa samorządowe.

19. Formularz RZ-12 dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 25 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 18, poz. 230).
20. Formularz RZ-13 dysponenci wypełniają w szczegółowości określonej w tym druku, dla dotacji klasyfikowanych w paragrafach:

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu".

21. Na formularzu RZ-14 dysponenci wykazują dane dotyczące funkcjonariuszy w szczegółowości określonej w tym druku, dla dotacji klasyfikowanych w paragrafach:

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu".

22. Na formularzu RZ-15 ujmuje się zadania realizowane w ramach programów wieloletnich, o których mowa w art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 136).
23. Formularz RZ-16 dotyczy wydatków ponoszonych przez budżet państwa z tytułu stałych rent zasądzonych na rzecz pacjentów, którzy ponieśli szkody podczas leczenia przed 1 stycznia 1999 r. w byłych państwowych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia. W formularzu tym nie należy ujmować wydatków na renty wynikające z toczących się spraw w sądach, tj. kiedy jeszcze nie zapadły wyroki lub nie zostały zawarte ugody sądowe.

Rozdział  3

Planowanie dochodów budżetowych

24. Dochody podatkowe od osób prawnych i fizycznych, dochody z wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, z wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz dochody zagraniczne planuje Ministerstwo Finansów.
25. Dochody z ceł planuje Główny Urząd Ceł we współdziałaniu z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Gospodarki.
26. Dywidendy od spółek, w których Skarb Państwa posiada akcje lub udziały, planuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.
27. Wpłaty do budżetu państwa środków finansowych, dokonywane przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze, ujmuje się we właściwych działach i rozdziałach oraz zbiorczo dla części na formularzu BD.
28. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach i zbiorczo dla części na formularzu BD.
29. Szczegółową specyfikację tytułów i kwot należy dołączyć do dochodów ujmowanych w paragrafie "Różne dochody" na formularzu BD.
30. W projekcie budżetu uwzględnia się zmiany w poziomie dochodów wynikające z projektowanych zmian ich naliczania (np. ewentualne zmiany stawek celnych, opłat sądowych lub administracyjnych), podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją.
31. W objaśnieniach tekstowych do planowanych dochodów budżetowych z tytułu dywidend z zysku osiągniętego przez spółki, w których Skarb Państwa posiada akcje lub udziały, należy podać:

1) liczbę spółek, w których minister właściwy do spraw Skarbu Państwa reprezentuje Skarb Państwa;

2) przewidywany do osiągnięcia przez te spółki zysk w 2000 r.,

3) wysokość udziałów Skarbu Państwa w kapitale akcyjnym spółek (kapitale zakładowym w spółkach z o.o.), wyrażoną w tysiącach złotych i w procencie kapitału,

4) wysokość dywidendy, jaka zostanie przekazana Skarbowi Państwa w 2001 r. z przewidywanego zysku za 2000 r.

Rozdział  4

Planowanie wydatków budżetowych

32. Dysponenci części budżetowych planują wydatki zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału w podziale na poszczególne jednostki i zadania.
33. Formularz BW

1) Dysponenci planują w swoich budżetach dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla przedsiębiorców, wynikające z obowiązujących systemów finansowych.

2) Wydatki budżetowe na tworzenie rezerw państwowych i gospodarowanie nimi dysponenci części budżetowych ujmują odpowiednio w swoich projektach budżetu w ramach ustalonego limitu wydatków.

3) Dotacje dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych wykazuje się na formularzu BW, dołączając szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem i podaniem podstawy prawnej udzielania dotacji. Kalkulacja obejmuje:

a) wskaźniki rzeczowe, które są podstawą określenia dotacji,

b) stawkę dotacji wraz ze szczegółową kalkulacją.

4) W ramach wydatków planowanych na pokrycie kosztów prywatyzacji nie mogą być ponoszone wydatki na zakupy inwestycyjne, jak również na zakup akcji (udziałów) w spółkach.

5) Wydatki związane z likwidacją przedsiębiorstwa państwowego prowadzoną na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791, z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496, Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 123, poz. 777 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306) obciążają koszty likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego albo środki specjalne pod nazwą Fundusz Mienia Polikwidacyjnego i nie mogą być zaliczone do kosztów prywatyzacji, pokrywanych ze środków budżetowych.

6) W uzasadnieniu wydatków jednostek sfery budżetowej z tytułu wpłaconych składek na rzecz organizacji międzynarodowych należy podać:

a) nazwę organizacji,

b) podstawę prawną przynależności,

c) kalkulacje składek płaconych w 2000 r. i w 2001 r., w walucie płatności.

7) Wydatki jednostek sfery budżetowej ujmuje się na formularzu BW zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału z wyszczególnieniem rodzajów jednostek budżetowych oraz zadań budżetowych. Jeśli w rozdziale występują jednostki i zadania lub kilka rodzajów jednostek lub zadań, to wydatki planuje się wówczas dla każdej z tych jednostek i dla każdego zadania odrębnie oraz zbiorczo dla całego rozdziału.

8) W dziale "Leśnictwo" zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 49, poz. 484 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta oraz - w zakresie określonym w ustawie - wojewoda. Wydatki na nadzór nad gospodarką leśną wojewodowie planują w części dotyczącej jedynie własnych zadań z zakresu nadzoru.

9) W dziale "Oświata i wychowanie" przy planowaniu wydatków z budżetu państwa na dotacje celowe przekazywane na zadania bieżące realizowane przez powiat (gminę, samorząd województwa) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej należy uwzględnić również:

a) świadczenia dla nauczycieli, z uwzględnieniem skutków wdrożenia w 2000 r. nowego systemu wynagradzania, wynikające z ustawy - Karta Nauczyciela, przy uwzględnieniu odpowiedniej wysokości wynagrodzenia określonej w założeniach do projektu budżetu państwa, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, do którego relacjonuje się wysokość tych świadczeń,

b) dotacje udzielane placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne.

10) W dziale "Szkolnictwo wyższe" przy planowaniu wydatków z budżetu państwa na wszystkie rodzaje stypendiów uwzględnia się odpowiednią wysokość wynagrodzenia określoną w założeniach do projektu budżetu państwa, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, do którego relacjonuje się wysokość stypendium.

11) Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób wymienionych w art. 25 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 18, poz. 230) planowane są na rok 2001 we właściwych częściach, w dziale "Ochrona zdrowia" rozdziale "Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego", z wyjątkiem wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 wyżej wymienionej ustawy oraz w art. 78 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636). Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne wojewodowie planują w paragrafie "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" lub w zależności od potrzeb w paragrafie "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej".

12) Wydatki na renty wynikające z wyroków i ugód sądowych za szkody popełnione podczas leczenia w byłych państwowych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia planowane są w dziale "Ochrona zdrowia" w rozdziale "Pozostała działalność" w paragrafie "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych".

13) Wydatki na działalność bieżącą kolejowych stacji sanitarno-epidemiologicznych planowane są w rozdziale "Inspekcja sanitarna" w paragrafie "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat".

14) W ramach wydatków inwestycyjnych ujmowanych na formularzu BW w poz. 4.1 "Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych" planowane są:

a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji państwowych zakładów budżetowych,

b) wydatki na zakupy wynikające z programów technicznej modernizacji Sił Zbrojnych, realizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, oraz zakupy dla Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, realizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które nie odpowiadają kryteriom określonym w zarządzeniu nr 46 Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1995 r. w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości oraz jednolitych planów kont dla państwowych i gminnych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych i gminnych funduszy celowych oraz gmin i ich związków (Dz. Urz. Min. Finansów Nr 14, poz. 60),

c) inne wydatki na inwestycje określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 79 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 136).

Wydatki budżetowe na zakupy określone w lit. b), ujmowane w ramach łącznej kwoty wydatków na inwestycje w poz. 4.1 formularza BW, należy dodatkowo wykazać w odrębnej kwocie pod zestawieniem wydatków w tym formularzu.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane są zakupy środków trwałych nie zaliczonych do pierwszego wyposażenia w rozdziale 2 pkt 16, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, poz. 685, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776 i 777, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932, 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 383, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 931 i Nr 162, poz. 1112 i 1121 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484, Nr 62, poz. 689 i Nr 95, poz. 1101), a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w wypadkach określonych w tej ustawie.
34. Formularz DPO

Na formularzu DPO dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu, zwane dotacjami podmiotowymi.

W przypadku gdy z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, że w formularzu nie jest możliwe ujęcie jednostki otrzymującej dotację, należy wówczas wykazać grupę jednostek i łączną kwotę dotacji.

35. Formularz DAF

Na formularzu DAF dysponenci części budżetowych wykazują dotacje z budżetu państwa dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa oraz dla Polskiej Organizacji Turystycznej i dołączają kalkulacje dotyczące wykazanych kwot dotacji.

36. Formularz BW-S

Wydatki wykazane w kolumnie 5 powinny być zgodne z kwotami na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaplanowanymi w formularzu BW we właściwych częściach, działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

37. Formularz BW-PL

Wydatki budżetowe placówek zagranicznych ujmuje się na formularzu BW-PL zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału.

38. Formularz PZ-1

1) Plan zatrudnienia i wynagrodzeń sporządza się na formularzu PZ-1 w podziale na część, dział i rozdział klasyfikacji dochodów i wydatków oraz formę organizacyjno-prawną (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, środki specjalne, gospodarstwa pomocnicze, państwowe fundusze celowe oraz szkoły wyższe), wyodrębniając:

a) osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,

b) członków korpusu służby cywilnej,

c) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,

d) pracowników orzecznictwa (sędziów i prokuratorów),

e) pracowników orzecznictwa (asesorów i aplikantów),

f) urzędników sądów i prokuratur,

g) sądowych kuratorów zawodowych,

h) komorników sądowych,

i) osadzonych,

j) etatowych członków SKO,

k) pracowników Rządowego Centrum Legislacji nie zaliczonych do grup pracowników wymienionych w lit. a)-j).

2) W środkach specjalnych zatrudnienie i wynagrodzenia mogą być planowane tylko wówczas, gdy wynika to z ustaw lub przepisów wydanych na ich podstawie.

3) W zakładach budżetowych, środkach specjalnych i gospodarstwach pomocniczych formularze opracowuje się odrębnie dla jednostek samofinansujących wynagrodzenia oraz odrębnie dla jednostek otrzymujących dotacje obejmujące wynagrodzenia, w podziale na poszczególne formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych.

4) Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych na 2001 r. jest miesięczna kwota planowanego przeciętnego wynagrodzenia osobowego i honorariów, wynikająca ze stosunku pracy, ze stycznia roku poprzedniego, bez podwyżek, powiększona o miesięczne kwoty przyznane na podwyżki wynagrodzeń w ciągu roku, pomnożona przez zatrudnienie oraz liczbę 12.

5) Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych w dziale "Oświata i wychowanie" należy uwzględnić również przyznane środki na sfinansowanie wdrożenia od 1 stycznia 2000 r. nowego systemu wynagradzania nauczycieli, zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz. 291).

6) W objaśnieniach do projektu planu zatrudnienia i wynagrodzeń omawia się zmiany planu na rok 2000, podając, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz projekt planu na 2001 r.

7) Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników państwowej sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255).

39. Formularz PZ-2

Plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy sporządza się na formularzu PZ-2, zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając:

a) żołnierzy zawodowych i służby nadterminowej,

b) funkcjonariuszy,

c) funkcjonariuszy Służby Celnej.

40. Formularz SUS

W formularzu tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wykazuje danych planowanych na rok 2001 dotyczących żołnierzy niezawodowych, gdyż - zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej - ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych nie będą podlegać żadne jednostki wojskowe.

41. Formularz BW-I

1) Formularz powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, na których finansowanie planuje się środki z budżetu państwa. Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza RZ-9 w pkt 16.

2) Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na formularzu BW-I powinna być zgodna z ich klasyfikacją na formularzu BW.

3) Do formularza BW-I dołącza się pisemne uzasadnienie zaplanowanych wydatków; w przypadku finansowania inwestycji środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych należy podać ich wysokość.

42. Formularz IW

1) Zakres inwestycji wieloletnich w 2001 r. ustala się następująco:

a) w 2001 r. mogą być kontynuowane, jako inwestycje wieloletnie, z udziałem środków z budżetu państwa, te inwestycje, których termin zakończenia przyjęty w załączniku nr 7 do ustawy budżetowej na 2000 r. określony został po roku 2000,

b) dla inwestycji, o których mowa w lit. a), które będą kontynuowane z udziałem środków budżetowych, sporządza się imienne informacje na formularzu IW; planowanie kwot środków budżetowych powinno uwzględniać wielkości podane w załączniku nr 7 do ustawy budżetowej na 2000 r.

2) Klasyfikacja budżetowa podana na formularzu IW powinna być zgodna z klasyfikacją inwestycji i wydatków na formularzu BW-I i BW.

3) Jeśli wartość kosztorysowa nowej inwestycji przekracza kwotę, o której mowa w § 10 rozporządzenia, należy wypełnić formularz IW wraz ze szczegółowym uzasadnieniem podjęcia tej inwestycji.

4) Kopie formularzy IW, o których mowa w pkt 1 lit. b) oraz w pkt 3, wojewodowie przekażą ministrom nadzorującym zadania w zakresie działów, do których zaliczane są poszczególne inwestycje wieloletnie.

5) Przy wypełnianiu formularzy IW należy stosować następujące wskazówki:

a) w części A należy pozostawić jedno z określeń, zaliczających inwestora do właściwej kategorii (jednostka lub zakład budżetowy, inna jednostka organizacyjna, przedsiębiorca, jednostka samorządu terytorialnego), skreślając pozostałe; podobnie należy oznaczyć, czy jest to inwestycja kontynuowana, czy nowa; bezwzględnie należy wypełnić pozycje: dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej,

b) w częściach B i C nakłady w pkt "a) poniesione w latach 19..-2000" podaje się łącznie z przewidywanym wykonaniem w 2000 r., w tym przewidywane wykonanie w 2000 r.; nakłady w pkt "b) planowane na lata 2001-20.. razem" podaje się łącznie z rokiem 2001, w tym w 2001 r. (a w części C - także dalsze lata),

c) w części C w rubryce 8 podaje się kredyt poręczony (gwarantowany) przez Radę Ministrów lub Ministra Finansów,

d) w części opisowej wniosku należy przedstawić w szczególności uzasadnienie celowości inwestycji oraz potrzeby finansowania jej z udziałem środków budżetowych w wysokości określonej we wniosku, ocenić udział własny inwestora w okresie realizacji inwestycji z podaniem źródeł finansowania poza środkami budżetu państwa, charakterystykę efektów i efektywności inwestycji, przewidywane zatrudnienie pracowników, stan przygotowania inwestycji do realizacji i inne istotne informacje dotyczące inwestycji, np. opinię banku o możliwości uzyskania kredytu, przy czym w przypadku decyzji negatywnej należy dołączyć jej uzasadnienie; należy również dołączyć kopię dokumentu, w którym inwestor zobowiązuje się do wniesienia udziałów własnych środków, zgodnie ze wskazaniami formularza IW - część C rubr. 4,

e) jeżeli jako źródło finansowania inwestycji wykazano środki własne w cz. C rubr. 4 formularza IW, należy do niego załączyć kopię dokumentu potwierdzającego zobowiązanie się inwestora do wniesienia środków, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wymienionym wniosku.

43. Formularze SW-1, SW-2

Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe dołączają do planu dochodów i wydatków budżetowych dane rzeczowe z zakresu szkolnictwa wyższego na formularzu SW-1 oraz wybrane elementy planu finansowego szkół wyższych, opracowane na formularzu SW-2,

Formularze SW-1 i SW-2 sporządzane są zbiorczo dla części. Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe przekazują również formularze SW-1 i SW-2 ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

44. Formularz ZRPiW

Środki z budżetu państwa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze planuje się z uwzględnieniem przepisów następujących aktów prawnych:

a) ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256),

b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 41, poz. 213 i Nr 149, poz. 728, z 1997 r. Nr 73, poz. 458 oraz z 1998 r. Nr 74, poz. 482 i Nr 124, poz. 816).

Wydatki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze planują dysponenci na formularzu ZRPiW. Wojewodowie opracowują i przekazują plan w układzie zbiorczym, tj. obejmującym zarówno zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej, jak i zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wypłacane dla funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej i komendach miejskich i powiatowych danego województwa.

Dysponenci nie uwzględniają w projektach swoich budżetów środków na waloryzację zasiłków rodzinnych, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy wymienionej w lit. a), oraz na podwyżki zasiłków pielęgnacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 2 tej ustawy.

Przeciętną miesięczną liczbę zasiłków rodzinnych w danym roku ustala się w sposób następujący: oblicza się sumę zasiłków za miesiące od stycznia do grudnia, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12, w sposób analogiczny ustala się przeciętną miesięczną liczbę zasiłków pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz liczbę rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne.

Wydatki na zasiłki wychowawcze planuje się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256); dysponenci nie uwzględniają w projektach swoich budżetów środków na waloryzację zasiłków wychowawczych, o której mowa w art. 15c ust. 4 ustawy.

45. Formularze BZS i BZSA

Na formularzu BZS ujmuje się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tzn. dotacje sklasyfikowane w paragrafach:

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu".

Kwoty dotacji w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej dla działów i rozdziałów wykazane w formularzu BZS w kolumnach 5 i 12 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu BW w odpowiednich pozycjach w kolumnach 5 i 6.

W formularzu BZS nie należy uwzględniać dotacji planowanych dla kolejowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136) od dnia 1 stycznia 2001 r. przekazane zostają powiatom jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dla działu "Opieka społeczna" do formularza BZS należy dołączyć szczegółową kalkulację wyliczonych kwot dotacji w planie na rok 2001 dla poszczególnych zadań realizowanych w ramach tego działu.

Formularz BZSA dotyczy funkcjonariuszy.

46. Formularze B-4Z i B-7Z

Dysponenci opracowują projekty zbiorczych planów finansowych zakładów budżetowych i środków specjalnych na formularzu B-4Z, a gospodarstw pomocniczych - na formularzu B-7Z.

Formularze B-4Z i B-7Z sporządza się zbiorczo dla części, działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału grupującego zakłady budżetowe bądź gospodarstwa pomocnicze, czy też środki specjalne.

Nadwyżka lub wpłata dotycząca danego roku, przewidziana do odprowadzenia w roku następnym, dla celów planistycznych powinna zostać zaplanowana w pozycji "stan środków obrotowych na koniec roku".

47. Formularz B-K

Formularz sporządzają dysponenci części budżetowych, którzy są:

- organizatorami państwowych instytucji kultury na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136),

- organem założycielskim państwowych instytucji filmowych na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 22, poz. 127, z 1989 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 89, poz. 517, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 101, poz. 1178).

Formularz sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla działu i każdego rozdziału.

48. Formularz BW-K
W związku z włączeniem, na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136), od dnia 1 stycznia 2001 r. kolejowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w skład powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, wojewodowie planują wydatki dla stacji kolejowych wraz z etatami w rozdziale "Inspekcja sanitarna" w paragrafie "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat". W kalkulacji dotacji na działalność kolejowych stacji sanitarno-epidemiologicznych środki na wynagrodzenia dla pracowników tych stacji należy zaplanować na zasadach analogicznych jak dla jednostek budżetowych, a zatem na formularzu BW-K w kolumnie 10 należy wykazać wyłącznie wynagrodzenia bazowe. Środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w kolejowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych zostaną dodane przez Ministerstwo Finansów podczas dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2001.

Informacje wykazane na formularzu BW-K w kolumnach 7, 9, 10 i 11 w zakresie wynagrodzeń i zatrudnienia mogą wynikać tylko i wyłącznie z faktycznie dokonanych przez wojewodów zmian polegających na zmniejszeniu etatów i odpowiadających im wynagrodzeń w jednostkach budżetowych, przeznaczonych na realizację zadań wykonywanych przez kolejowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. Suma wielkości ujętych na formularzu PZ-1 - Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w poz. 5 w kolumnach 3-6 oraz w formularzu BW-K w kolumnach 7, 9, 10 i 11 dla kolejowych stacji sanitarno-epidemiologicznych nie może przekroczyć:

a) etatów przyznanych dla państwowych jednostek budżetowych w dziale "Ochrona zdrowia" na 2000 r.,

b) wynagrodzeń osobowych, wynikających z wynagrodzeń bazowych ustalonych w ustawie budżetowej na 2000 r. dla jednostek budżetowych ochrony zdrowia, powiększonych o całoroczne skutki podwyżek wynagrodzeń od 1 stycznia 2000 r.,

c) wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2000 r. wyliczonych według zasad określonych dla pracowników jednostek budżetowych.

49. Formularz PP

Formularz PP sporządza minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

W części opisowej do formularza należy wykazać:

a) jednostki i branże przewidziane do prywatyzacji pośredniej, z zaznaczeniem stopnia zaawansowania prac zapewniających realizację zamierzeń prywatyzacyjnych,

b) przychody z prywatyzacji bezpośredniej z tytułu umów dzierżawy i leasingu zawartych do 2000 r. oraz oddzielnie planowanych na rok 2001,

c) cele, na które przeznaczone zostaną uzyskane przychody z prywatyzacji.

50. Formularz PFC

Projekty planów finansowych państwowych funduszy celowych przedkładają dysponenci wszystkich funduszy, niezależnie od tego, czy w planie przewidziano dotację z budżetu państwa.

Projekty te, przed przekazaniem Ministerstwu Finansów, powinny być uzgodnione z ministrami nadzorującymi działalność danego funduszu.

Plany sporządza się w układzie memoriałowym.

Plany finansowe przedkładane są w formie ustalonej w ustawie budżetowej na 2000 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ustawach powołujących fundusze.

1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 lipca 2000 r. (Dz.U.00.59.689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 sierpnia 2000 r.