Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.15.148 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2006 r.

USTAWA
z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych

.................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany niniejszej ustawy, wprowadzone przez art. 85 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.05.180.1495), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest późniejsza niż data utraty mocy przez niniejszą ustawę.

.................................................

Zasady ogólne finansów publicznych

Podstawowe definicje

Ustawa określa:

1)
pojęcia: środków publicznych, w tym dochodów i przychodów publicznych, wydatków i rozchodów publicznych, deficytu i nadwyżki sektora finansów publicznych oraz państwowego długu publicznego;
2)
zasady i sposoby zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych;
3)
formy organizacyjno-prawne jednostek należących do sektora finansów publicznych;
4)
zasady planowania środków publicznych oraz dysponowania nimi;
4a)
zasady kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych;
5)
zasady zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne wprowadzane w razie nadmiernego zadłużenia;
6)
sposób finansowania deficytu i zasady operacji finansowych dokonywanych przez podmioty sektora finansów publicznych;
7)
zakres projektowanych i uchwalanych budżetów opartych na dochodach publicznych, w tym zasady klasyfikacji dochodów i wydatków;
8)
zasady opracowywania projektów;
9)
zasady uchwalania budżetów;
10)
zasady i tryb wykonywania budżetów;
11) 1
 (uchylony);
12) 2
 zasady i tryb gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.
1. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, należy przez to rozumieć odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.
2. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o zarządzie jednostki samorządu terytorialnego lub o przewodniczącym zarządu jednostki samorządu terytorialnego, należy przez to rozumieć również wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
1. 
Środkami publicznymi są:
1)
dochody publiczne;
2) 3
 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
2a) 4
 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
3)
przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzące:
a)
ze sprzedaży papierów wartościowych oraz z innych operacji finansowych,
b)
z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
c)
ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych,
d)
z otrzymanych pożyczek i kredytów;
4)
przychody jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych uzyskiwane w związku z prowadzoną przez nie działalnością oraz pochodzące z innych źródeł.
2. 
Dochodami publicznymi są:
1)
daniny publiczne, do których zalicza się podatki oraz inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw;
2)
pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się:
a)
opłaty,
b)
dochody z mienia, w szczególności z najmu oraz z dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze oraz dywidendy od wniesionego kapitału,
c)
dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów w rozumieniu ust. 1 pkt 3 lit. a i b, oraz dochody ze świadczenia usług,
d)
spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,
e)
inne dochody uzyskane na podstawie odrębnych przepisów, o ile są pobierane przez organy finansowane z dochodów publicznych lub przez podległe albo nadzorowane przez te organy jednostki, o których mowa w art. 5 pkt 1 i 2.
3.  5
 Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się:
1)
środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych;
2)
środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;
3)
środki Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych "Sekcja Gwarancji";
4)
inne środki.
1. 
Środki publiczne mogą być przeznaczane na:
1)
wydatki publiczne;
2)
rozchody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
2.  6
 Rozchodami publicznymi są:
1)
spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów;
2)
wykup papierów wartościowych;
3)
udzielone pożyczki;
4)
płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego;
5)
pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zwane dalej "prefinansowaniem".

Do sektora finansów publicznych zalicza się:

1)
organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki;
2)
jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych;
3)
fundusze celowe;
4)
państwowe szkoły wyższe;
5)
jednostki badawczo-rozwojowe;
6)
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
7)
państwowe lub samorządowe instytucje kultury;
8)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze;
9) 7
 Narodowy Fundusz Zdrowia;
10)
Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
11)
państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególności:

1)
pobieranie i gromadzenie dochodów;
2)
wydatkowanie środków publicznych;
3)
finansowanie deficytu;
4)
zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne;
5)
zarządzanie środkami publicznymi;
6)
zarządzanie długiem publicznym.
1. 
Dodatnia różnica między dochodami publicznymi powiększonymi o środki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a, a wydatkami publicznymi, ustalona dla okresu rozliczeniowego, stanowi nadwyżkę sektora finansów publicznych, zaś ujemna różnica jest deficytem sektora finansów publicznych.
2. 
Dochody i wydatki oraz deficyt lub nadwyżkę sektora finansów publicznych ustala się po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora.

 Przez potrzeby pożyczkowe budżetu państwa rozumie się środki finansowe niezbędne do:

1)
sfinansowania deficytu budżetu państwa;
2)
spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
3)
sfinansowania udzielanych przez Skarb Państwa pożyczek;
4)
wykonywania innych operacji finansowych związanych z długiem Skarbu Państwa;
5)
prefinansowania wydatków.
1. 
Przez państwowy dług publiczny rozumie się nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych ustalone po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora.
2. 
Przez dług Skarbu Państwa rozumie się nominalne zadłużenie Skarbu Państwa.
1. 
Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów:
1)
wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne;
2)
zaciągniętych kredytów i pożyczek;
3)
przyjętych depozytów;
4)
wymagalnych zobowiązań:
a)
jednostek budżetowych,
b)
wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów.
2. 
Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, uwzględniające w szczególności podstawowe kategorie przedmiotowe i podmiotowe zadłużenia oraz okresy zapadalności.

Jawność i przejrzystość finansów publicznych

1. 
Finanse publiczne są jawne.
2. 
Jawność finansów publicznych jest realizowana, z zastrzeżeniem ust. 3, w szczególności przez:
1)
jawność sejmowej debaty budżetowej i debat budżetowych jednostek samorządu terytorialnego;
2)
jawność sejmowej debaty nad sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa i debat nad wykonaniem sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego;
3)
podawanie do publicznej wiadomości:
a)
kwot dotacji udzielanych z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
b)
zbiorczych danych dotyczących finansów publicznych przez Ministra Finansów;
4)
udostępnianie corocznych sprawozdań dotyczących finansów i działalności jednostek należących do sektora finansów publicznych,
5) 9
 podejmowanie w głosowaniu jawnym uchwał dotyczących gospodarowania środkami publicznymi.
3. 
Jawność finansów publicznych wyłącza się w stosunku do tych środków publicznych, których pochodzenie lub przeznaczenie zostało uznane za tajemnicę państwową na podstawie odrębnych przepisów lub jeżeli wynika to z umów międzynarodowych.
4. 
Jednostki sektora finansów publicznych stosują jednolite zasady rachunkowości.
1. 
Minister Finansów ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski":
1)
kwotę:
a)
państwowego długu publicznego,
b)
niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych,
c)
długu Skarbu Państwa,
d)
niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa;
2)
relacje do produktu krajowego brutto:
a)
kwoty państwowego długu publicznego,
b)
łącznej kwoty państwowego długu publicznego powiększonej o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych do produktu krajowego brutto,
c)
kwoty długu Skarbu Państwa,
d)
łącznej kwoty długu Skarbu Państwa powiększonej o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa do produktu krajowego brutto.
2. 
Ogłoszenie kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest dokonywane w odniesieniu do:
1)
roku budżetowego - w terminie do dnia 31 maja roku następnego;
2)
pierwszej połowy roku budżetowego - w terminie do dnia 30 września tego roku.
3. 
Ogłoszenie relacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dokonywane jest dla stanu za rok budżetowy - w terminie do dnia 31 maja roku następnego.
4. 
Podstawą obliczenia relacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest wielkość produktu krajowego brutto ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
1.  10
 Dochody, wydatki publiczne, przychody, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, oraz środki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a, klasyfikuje się, z zastrzeżeniem ust. 1a, według:
1)
działów i rozdziałów - określających rodzaj działalności;
2)
paragrafów - określających rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku oraz środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a.
1a.  11
 Wydatki publiczne klasyfikuje się również według dodatkowej klasyfikacji dotyczącej obszarów, kategorii i podkategorii wydatków strukturalnych.
2. 
Przychody, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, oraz rozchody, o których mowa w art. 4 ust. 2, klasyfikuje się według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu.
3.  12
 Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności;
2)
szczegółową klasyfikację wydatków strukturalnych, o których mowa w ust. 1a, uwzględniając potrzebę identyfikacji wydatków o charakterze strukturalnym, ponoszonych przez jednostki sektora finansów publicznych.
4.  13
 Minister Finansów może określić w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, klasyfikację wydatków o większej szczegółowości niż określona w ust. 1 dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.
1. 
Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
jednolity plan kont dla jednostek sektora finansów publicznych;
2)
szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
zasady rachunkowości oraz plany kont dla organów podatkowych w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetu, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe.
2. 
Plany kont, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać zasady określone w przepisach ustawy o rachunkowości i standardach międzynarodowych, z tym że:
1)
dochody i wydatki będą ujmowane w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą;
2)
będą ujmowane również wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków - także zaangażowanie środków;
3)
odsetki od nieterminowych płatności będą naliczane i ewidencjonowane nie później niż na koniec każdego kwartału;
4)
przeszacowanie wartości aktywów i pasywów dewizowych według bieżących kursów walutowych będzie dokonywane nie później niż na koniec kwartału;
5)
zadłużenie będzie wyceniane według wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania;
6)
należności i zobowiązania nominowane w walutach obcych będą wycenione również według bieżących kursów walutowych.
3. 
Szczególne zasady rachunkowości dotyczą:
1)
ewidencji wykonania budżetu;
2)
ewidencji majątku trwałego stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;
3)
wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów;
4)
sporządzania sprawozdań finansowych.
1. 
Jednostki sektora finansów publicznych sporządzają sprawozdania z wykonania procesów, o których mowa w art. 6, zwane dalej "sprawozdaniami budżetowymi".
2. 
Minister Finansów określa, po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze rozporządzenia:
1)
rodzaje, formy, terminy i zasady sporządzania sprawozdań budżetowych z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz z wykonania planów finansowych:
a) 14
 jednostek budżetowych, a w przypadku gdy jednostka budżetowa dysponuje rachunkiem dochodów własnych - również z dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych,
b) 15
 zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,
c)
funduszy celowych,
d)
pozostałych jednostek sektora finansów publicznych;
2)
rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji sektora finansów publicznych;
3)
zasady sporządzania zbiorczych, skonsolidowanych sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego;
4)
zasady sporządzania łącznych, skonsolidowanych sprawozdań budżetowych dysponentów części budżetowych i budżetu państwa;
5)
jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań finansowych, w tym budżetowych, których mogą dotyczyć szczególne zasady rachunkowości, terminy sporządzania tych sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań.
3. 
Zbiorcze roczne sprawozdanie z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego sporządza Prezes