Art. 5. - [Nadzór nad gospodarką leśną] - Lasy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 kwietnia 2024 r.
Art.  5.  [Nadzór nad gospodarką leśną]
1. 
Nadzór nad gospodarką leśną sprawują:
1)
minister właściwy do spraw środowiska - w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa;
2)
starosta - w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
1a. 
(uchylony).
2. 
W lasach, przez które przebiega granica powiatów, nadzór nad gospodarką leśną sprawuje starosta, na którego terenie znajduje się większa część obszaru lasu.
3. 
Starosta może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych, zwanemu dalej "nadleśniczym".
3a. 
W przypadku powierzenia zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, starosta przekazuje środki na realizację tego zadania.
4. 
Nadleśniczy prowadzi powierzone przez starostę sprawy, o których mowa w ust. 2 i 3, po zapewnieniu przez powierzającego środków finansowych na te cele.
5. 
Zadania starosty, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2, art. 16 ust. 1a, art. 22 ust. 2 i art. 38a ust. 2, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.