[Wysokość wynagrodzenia rocznego] - Art. 4. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej. - Dz.U.2018.1872 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Wysokość wynagrodzenia rocznego] - Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1872 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2018 r.
Art.  4.  [Wysokość wynagrodzenia rocznego]
1. 
Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.
2. 
W przypadkach, o których mowa w art. 2 ust. 3, wysokość wynagrodzenia rocznego ustala się proporcjonalnie do okresu przepracowanego u danego pracodawcy.