[Fundusz emerytalno-rentowy] - Art. 78. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 78. - [Fundusz emerytalno-rentowy] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  78.  [Fundusz emerytalno-rentowy]
1. 
Fundusz emerytalno-rentowy jest przeznaczony na finansowanie:
1)
świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego;
2)
emerytur i rent z innego ubezpieczenia społecznego, wypłacanych łącznie ze świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, wraz z dodatkami;
3)
(uchylony);
4)
refundacji określonych kosztów Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli przepisy emerytalne przewidują taką refundację;
5)
ubezpieczeń zdrowotnych:
a)
rolników i pracujących z nimi domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu,
b)
osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w części składkowej,
c)
rolników, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu, a podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.
2. 
Fundusz emerytalno-rentowy tworzy się:
1)
ze składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe;
2)
z refundacji ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na pokrycie:
a)
wydatków na świadczenia z innego ubezpieczenia społecznego, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
b)
wydatków wynikających z art. 25 ust. 2a pkt 1 w związku z art. 25 ust. 4;
2a)
z odpisu od funduszu składkowego w wysokości 40% kosztów świadczeń, o których mowa w art. 18 pkt 7;
3)
z uzupełniającej dotacji z budżetu państwa;
4)
z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5;
5)
z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe osób, o których mowa w art. 16a-16c.