Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.144.1214

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY
z dnia 14 sierpnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej "ustawą", kierującym podmiotami utworzonymi przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo przez niego nadzorowanymi lub jemu podległymi;
2) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej kierownikom jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2 ustawy, utworzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo przez niego nadzorowanych lub jemu podległych.
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) uprawniony - osobę, o której mowa w § 1 pkt 1;
2) podmiot - jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt 1, 2, 9, 12 i 13 ustawy;
3) rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.
§  3.  Nagroda roczna może być przyznawana za rok obrotowy, jeżeli w tym roku podmiot:
1) uzyskał dodatni wynik finansowy;
2) obniżył poziom kosztów działalności;
3) terminowo realizował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;
4) efektywnie realizował zadania i cele statutowe;
5) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy;
6) nie przekroczył maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 4 ust. 3a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 43, poz. 221, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100, poz. 1080).
§  4.  Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który pełnił funkcję (zajmował stanowisko) przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych w sposób powodujący wymierzenie mu kary dyscyplinarnej, rozwiązanie umowy o pracę z jego winy lub rozwiązanie umowy o zarządzanie albo odwołanie go z funkcji lub ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
§  5.  Nagroda roczna za rok obrotowy, w którym dokonano zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu, związanej w szczególności z komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, łączeniem, podziałem lub zmianą formy zarządzania, może być przyznana, jeżeli uprawniony pełnił funkcję (zajmował stanowisko) zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej podmiotu.
§  6. 
1.  Nagrodę roczną kierownikom jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 pkt 1, 2, 9 i 12 ustawy, przyznaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2.  Nagrodę roczną kierownikowi gospodarstwa pomocniczego urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przyznaje dyrektor generalny tego urzędu.
§  7.  Nagroda roczna kierownikom jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 2, jest przyznawana na wniosek organu uprawnionego do wnioskowania o przyznanie tej nagrody złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.
§  8.  Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w § 1 pkt 2, stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  9.  Nagroda roczna w 2002 r. może być przyznana po dokonaniu przez właściwy organ oceny wyników działalności uprawnionego za rok obrotowy, który rozpoczął się w 2001 r., chyba że nagroda roczna za ten okres została wypłacona uprawnionemu na dotychczasowych zasadach.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

............, dnia ..........

(miejscowość) (data)

.................................

(nazwa podmiotu i jego siedziba)

.................................

(organ uprawniony do wnioskowania

o przyznanie nagrody rocznej)

.....................

.....................

(adresat wniosku)

1. Imię (imiona) i nazwisko kierownika jednostki organizacyjnej

.............................................

2. Pełniona funkcja (zajmowane stanowisko) przez kierownika

jednostki organizacyjnej wraz z zakresem pełnionych

obowiązków

.........................................................

...........................

3. Data objęcia funkcji (stanowiska) w podmiocie ...........

4. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia kierownika jednostki

organizacyjnej za okres wnioskowany .....................

5. Proponowana wysokość nagrody rocznej wraz z jej

uzasadnieniem

...............................................

6. Przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem

...............................................

7. Opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową

podmiotu

................

...........................

(podpisy wnioskodawców)