Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.114.1226

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 19 września 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 i z 2001 r. Nr 85, poz. 924) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) 1  szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2, 4 i 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zatrudnionym w podmiotach prawnych:
a) utworzonych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
b) utworzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
2) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
§  2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) uprawniony - osobę, o której mowa w § 1 pkt 1,
2) rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 i Nr 111, poz. 1195) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.
§  3.
1. 2  Nagroda roczna za osiągnięte wyniki finansowe lub realizację innych zadań może być przyznana osobom zatrudnionym na stanowiskach kierowników (dyrektorów), zastępców kierowników (dyrektorów) i głównych księgowych w podmiotach prawnych, o których mowa w § 1 pkt 1.
2.  Nagroda roczna może być przyznana, z zastrzeżeniem ust. 3, jeżeli podmiot prawny:
1) poprawił wyniki finansowe,
2) w pełni zrealizował zaplanowane zadania,
3) terminowo zrealizował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym,
4) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
3. 3  Kierownikom (dyrektorom) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nagroda roczna może być przyznana, jeżeli podmiot prawny poza spełnieniem warunków, o których mowa w ust. 2, nie przekroczył maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 4 ust. 3a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.).
§  4.
1. 4  Nagrodę roczną kierownikom (dyrektorom) podmiotów prawnych, o których mowa:
1) w § 1 pkt 1 lit. a) - przyznaje minister właściwy do spraw wewnętrznych lub minister właściwy do spraw administracji publicznej,
2) w § 1 pkt 1 lit. b) - przyznaje kierownik jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub ministra właściwego do spraw administracji publicznej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Nagrodę roczną dyrektorowi gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznaje dyrektor generalny.
3. Nagroda roczna może być przyznana jedynie uprawnionemu, który pełnił swoją funkcję (zajmował stanowisko) przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go z funkcji lub ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
4. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu prawnego, związanej z łączeniem lub podziałem, wypłata nagrody może nastąpić, jeżeli uprawniony pełnił funkcję lub zajmował swoje stanowisko zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej podmiotu.
§  5. 5
1.  Nagroda roczna przyznawana jest na wniosek o przyznanie nagrody rocznej, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
2. Nie wymaga wniosku przyznanie nagrody rocznej kierownikowi (dyrektorowi) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w którym na podstawie odrębnych przepisów nie powołuje się rady społecznej.
§  6. 6  Z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej dla kierowników (dyrektorów) podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, występują w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu prawnego za dany rok obrotowy:
1) 7  dyrektor właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, do której zakresu działania należy nadzór w imieniu ministra nad gospodarstwem pomocniczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Instytutem Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" w Łodzi, Instytutem Geodezji i Kartografii w Warszawie lub Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego,
2) kierownicy jednostek budżetowych, przy których funkcjonują gospodarstwa pomocnicze - dla zatrudnionych w tych gospodarstwach,
3) Komendanci Główni Policji i Straży Granicznej oraz Szef Biura Ochrony Rządu - dla zatrudnionych w zakładach budżetowych przez nich nadzorowanych.
§  7.
1. Nagroda roczna w 2001 r. może zostać przyznana uprawnionemu po dokonaniu oceny wyników działalności podmiotu prawnego za rok obrotowy rozpoczęty w 2000 r., chyba że nagroda za ten okres została wypłacona uprawnionemu na zasadach dotychczasowych.
2. Oceny wyników działalności podmiotu prawnego dokonują podmioty wymienione w § 6.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WNIOSEK

o przyznanie nagrody rocznej

................., dnia ........

(miejscowość)

................................

................................

(nazwa jednostki organizacyjnej

i adres)

................................

(wnioskodawca)

..............................

(adresat wniosku)

1. Imię (imiona) i nazwisko uprawnionego

............................................................

2. Stanowisko zajmowane przez uprawnionego ....................

3. Data objęcia stanowiska ....................................

4. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego za okres

wnioskowanej nagrody .......................................

............................................................

(w złotych i słownie)

5. Proponowana wysokość nagrody wraz z jej uzasadnieniem

............................................................

............................................................

6. Informacja o wpływie wypłaty ww. nagrody na sytuację

finansową jednostki organizacyjnej..........................

............................................................

............................................................

7. Załączniki do wniosku:

1) sprawozdanie finansowe jednostki organizacyjnej za rok,

za który przyznawana jest nagroda,

2) oświadczenie o terminowym regulowaniu przez jednostkę

organizacyjną zobowiązań publicznoprawnych.

...............................

(podpis wnioskodawcy)

1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.241.1769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2008 r.
2 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.236.1641) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 stycznia 2009 r.
3 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.236.1641) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 stycznia 2009 r.
4 § 4 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.241.1769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.236.1641) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 stycznia 2009 r.

5 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.236.1641) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 stycznia 2009 r.
6 § 6 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.236.1641) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 stycznia 2009 r.
7 § 6 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.241.1769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 marca 2009 r. (Dz.U.09.56.464) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 kwietnia 2009 r.