§ 17. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1784 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r.
§  17. 
1. 
Wniosek o przyznanie płatności ekologicznej, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyłączeniem adresu, zawiera:
1) 46
 (uchylony);
2)
numer identyfikacyjny;
3) 47
 oświadczenie o:
a)
działkach referencyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1172 z dnia 4 maja 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli we wspólnej polityce rolnej oraz stosowania i obliczania wysokości kar administracyjnych w związku z warunkowością (Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2022, str. 12), zwanych dalej "działkami referencyjnymi",
b)
sposobie użytkowania działek referencyjnych w ramach zobowiązania ekologicznego, zawierające w szczególności wskazanie pakietu i wariantu realizowanych na danej działce referencyjnej, uprawy lub gatunku rośliny uprawnej uprawianych na tej działce oraz powierzchni;
4) 48
 oświadczenia oraz informacje, jakie powinny być zawarte we wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2021/2115, wskazane w przepisach ustawy o Planie Strategicznym lub w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym, niewymienione w pkt 2 i 3;
5)
oświadczenia i zobowiązania rolnika związane z realizacją zobowiązania ekologicznego;
6)
informację o załącznikach dołączonych do wniosku.
1a.  49
 We wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7-9 i 11 oraz w ramach wariantów pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 10, w oświadczeniu o sposobie użytkowania działek referencyjnych, rolnik może wskazać uprawę wielogatunkową uprawianą na danej działce referencyjnej, określając jednocześnie uprawy lub gatunki roślin uprawnych uprawiane w ramach takiej uprawy wielogatunkowej, przez którą w przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1:
1)
pkt 1-3, 5, 7-9 i 11 - należy rozumieć co najmniej dwie różne uprawy lub dwa różne gatunki roślin uprawnych uprawiane w ramach danego pakietu, pod warunkiem że zajmują łącznie zwarty obszar o powierzchni co najmniej 0,1 ha albo
2)
pkt 4 lit. a i c i pkt 10 lit. a i c - należy rozumieć co najmniej dwie różne uprawy lub dwa różne gatunki roślin uprawnych uprawiane w ramach tych wariantów, pod warunkiem że zajmują łącznie zwarty obszar o powierzchni co najmniej 0,1 ha, albo
3)
pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b - należy rozumieć co najmniej dwie różne uprawy lub dwa różne gatunki roślin uprawnych uprawiane w ramach danego wariantu, pod warunkiem że zajmują łącznie zwarty obszar o powierzchni co najmniej 0,1 ha.
1aa.  50
 Przepisu ust. 1a nie stosuje się w przypadku uprawy na danej działce referencyjnej:
1) 51
 roślin uprawnych, o których mowa w:
a)
§ 9 ust. 2a, 14 i 14a oraz
b)
ust. 1d załącznika nr 2 do rozporządzenia, lub;
2)
konopi włóknistych, lub
3)
ostropestu plamistego, lub
4)
rośliny dwuletniej, lub
5)
mieszanki wieloletnich traw albo mieszanki wieloletnich traw z bobowatymi drobnonasiennymi.
1b.  52
 W przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy, we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej rolnik składa oświadczenie, że ma tytuł prawny do gruntu będącego własnością Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej, do którego ubiega się o przyznanie tej płatności.
2.  53
 Wniosek o przyznanie płatności ekologicznej składa się w terminie składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym.
2a.  54
 Zgłoszenia zmian we wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się w terminie określonym do dokonywania zgłoszeń zmian we wnioskach o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym. Przepisu art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy o Planie Strategicznym nie stosuje się.
3. 
Jeżeli rolnik nie zamierza ubiegać się w danym roku o przyznanie kolejnej płatności ekologicznej do określonych gruntów objętych zobowiązaniem ekologicznym, zamiast wniosku o przyznanie tej płatności składa, na formularzu udostępnionym przez Agencję, informację o tych gruntach oraz o pakiecie lub wariancie realizowanym na tych gruntach, wskazując położenie tych gruntów i ich powierzchnię. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. 
Wniosek o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 i 11 lub wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b może zostać zmieniony w części dotyczącej wskazania:
1)
roślin uprawnych,
2)
mieszanki wieloletnich traw albo mieszanki wieloletnich traw z bobowatymi drobnonasiennymi

- 55  uprawianych na danej działce referencyjnej, zawartego w oświadczeniu o sposobie użytkowania działek referencyjnych, ale wyłącznie w zakresie tego samego pakietu lub jego wariantu i tylko w przypadku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014.

5. 
W przypadku uprawy rośliny dwuletniej zmiana, o której mowa w ust. 4, może zostać dokonana wyłącznie w pierwszym roku uprawy tej rośliny.
46 § 17 ust. 1 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 10 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
47 § 17 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
48 § 17 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
49 § 17 ust. 1a:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 10 lit. b rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.

50 § 17 ust. 1aa:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.

51 § 17 ust. 1aa pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 marca 2021 r. (Dz.U.2021.434) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2021 r.
52 § 17 ust. 1b zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.316) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2020 r.
53 § 17 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. d rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
54 § 17 ust. 2a:

- dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 maja 2021 r. (Dz.U.2021.1025) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. d rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.

55 Art. 17 ust. 4 część wspólna zmieniona przez § 1 pkt 10 lit. e rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.