Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1531

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych

Na podstawie art. 113 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Nazwa publicznej szkoły artystycznej, zwanej dalej "szkołą", zawiera:
1) określenie typu szkoły;
2) imię szkoły, jeżeli imię takie nadano;
3) nazwę miejscowości, w której siedzibę ma szkoła.
2.  Nazwa szkoły może również zawierać:
1) określenie "publiczna" albo
2) określenie "państwowa" - w przypadku szkoły prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo przez jednostkę samorządu terytorialnego, albo
3) określenie "samorządowa" - w przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub
4) określenie organu prowadzącego szkołę - w przypadku szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego;
5) ustalony przez organ prowadzący szkołę, odrębnie dla danego typu szkoły, numer porządkowy szkoły, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedna szkoła danego typu;
6) określenie "Policealne Studium" - w przypadku szkoły policealnej.
3.  Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i sztandarze szkoły może być używany skrót nazwy.
4.  Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół zawiera nazwę zespołu.
5.  Nazwa zespołu szkoły muzycznej I stopnia i szkoły muzycznej II stopnia oraz zespołu ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia może zawierać odpowiednio określenie "Szkoła Muzyczna I i II stopnia" albo "Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia".
6.  Do nazwy zespołu szkół artystycznych przepisy ust. 2 pkt 5 i ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  2. 
1.  Nazwa publicznej placówki artystycznej, zwanej dalej "placówką", zawiera:
1) określenie "ognisko" wraz z określeniem specjalności kształcenia albo określeniem "artystyczne";
2) imię placówki, jeżeli imię takie nadano;
3) nazwę miejscowości, w której siedzibę ma placówka.
2.  Do nazwy placówki przepisy § 1 ust. 2 pkt 1-4 oraz ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
§  3. 
1.  Szkole imię nadaje organ prowadzący szkołę na wniosek rady szkoły, a w przypadku braku rady szkoły - na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
2.  W szkole, w której nie tworzy się rady rodziców, imię nadaje organ prowadzący szkołę na wspólny wniosek rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
3.  W szkole, w której nie tworzy się samorządu uczniowskiego, imię nadaje organ prowadzący szkołę na wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców.
4.  W szkole, w której nie tworzy się rady rodziców i samorządu uczniowskiego, imię nadaje organ prowadzący szkołę na wniosek rady pedagogicznej.
5.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera uzasadnienie wyboru imienia oraz określa plan działań szkoły związanych z nadaniem imienia szkole i przewidywany termin uroczystości.
6.  Organ prowadzący szkołę rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.
7.  Placówce imię nadaje organ prowadzący placówkę na wniosek rady pedagogicznej. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
8.  Do zmiany imienia szkoły lub placówki albo uchylenia jego nadania przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.
§  4. 
1.  W szkole mogą być tworzone sekcje, zespoły przedmiotowe lub problemowo-zadaniowe, w skład których wchodzą nauczyciele.
2.  Sekcja może być utworzona w szkole, w której jest zatrudnionych co najmniej 6 nauczycieli prowadzących nauczanie tego samego lub pokrewnego przedmiotu zajęć edukacyjnych artystycznych.
3.  Zadaniem sekcji jest współpraca nauczycieli w szczególności w zakresie:
1) tworzenia i realizacji programu nauczania danych zajęć edukacyjnych artystycznych;
2) udoskonalania metodyki nauczania danego przedmiotu lub przedmiotów zajęć edukacyjnych artystycznych;
3) organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli danej sekcji.
4.  Pracą sekcji kieruje kierownik sekcji. Do zadań kierownika sekcji należy:
1) organizowanie pracy sekcji;
2) przygotowanie planu pracy sekcji;
3) współpraca z dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego w zakresie danego przedmiotu lub przedmiotów zajęć edukacyjnych artystycznych.
5.  W uzasadnionych przypadkach w szkole artystycznej innej niż realizująca kształcenie artystyczne w zawodzie muzyk może być utworzona sekcja składająca się ze wszystkich nauczycieli zajęć edukacyjnych artystycznych.
6.  Zespół przedmiotowy może być utworzony w szkole realizującej kształcenie ogólne w celu współpracy nauczycieli tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych kształcenia ogólnego. W skład zespołu przedmiotowego wchodzą nauczyciele danych zajęć edukacyjnych. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
7.  W szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne może być utworzony zespół przedmiotowy składający się ze wszystkich nauczycieli zajęć edukacyjnych kształcenia ogólnego.
8.  Zespół problemowo-zadaniowy może być utworzony w celu rozwiązania określonego problemu lub realizacji określonego zadania o charakterze dydaktycznym, wychowawczym lub organizacyjnym. Zespół problemowo-zadaniowy może być utworzony również w celu koordynacji współpracy w zakresie dydaktyczno-wychowawczym nauczycieli danego oddziału lub grupy uczniów.
9.  Pracę zespołu przedmiotowego lub problemowo-zadaniowego koordynuje przewodniczący zespołu powoływany przez dyrektora szkoły. Przepisy ust. 4 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§  5. 
1.  Stanowisko wicedyrektora tworzy się w szkole, w której prowadzi się zajęcia edukacyjne ogólnokształcące lub w której realizuje się tygodniowo co najmniej 400 godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2.  Stanowisko drugiego wicedyrektora tworzy się w szkole, w której realizuje się tygodniowo co najmniej 800 godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3.  W szkole, w której utworzono sekcję, tworzy się stanowisko kierownika sekcji. Stanowisko kierownika sekcji jest stanowiskiem kierowniczym w szkole.
4.  Dyrektor szkoły może, w ramach posiadanych środków finansowych, utworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektora lub kierownika sekcji, za zgodą organu prowadzącego szkołę. Dyrektor szkoły, w której utworzono internat, może, w ramach posiadanych środków finansowych, utworzyć stanowisko kierownika internatu, za zgodą organu prowadzącego szkołę.
§  6. 
1.  W placówce w ramach każdej specjalności tworzy się dział dziecięcy i dział młodzieżowy. Dział dziecięcy i dział młodzieżowy tworzą grupy uczniów utworzone przez dyrektora placówki realizujące ramowy plan nauczania placówki określony odpowiednio dla działu dziecięcego albo dla działu młodzieżowego.
2.  W placówce może być utworzony przez dyrektora placówki zespół problemowo-zadaniowy składający się ze wskazanych przez dyrektora nauczycieli. Pracę zespołu koordynuje przewodniczący zespołu powoływany przez dyrektora placówki. Przepisy § 4 ust. 4 pkt 1 i 2 oraz ust. 7 stosuje się odpowiednio.
§  7.  Stanowisko wicedyrektora może być utworzone w placówce, w której realizuje się tygodniowo co najmniej 400 godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§  8. 
1.  W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne:
1) ogólnokształcące - są realizowane w systemie lekcyjno-klasowym w oddziale, grupie oddziałowej, grupie między - oddziałowej lub grupie międzyklasowej,
2) artystyczne - są realizowane w formie indywidualnej lub grupowej, w tym w systemie lekcyjno-klasowym w oddziale lub grupie oddziałowej

- zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, d, e i f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej "ustawą".

2.  W szkole dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w formie plenerów artystycznych, zielonych szkół, obozów naukowych lub artystycznych, realizacji spektakli, przedstawień, koncertów i wystaw.
3.  W szkole muzycznej I stopnia i szkole muzycznej II stopnia oraz w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia i w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia zajęcia edukacyjne artystyczne chóru, orkiestry, zespołu kameralnego, zespołu instrumentalnego, combo (zespołu jazzowego), big-bandu, a także w ogólnokształcącej szkole baletowej oraz szkole sztuki tańca zajęcia edukacyjne artystyczne tańca klasycznego i partnerowania mogą być prowadzone w grupie międzyoddziałowej lub grupie międzyklasowej.
4.  Szkoła może prowadzić poszczególne zajęcia edukacyjne artystyczne na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności instytucji kultury, szkół wyższych, u pracodawców - na podstawie umowy zawartej między szkołą a daną jednostką.
5.  W placówce obowiązkowe zajęcia edukacyjne artystyczne są realizowane w formie indywidualnej lub grupowej. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  9. 
1.  W ramach realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom udział w przesłuchaniach muzycznych, przeglądach plastycznych lub baletowych oraz innych formach badania jakości kształcenia artystycznego prowadzonych przez specjalistyczną jednostkę nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej, a także w wybranych konkursach, festiwalach, wystawach i innych formach prezentacji artystycznej.
2.  Szkoła może zapewniać uczniom udział w wydarzeniach artystycznych zgodnie ze specyfiką kształcenia artystycznego, w tym w szczególności w koncertach, wystawach i festiwalach.
3.  Udział w przedsięwzięciach i wydarzeniach artystycznych, o których mowa w ust. 1 i 2, szkoła może organizować także w czasie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z wyjątkiem ferii szkolnych.
§  10.  Działalność szkoły w zakresie, o którym mowa w § 8 ust. 2 oraz w § 9 ust. 1 i 2, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczniów, nauczycieli i innych opiekunów, może być finansowana ze środków pozabudżetowych, w szczególności:
1) z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie;
2) ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły;
3) ze środków wypracowanych przez uczniów;
4) ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne i prawne.
§  11. 
1.  Liczba uczniów w oddziale szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25.
2.  Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.
§  12. 
1.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 15 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w art. 110 ust. 4 ustawy.
2.  Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących w szkole realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć, o którym mowa w art. 110 ust. 4 ustawy.
3.  Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut.
4.  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 3, w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.
§  13. 
1.  Internat zapewnia opiekę i wychowanie uczniom szkół uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania. Internat jest integralną częścią szkoły.
2.  Do zadań internatu należy:
1) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;
2) zapewnienie uczniom warunków do nauki, w tym pomocy w nauce;
3) wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów;
4) wspieranie w rozwiązywaniu problemów uczniów;
5) tworzenie uczniom warunków do uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce oraz organizowanie ich czasu wolnego;
6) uczenie uczniów samodzielności, tolerancji oraz wyrabianie w nich poczucia odpowiedzialności.
3.  Internat zapewnia uczniom:
1) zakwaterowanie i całodobową opiekę;
2) możliwość korzystania z wyżywienia;
3) właściwe warunki sanitarno-higieniczne;
4) miejsce do nauki, w tym pomieszczenie do indywidualnej nauki;
5) pokój dla chorych;
6) miejsce do samodzielnego przygotowywania posiłków.
4.  Internat realizuje zadania, w tym wychowawcze i profilaktyczne, we współpracy z rodzicami ucznia, wychowawcą klasy, nauczycielami oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi.
5.  Liczba uczniów w grupie wychowawczej w internacie wynosi nie więcej niż 30 uczniów realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz nie więcej niż 35 uczniów realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego.
6.  Godzina zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie trwa 60 minut.
7.  Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą wynosi:
1) w przypadku grupy wychowawczej składającej się z uczniów realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - co najmniej 70 godzin;
2) w przypadku grupy wychowawczej składającej się z uczniów realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego - co najmniej 49 godzin.
8.  Grupą wychowawczą w internacie opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej.
9.  Za zgodą organu prowadzącego szkołę, w celu zapewnienia opieki w porze nocnej, w internacie można zatrudnić wychowawcę - opiekuna nocnego.
10.  W internacie może działać zespół wychowawczy w celu dokonywania okresowej oceny sytuacji uczniów powołany przez dyrektora szkoły. Pracę zespołu koordynuje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek tego zespołu.
11.  Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tej szkoły.
12.  Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego zebrania rady pedagogicznej w danym roku szkolnym.
13.  Internat prowadzi działalność przez cały rok szkolny, z wyjątkiem ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.
14.  Za zgodą organu prowadzącego szkołę internat może prowadzić działalność w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, zapewniając uczniom zajęcia opiekuńcze i wychowawcze.
§  14. 
1.  Arkusz organizacji szkoły realizującej kształcenie ogólne zawiera w szczególności informacje dotyczące:
1) klas z wyodrębnieniem liczby uczniów kształcących się w danej specjalności lub specjalizacji, a w przypadku ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i specjalności instrumentalistyka i instrumentalistyka jazzowa w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia - także z wyodrębnieniem liczby uczniów kształcących się w zakresie gry na poszczególnych instrumentach głównych albo instrumentach głównych-jazzowych;
2) liczby oddziałów i grup w poszczególnych klasach;
3) liczby uczniów w poszczególnych oddziałach;
4) liczby uczniów w poszczególnych grupach;
5) w poszczególnych oddziałach:
a) tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych oraz ogólnokształcących, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,
b) tygodniowego wymiaru godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,
c) tygodniowego wymiaru godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
d) wymiaru i przeznaczenia godzin innych zajęć edukacyjnych,
e) tygodniowego wymiaru i przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
6) liczby pracowników ogółem;
7) imienia, nazwiska, stopnia awansu zawodowego, stażu pracy i kwalifikacji poszczególnych nauczycieli oraz rodzaju prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczby godzin tych zajęć w poszczególnych klasach, z wyodrębnieniem nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
8) liczby nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), zwanej dalej "ustawą - Karta Nauczyciela", w podziale na stopnie awansu zawodowego;
9) liczby nauczycieli, z wyszczególnioną liczbą nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o posiadanych przez nich kwalifikacjach i stopniu awansu zawodowego oraz liczby godzin zajęć realizowanych przez poszczególnych nauczycieli;
10) liczby pracowników administracji i obsługi, z wyszczególnioną liczbą pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz liczby etatów przeliczeniowych;
11) liczby godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, z wyodrębnioną liczbą godzin:
a) zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
b) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
c) zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
d) innych zajęć wspomagających proces kształcenia,
e) zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy,
f) zajęć opiekuńczo-wychowawczych w internacie,
g) ponadwymiarowych;
12) szczegółowego harmonogramu zajęć realizowanych w formie innej niż lekcyjno-klasowa, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, d, e i f ustawy, w tym liczby tygodni pracy dydaktycznej.
2.  Arkusz organizacji szkoły realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne zawiera w szczególności informacje dotyczące:
1) klas z wyodrębnieniem liczby uczniów kształcących się w realizowanych przez szkołę cyklach kształcenia w danej specjalności lub specjalizacji, a w przypadku szkoły muzycznej I stopnia i specjalności instrumentalistyka i instrumentalistyka jazzowa w szkole muzycznej II stopnia - także z wyodrębnieniem liczby uczniów kształcących się w zakresie gry na poszczególnych instrumentach głównych albo instrumentach głównych-jazzowych, z wyszczególnieniem:
a) tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, w tym godzin zajęć realizowanych w grupach,
b) wymiaru i przeznaczenia godzin innych zajęć edukacyjnych,
c) tygodniowego wymiaru i przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
2) liczby grup w poszczególnych klasach;
3) liczby uczniów w poszczególnych grupach;
4) liczby pracowników ogółem;
5) imienia, nazwiska, stopnia awansu zawodowego, stażu pracy i kwalifikacji poszczególnych nauczycieli oraz rodzaju prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczby godzin tych zajęć w poszczególnych klasach, z wyodrębnieniem nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
6) liczby nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy - Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;
7) liczby nauczycieli, z wyszczególnioną liczbą nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o posiadanych przez nich kwalifikacjach i stopniu awansu zawodowego oraz liczby godzin zajęć realizowanych przez poszczególnych nauczycieli;
8) liczby pracowników administracji i obsługi, z wyszczególnioną liczbą pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz liczby etatów przeliczeniowych;
9) liczby godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, z wyodrębnioną liczbą godzin:
a) zajęć dydaktycznych i opiekuńczych,
b) innych zajęć wspomagających proces kształcenia,
c) zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy, w przypadku prowadzenia przez szkołę świetlicy szkolnej,
d) ponadwymiarowych;
10) szczegółowego harmonogramu zajęć realizowanych w formie innej niż lekcyjno-klasowa, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, d, e i f ustawy, w tym liczby tygodni pracy dydaktycznej.
3.  Arkusz organizacji placówki zawiera w szczególności informacje dotyczące:
1) prowadzonych specjalności z wyszczególnieniem:
a) tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, w tym godzin zajęć realizowanych w grupach,
b) liczby i rodzajów zajęć indywidualnych, zespołów albo fakultetów artystycznych;
2) liczby grup;
3) liczby uczniów w poszczególnych grupach;
4) liczby pracowników ogółem;
5) imienia, nazwiska, stopnia awansu zawodowego, stażu pracy i kwalifikacji poszczególnych nauczycieli oraz rodzaju prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczby godzin tych zajęć, z wyodrębnieniem nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
6) liczby nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy - Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;
7) liczby nauczycieli, z wyszczególnioną liczbą nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o posiadanych przez nich kwalifikacjach i stopniu awansu zawodowego oraz liczby godzin zajęć realizowanych przez poszczególnych nauczycieli;
8) liczby pracowników administracji i obsługi, z wyszczególnioną liczbą pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz liczby etatów przeliczeniowych;
9) liczby godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący placówkę, z wyodrębnioną liczbą godzin:
a) zajęć dydaktycznych i opiekuńczych,
b) innych zajęć wspomagających proces kształcenia,
c) ponadwymiarowych;
10) szczegółowego harmonogramu zajęć realizowanych w formie innej niż lekcyjno-klasowa, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, d, e i f ustawy, w tym liczby tygodni pracy dydaktycznej.
4.  Dyrektor szkoły opracowuje i przekazuje arkusz organizacji szkoły zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, organowi prowadzącemu szkołę, w terminie do dnia 10 lipca danego roku.
5.  Zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, wydają opinie i przekazują dyrektorowi szkoły w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez nie arkusza organizacji szkoły.
6.  Organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 31 lipca danego roku.
7.  Organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje opinię, o której mowa w ust. 6, i przekazuje organowi prowadzącemu szkołę w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez ten organ arkusza organizacji szkoły.
8.  W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły:
1) opinie, o których mowa w ust. 5, są wydawane w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania informacji przez zakładowe organizacje związkowe o dokonanych zmianach;
2) opinia, o której mowa w ust. 6, jest wydawana w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny informacji o dokonanych zmianach;
3) organ prowadzący szkołę zatwierdza zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania opinii.
9.  Dyrektor placówki opracowuje i przekazuje arkusz organizacji placówki organowi prowadzącemu placówkę w terminie do dnia 10 lipca danego roku. Organ prowadzący placówkę zatwierdza arkusz organizacji placówki w terminie do dnia 31 lipca danego roku.
§  15. 
1.  Do dnia 31 grudnia 2018 r. szkoły i placówki dostosują do przepisów rozporządzenia swoją organizację, w tym organizację internatu, o ile został w szkole utworzony.
2.  Do dnia 31 sierpnia 2020 r. organy prowadzące szkołę lub placówkę dostosują do przepisów rozporządzenia jej nazwę.
§  16.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).