[Delegacja ustawowa - szczegółowa organizacja publicznych szkół i placówek artystycznych] - Art. 113. - Prawo oświatowe. - Dz.U.2021.1082 t.j. - OpenLEX

Art. 113. - [Delegacja ustawowa - szczegółowa organizacja publicznych szkół i placówek artystycznych] - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2022 r.
Art.  113.  [Delegacja ustawowa - szczegółowa organizacja publicznych szkół i placówek artystycznych]

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową organizację publicznych szkół i placówek artystycznych, uwzględniając prawidłową realizację celów i zadań szkół i placówek artystycznych, w tym:

1)
elementy tworzące nazwę szkoły i placówki artystycznej;
2)
tryb nadawania imienia szkole i placówce artystycznej;
3)
warunki i sposób używania nazwy szkoły i placówki artystycznej, w tym szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, na pieczęciach, tablicy urzędowej i sztandarze;
4)
warunki tworzenia stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkole i placówce artystycznej;
5)
liczbę uczniów w oddziale szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-III szkoły podstawowej oraz liczbę uczniów pod opieką nauczyciela wychowawcy w świetlicy;
6)
formy organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
7)
zadania internatu, organizację pracy w internacie ze szczególnym uwzględnieniem form organizacyjnych pracy z wychowankami, liczbę uczniów w grupie wychowawczej, warunki korzystania z internatu, tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie z jedną grupą wychowawczą;
8)
zakres informacji, jakie w szczególności powinny być zawarte w arkuszu organizacji szkoły i placówki artystycznej oraz terminy jego opracowywania i zatwierdzania;
9)
organizację tygodnia pracy szkoły artystycznej, w tym przypadki, w których kształcenie w formie dziennej może odbywać się przez 6 dni w tygodniu.