Art. 47. - [Nagroda jubileuszowa] - Karta Nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  47.  [Nagroda jubileuszowa]
1. 
Za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:
1)
za 20 lat pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego;
2)
za 25 lat pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego;
3)
za 30 lat pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego;
4)
za 35 lat pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego;
5)
za 40 lat pracy - 250% wynagrodzenia miesięcznego.
2. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowe zasady jej obliczania i wypłacania.