Art. 3. - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. - Dz.U.2022.202 - OpenLEX

Art. 3. - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.202

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2022 r.
Art.  3. 

W ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z 2019 r. poz. 412, 1210, 1495 i 1532 oraz z 2021 r. poz. 1093) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) środki stanowiące zwrot kwot różnicy ceny, rekompensat finansowych oraz dofinansowań, jak również rekompensat lub zaliczek, o których mowa w art. 62g ust. 1 lub art. 62h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz w art. 8, art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202);";

2)
w art. 13 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) wypłatę rekompensat lub zaliczek, o których mowa w art. 62g ust. 1 lub art. 62h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz w art. 8, art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.";

3)
w art. 15 w pkt 1 wyrazy "pkt 1-2a" zastępuje się wyrazami "pkt 1-2b";
4)
w art. 16 w ust. 1:
a)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) weryfikacja wniosków, o których mowa w art. 62h ust. 3 i art. 62i ust. 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz w art. 8 i art. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu;",

b)
po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

"2b) dokonywanie wypłat rekompensat i zaliczek, o których mowa w art. 62g ust. 1 lub art. 62h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz w art. 8, art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu;".