Art. 12. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2018.2538 - OpenLEX

Art. 12. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2538

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r.
Art.  12. 

Przychodami Funduszu są:

1)
80% środków uzyskanych w wyniku przeprowadzenia aukcji, o których mowa w art. 27 ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538);
2) 84
 środki stanowiące zwrot kwot różnicy ceny, rekompensat finansowych oraz dofinansowań, jak również rekompensat lub zaliczek, o których mowa w art. 62g ust. 1 lub art. 62h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz w art. 8, art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202);
2a) 85
 (uchylony);
2b) 86
 środki odpisu na Fundusz, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243);
3)
dotacje celowe z budżetu państwa;
4) 87
 odsetki od wolnych środków finansowych Funduszu przekazanych w zarządzanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.);
5)
dobrowolne wpłaty, darowizny i zapisy;
6)
wpływy z innych środków publicznych;
7)
wpływy z innych tytułów.
84 Art. 12 pkt 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1210) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 czerwca 2019 r.

- zmieniony przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.202) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 stycznia 2022 r.

85 Art. 12 pkt 2a uchylony przez art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.
86 Art. 12 pkt 2b dodany przez art. 34 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 listopada 2022 r.
87 Art. 12 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.