Dz.U.2018.2538

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 marca 2019 r.

USTAWA
z dnia 28 grudnia 2018 r.
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Art.  1. 

W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.) w art. 89 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Stawka akcyzy na energię elektryczną wynosi 5,00 zł za megawatogodzinę (MWh).".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1571) po art. 11a. dodaje się art. 11b. w brzmieniu:

"Art. 11b. 1. Stawki opłaty przejściowej od dnia 1 stycznia 2019 r. na miesiąc wynoszą netto:

1) 0,02 zł - w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10. ust. 1. pkt 1 lit. a;

2) 0,10 zł - w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10. ust. 1. pkt 1 lit. b;

3) 0,33 zł - w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10. ust. 1. pkt 1 lit. c;

4) 0,08 zł na kW mocy umownej - w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10. ust. 1. pkt 2 lit. a;

5) 0,19 zł na kW mocy umownej - w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10. ust. 1. pkt 2 lit. b;

6) 0,20 zł na kW mocy umownej - w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10. ust. 1. pkt 2 lit. c;

7) 0,06 zł na kW mocy umownej - w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10. ust. 1. pkt 3.

2. Przez stawkę opłaty przejściowej netto, o której mowa w ust. 1, rozumie się stawkę tej opłaty pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług.".

Art.  3. 

W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1271 i 1669) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22:
a) w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Tworzy się Krajowy system zielonych inwestycji, w ramach którego środki pochodzące ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji oraz środki uzyskane w wyniku przeprowadzenia aukcji, o których mowa w art. 27 ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, gromadzone na rachunku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 oraz 1a, są przeznaczane na:",

w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d-h w brzmieniu:

"d) inwestycji realizowanych przez operatora systemu dystrybucyjnego,

e) inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii,

f) inwestycji w jednostki kogeneracji wytwarzające energię elektryczną i ciepło użytkowe w wysokosprawnej kogeneracji,

g) inwestycji mających na celu dostosowanie do przepisów prawa Unii Europejskiej mających na celu ochronę środowiska, w szczególności poziomów emisji ustalonych w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L 212 z 17.08.2017, str. 1),

h) inwestycji w magazyny energii elektrycznej;",

b) w ust. 2:
po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) inwestycji w jednostki kogeneracji wytwarzające energię elektryczną i ciepło użytkowe w wysokosprawnej kogeneracji;",

po pkt 8 dodaje się pkt 8a-8c w brzmieniu:

"8a) inwestycji realizowanych przez operatora systemu dystrybucyjnego;

8b) dostosowania jednostek wytwórczych do poziomów emisji ustalonych w przepisach prawa Unii Europejskiej mających na celu ochronę środowiska, w szczególności w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE;

8c) inwestycji w magazyny energii elektrycznej;",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje programów i projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 4, 6 - 8, 9 i 10, kierując się koniecznością wypełniania zobowiązań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska oraz potrzebą zapewnienia przejrzystości procedur wyboru programów i projektów, a także mając na uwadze wyznaczone obszary oraz wielkość osiąganych efektów ekologicznych.",

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Minister właściwy do spraw energii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje programów i projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w ust. 2 pkt 5, 5a i 8a-8c, kierując się koniecznością wypełniania zobowiązań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska oraz potrzebą zapewnienia przejrzystości procedur wyboru programów i projektów, a także mając na uwadze wyznaczone obszary oraz wielkość osiąganych efektów środowiskowych.";

2) w art. 23 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. 20% środków uzyskanych w wyniku przeprowadzenia aukcji, o których mowa w art. 27 ust. 3 zdanie drogie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, przekazuje się na wyodrębnione subkonto w ramach Rachunku klimatycznego. Środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inwestycji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 8a - 8c.";

3) w art. 30 ust. 4-7 otrzymują brzmienie:

"4. Krajowy operator przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska do zaakceptowania listę i informacje, o których mowa w ust. 3. W zakresie programów i projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 8a - 8c, listę i informacje, o których mowa w ust. 3, krajowy operator przedkłada do zaakceptowania ministrowi właściwemu do spraw energii.

5. Minister właściwy do spraw środowiska, a w zakresie programów i projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 8a - 8c, minister właściwy do spraw energii, biorąc pod uwagę wyniki naboru, o którym mowa w art. 29 ust. 1, oraz opinię Rady Konsultacyjnej, akceptuje poszczególne programy i projekty umieszczone na liście, o której mowa w ust. 3 pkt 2, lub odmawia akceptacji, w drodze decyzji, poszczególnych programów i projektów.

6. Minister właściwy do spraw środowiska, a w zakresie programów i projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 8a - 8c, minister właściwy do spraw energii, zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego właściwego ministra wykaz podmiotów, których programy lub projekty zostały zaakceptowane, zwanych dalej "beneficjentami", wraz z listą tych programów i projektów.

7. Krajowy operator po otrzymaniu zaakceptowanej przez ministra właściwego do spraw środowiska lub ministra właściwego do spraw energii listy programów i projektów zawiera umowę o udzielenie dotacji z każdym z beneficjentów albo z beneficjentem i bankiem udzielającym beneficjentowi kredytu na realizację programu lub projektu.";

4) w art. 31 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Podmiot, którego program lub projekt znajdujący się na liście, o której mowa w art. 30 ust. 3 pkt 2, nie został zaakceptowany przez odpowiednio ministra właściwego do spraw środowiska lub ministra właściwego do spraw energii, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy odpowiednio do ministra właściwego do spraw środowiska lub ministra właściwego do spraw energii.

2. W przypadku gdy odpowiednio minister właściwy do spraw środowiska lub minister właściwy do spraw energii utrzyma w mocy swoją decyzję, podmiotowi przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.".

Art.  4. 

W ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Uprawnienia do emisji znajdujące się na rachunku w rejestrze Unii, z wyłączeniem krajowego rachunku posiadania, niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym są zastępowane równoważną liczbą uprawnień do emisji ważnych w kolejnym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem uprawnień do emisji, o których mowa w art. 27 ust. 3 zdanie drugie.";

2) w art. 27:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Uprawnienia do emisji przydzielone instalacji wytwarzającej energię elektryczną, w przypadku której proces inwestycyjny został faktycznie rozpoczęty najpóźniej w dniu 31 grudnia 2008 r., mogą zostać wydane tej instalacji od roku, w którym rozpoczęto eksploatację tej instalacji. Uprawnienia, które nie zostały wydane instalacji wytwarzającej energię elektryczną do roku rozpoczęcia eksploatacji, zostają sprzedane w drodze aukcji po zakończeniu roku, w którym powinny były zostać wydane tej instalacji, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Prowadzący instalację wytwarzającą energię elektryczną, w przypadku której proces inwestycyjny został faktycznie rozpoczęty najpóźniej w dniu 31 grudnia 2008 r., jest obowiązany niezwłocznie poinformować, pismem w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo pismem w postaci papierowej, ministra właściwego do spraw środowiska o braku możliwości rozpoczęcia eksploatacji tej instalacji przed upływem roku kalendarzowego, do którego został przypisany przydział uprawnień. W przypadku przedłożenia powyższej informacji uprawnienia do emisji są kierowane do aukcji na zasadach określonych w ust. 3 zdanie drugie.";

3) w art. 49 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Środki uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, o których mowa w art. 27 ust. 3 zdanie drugie, przekazuje się w wysokości:

1) 20% na wyodrębnione subkonto, o którym mowa w art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji;

2) 80% do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538).".

Art.  5. 
1.  1  Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną określa na 2019 r. ceny i stawki opłat za energię elektryczną dla odbiorcy końcowego w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.), zwanego dalej "odbiorcą końcowym", w wysokości:
1) cen stosowanych w dniu 31 grudnia 2018 r. ustalonych w taryfie w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE";
2) nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane dla odbiorcy końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r., ustalone przez to przedsiębiorstwo w inny sposób, niż wskazany w pkt 1, w tym w formie umów wynegocjowanych indywidualnie lub w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53), zwane dalej "cennikiem energii elektrycznej".
2.  2  (uchylony).
3.  3  Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną jest obowiązane do uwzględnienia cen i stawek opłat za energię elektryczną, o których mowa w ust. 1, w rozliczeniu z odbiorcą końcowym za okres od dnia 1 stycznia 2019 r.
Art.  6.  4
1.  Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, które po dniu 30 czerwca 2018 r., w stosunku do cenników energii elektrycznej:
1) dokonało zmiany obowiązującej z odbiorcą końcowym umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej, a także gdy zmiana cen lub stawek opłat za energię elektryczną nastąpiła zgodnie z treścią umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej z odbiorcą końcowym, na cenę lub stawkę opłat za energię elektryczną wyższą od ceny lub stawki opłat wynikającej z umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej z danym odbiorcą końcowym stosowanej w dniu 30 czerwca 2018 r.,
2) zawarło z odbiorcą końcowym umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową z ceną lub stawką opłat za energię elektryczną wyższą od ceny lub stawki, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

- jest obowiązane do zmiany warunków tej umowy nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r.

2.  Zmiana warunków umowy, o której mowa w ust. 1, następuje poprzez:
1) zmianę cen lub stawek opłat za energię elektryczną na ceny i stawki nie wyższe niż wskazane w cenniku energii elektrycznej obowiązującym w dniu 30 czerwca 2018 r. - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2) zmianę cen lub stawek opłat za energię elektryczną na ceny i stawki, których sposób wyznaczenia określają przepisy wydane na podstawie art. 7 ust. 2 - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
Art.  7. 
1.  5  Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną oraz odbiorca końcowy kupujący energię elektryczną na własny użytek na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312) lub rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244) lub za pośrednictwem towarowego domu maklerskiego lub domu maklerskiego prowadzącego działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi mogą zwrócić się do Zarządcy Rozliczeń S.A., o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1571 i 2538), zwanego dalej "zarządcą rozliczeń cen", z wnioskiem o wypłatę odpowiednio:
1) kwoty na pokrycie różnicy między wielkością przychodów za obrót energią elektryczną na rzecz odbiorców końcowych określoną na podstawie średnioważonej wolumenem ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym powiększonej o pozostałe koszty jednostkowe, o których mowa w ust. 4 pkt 1, a wielkością przychodów wynikających z zastosowania cen energii elektrycznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, lub cen i stawek opłat za energię elektryczną stosowanych w dniu 30 czerwca 2018 r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, lub
2) kwoty na pokrycie różnicy między wielkością kosztów nabycia energii elektrycznej na własne potrzeby, zużytej w roku 2019 określoną na podstawie średnioważonej wolumenem ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym, powiększonej o pozostałe koszty jednostkowe, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. c, a wielkością kosztów nabycia energii elektrycznej na własne potrzeby określoną na podstawie średnioważonej wolumenem ceny energii elektrycznej nabytej przez tego odbiorcę końcowego na potrzeby własne, zużytej w terminie pomiędzy 25 a 29 czerwca 2018 r., obliczonej zgodnie ze wzorem, określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 2

- zwanej dalej "kwotą różnicy ceny".

1a.  6  Średnioważoną cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym określa się dla:
1) umów zawartych przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną z odbiorcami końcowymi:
a) w 2019 r.,
b) przed dniem 1 stycznia 2019 r.;
2) grup odbiorców końcowych, określonych w odniesieniu do wysokości napięcia sieci elektroenergetycznej, do której są przyłączeni odbiorcy końcowi.
2.  7  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób obliczenia:
a) kwoty różnicy ceny przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną oraz odbiorcę końcowego, o którym mowa w ust. 1,
b) średnioważonych cen energii elektrycznej na rynku hurtowym dla podmiotów, o których mowa w lit. a, a także sposób i termin publikacji tych średnioważonych cen energii elektrycznej;
2) sposób wyznaczania obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych, w szczególności w przypadku:
a) zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorcę końcowego po dniu 30 czerwca 2018 r.,
b) uzyskania nowej koncesji na obrót energią elektryczną przez przedsiębiorstwo energetyczne, niewykonujące dotychczas działalności gospodarczej w tym zakresie,
c) zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej przez nowego odbiorcę końcowego,
d) korzystania przez odbiorcę końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r. z usług sprzedawcy, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
e) zmiany grupy taryfowej przez odbiorcę końcowego,
f) rozliczania odbiorcy końcowego przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną na podstawie wartości indeksów giełdowych,
g) korzystania przez odbiorcę końcowego z przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego służącego do rozliczeń za dostarczaną energię elektryczną;
3) zakres, termin i sposób publikacji informacji udostępnianych przez giełdę towarową energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, stanowiących części składowe kwoty różnicy ceny i średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym;
4) zakres informacji ogłaszanych przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, stanowiący część składową obliczenia kwoty różnicy ceny

- biorąc pod uwagę wartość unikniętego wzrostu cen energii elektrycznej oraz równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną i odbiorców końcowych energii elektrycznej.

3.  8  Prezes URE oblicza i ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym, zgodnie ze sposobem i terminem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, oraz ogłasza dane stanowiące części składowe służące do obliczenia kwoty różnicy ceny, wskazane w tych przepisach.
4.  9  Na pozostałe koszty jednostkowe, o których mowa w ust. 1, składają się:
1) dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną:
a) koszty własne prowadzenia działalności gospodarczej,
b) koszty bilansowania charakterystyki zapotrzebowania na energię elektryczną,
c) koszty uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389), oraz świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831, z 2018 r. poz. 650 oraz z 2019 r. poz. 51), lub poniesienia opłaty zastępczej, o której mowa w art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz w art. 11 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,
d) marża, uzależniona od łącznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym;
2) dla odbiorców końcowych, o których mowa w ust. 1, koszty, o których mowa w pkt 1 lit. c.
5.  10  Minister właściwy do spraw energii ogłasza w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie ust. 2, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", koszty jednostkowe, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a, b oraz d, dla grup odbiorców końcowych określonych w odniesieniu do wysokości napięcia sieci elektroenergetycznej, uwzględniając te koszty jednostkowe za lata 2017 i 2018 oraz ceny sprzedaży energii elektrycznej dla tych grup odbiorców końcowych za lata 2017 i 2018.
6.  11  Giełda towarowa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych publikuje na swojej stronie internetowej części składowe kwoty różnicy ceny i średnioważonych cen energii elektrycznej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, w sposób i w terminie określonych w tych przepisach.
Art.  8. 
1.  12  Wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 1, składa się do zarządcy rozliczeń cen, za okres co najmniej pełnego miesiąca kalendarzowego, przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej utworzonej w tym celu przez zarządcę rozliczeń cen i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
2.  Wniosek zawiera w szczególności:
1) oznaczenie wnioskodawcy - jego firmę, siedzibę i adres poczty elektronicznej;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada, albo numer w równoważnym rejestrze państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) 13  (uchylony);
5) 14  (uchylony);
6) oznaczenie okresu, którego wniosek dotyczy;
7) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata kwoty różnicy ceny;
8) oświadczenie o następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
2a.  15  Wniosek, składany przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, zawiera ponadto:
1) wolumen energii elektrycznej zakupionej i zużytej przez odbiorców końcowych w 2019 r., za którą w okresie objętym wnioskiem przysługuje przedsiębiorstwu energetycznemu kwota różnicy ceny, wyrażony w MWh, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku z podziałem na poszczególne ceny i stawki opłat za energię elektryczną i z wyodrębnieniem odbiorców końcowych lub grup tych odbiorców i ich liczby, przypisanych poszczególnym cenom i stawkom opłat za energię elektryczną;
2) wnioskowaną wysokość kwoty różnicy ceny, obliczoną zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1, z zaokrągleniem w górę do pełnego złotego, z wyodrębnieniem kwot dla poszczególnych cen i stawek opłat za energię elektryczną i przypisanych tym cenom i stawkom odbiorców końcowych lub grup tych odbiorców i ich liczby.
2b.  16  Wniosek, składany przez odbiorcę końcowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1, zawiera ponadto:
1) wolumen energii elektrycznej zakupionej i zużytej przez tego odbiorcę końcowego w 2019 r., za którą w okresie objętym wnioskiem przysługuje temu odbiorcy końcowemu kwota różnicy ceny, wyrażony w MWh, określony na podstawie rzeczywistych odczytów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku z podziałem na poszczególne ceny;
2) wnioskowaną wysokość kwoty różnicy ceny, obliczoną zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2, z zaokrągleniem w górę do pełnego złotego;
3) dokumenty potwierdzające zakup energii elektrycznej na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów ustawy o giełdach towarowych lub rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub za pośrednictwem towarowego domu maklerskiego lub domu maklerskiego prowadzącego działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi.
3.  17  Wolumen energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 2a pkt 1, może obejmować prognozowany przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną wolumen sprzedaży energii elektrycznej w okresie, którego dotyczy wniosek, lub wolumen sprzedaży energii elektrycznej określony na podstawie rzeczywistych odczytów urządzeń pomiarowo rozliczeniowych.
4.  18  Zarządca rozliczeń cen weryfikuje wniosek pod względem prawidłowości dokonanych obliczeń i kompletności wymaganych dokumentów na podstawie podanych we wniosku danych.
4a.  19  W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości w zakresie prawdziwości informacji i danych zawartych we wniosku, zarządca rozliczeń cen dokonuje szczegółowej weryfikacji wniosku, poprzez żądanie od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub odbiorcy końcowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1, przedstawienia dokumentów lub informacji mających znaczenie dla oceny ich prawidłowości, a podmioty te zobowiązane są do ich przekazania zarządcy rozliczeń cen w terminie wskazanym w żądaniu, nie krótszym niż 14 dni.
4b.  20  Z żądaniem, o którym mowa w ust. 4a, zarządca rozliczeń cen może wystąpić także do operatora systemu elektroenergetycznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w zakresie posiadanych przez niego danych pomiarowych.
4c.  21  W przypadku dokonywania szczegółowej weryfikacji, o której mowa w ust. 4a, termin na rozpatrzenie wniosku wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez zarządcę rozliczeń cen dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 4a lub 4b.
5.  22  W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku zarządca rozliczeń cen zatwierdza wniosek i dokonuje wypłaty kwoty różnicy ceny w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku. Zatwierdzenie wniosku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
6.  23  W przypadku gdy wniosek zawiera braki formalne lub błędy obliczeniowe, zarządca rozliczeń cen, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub odbiorcę końcowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1, do usunięcia tych braków formalnych lub błędów obliczeniowych.
7.  24  W przypadku nieusunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych zawartych we wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, zarządca rozliczeń cen odmawia zatwierdzenia wniosku, informując przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub odbiorcę końcowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1, o przyczynie tej odmowy.
8.  25  Odmowa zatwierdzenia wniosku, o której mowa w ust. 7, nie pozbawia przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub odbiorcę końcowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1, możliwości ponownego złożenia wniosku. Przepisy ust. 1 -7 stosuje się odpowiednio.
8a.  26  Zarządca rozliczeń cen może w terminie 6 miesięcy od dnia wypłaty kwoty różnicy cen żądać od podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1, przedłożenia dokumentów lub informacji uzasadniających wysokość wypłaconej kwoty różnicy cen. Przepisy ust. 4a i 4b stosuje się odpowiednio.
9.  27  Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub odbiorca końcowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1, może złożyć wniosek najpóźniej do dnia 20 stycznia 2020 r. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
10.  Niezłożenie wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 9, powoduje utratę prawa do otrzymania kwoty różnicy ceny.
Art.  9. 
1.  28  Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną dokonuje korekty otrzymanej kwoty różnicy ceny po uzyskaniu potwierdzenia danych od operatora lub operatorów systemów dystrybucyjnych o wolumenie sprzedanej energii elektrycznej za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., oraz składa wniosek do zarządcy rozliczeń cen o korektę otrzymanej kwoty różnicy ceny.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, obejmujący korektę wszystkich wniosków złożonych na podstawie art. 7 ust. 1, składa się do zarządcy rozliczeń cen jednorazowo, w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego na platformie elektronicznej utworzonej w tym celu przez zarządcę rozliczeń cen. Przepisy art. 8 ust. 2 pkt 1 - 3 i 7 oraz ust. 4 - 7 stosuje się odpowiednio.
3.  29  W przypadku gdy wypłacona przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną kwota różnicy ceny przewyższa należną kwotę różnicy ceny za 2019 r., przedsiębiorstwo to, po zatwierdzeniu przez zarządcę rozliczeń cen różnicy między tymi kwotami, dokonuje zwrotu tej kwoty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zatwierdzeniu tej kwoty.
4.  30  W przypadku gdy wypłacona przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną kwota różnicy ceny jest niższa niż należna kwota różnicy ceny za 2019 r., zarządca rozliczeń cen dokonuje wypłaty różnicy między tymi kwotami w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
Art.  10. 
1.  31  Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub odbiorca końcowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1, którzy na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1, otrzymali kwotę różnicy ceny nienależnie, obowiązani są do jej zwrotu.
1a.  32  W sprawach zwrotu nienależnie pobranej kwoty różnicy ceny zarządca rozliczeń cen wydaje decyzję administracyjną.
1b.  33  Organem odwoławczym od decyzji wydanej przez zarządcę rozliczeń cen jest dysponent Funduszu.
2.  Zarządca rozliczeń cen wzywa do zwrotu nienależnie pobranych kwot różnicy cen, określając kwotę podlegającą zwrotowi oraz termin jej zwrotu.
3.  Od nienależnie pobranych kwot różnicy cen naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia otrzymania kwoty różnicy ceny.
Art.  11. 
1.  Tworzy się Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, zwany dalej "Funduszem".
2.  Kwoty różnic cen finansowane są z Funduszu.
3.  Fundusz jest państwowym funduszem celowym.
4.  Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw energii.
5.  Zarządzanie Funduszem powierza się zarządcy rozliczeń cen.
6.  Szczegółowe zasady współpracy zarządcy rozliczeń cen oraz dysponenta Funduszu w zakresie zarządzania Funduszem określa umowa.
7.  Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "BGK", prowadzi obsługę bankową Funduszu.
Art.  12. 

Przychodami Funduszu są:

1) 80% środków uzyskanych w wyniku przeprowadzenia aukcji, o których mowa w art. 27 ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538);
2) środki stanowiące zwrot kwot różnic cen;
3) dotacje celowe z budżetu państwa;
4) 34  odsetki od wolnych środków finansowych Funduszu przekazanych w zarządzanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.);
5) dobrowolne wpłaty, darowizny i zapisy;
6) wpływy z innych środków publicznych;
7) wpływy z innych tytułów.
Art.  13. 

Środki Funduszu przeznacza się na:

1) wypłatę kwot różnic cen;
2) wypłatę wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej Funduszu.
Art.  14. 
1.  W przypadku gdy kwota środków na rachunku Funduszu jest niewystarczająca na wypłatę kwot różnic cen, zarządca rozliczeń cen może czasowo pokryć niewystarczającą kwotę środków na tę wypłatę ze środków zgromadzonych na rachunku:
1) opłaty przejściowej, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2,
2) opłaty OZE, o którym mowa w art. 101a ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 i 2245)
- jeżeli nie spowoduje to niewykonania zobowiązań wynikających z tych ustaw.
2.  Pobrane środki, o których mowa w ust. 1, podlegają zwrotowi w pełnej wysokości z rachunku Funduszu na rachunki opłat, o których mowa w ust. 1.
Art.  15. 

Do zadań dysponenta Funduszu należy w szczególności:

1) nadzór nad wykonywaniem przez zarządcę rozliczeń cen zadań, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) zatwierdzanie przedłożonego przez zarządcę rozliczeń cen sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu.
Art.  16. 
1.  Do zadań zarządcy rozliczeń cen w zakresie zarządzania Funduszem należy:
1) weryfikacja wniosków, o których mowa w art. 7 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1;
2) dokonywanie wypłat kwot różnic cen oraz korekt tych wypłat;
3) przygotowanie i przedłożenie dysponentowi Funduszu sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu;
4) przekazywanie w imieniu dysponenta Funduszu, na podstawie odrębnego upoważnienia, wolnych środków Funduszu w zarządzanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
5) przygotowanie i przedłożenie dysponentowi Funduszu projektu rocznego planu finansowego Funduszu;
6) dysponowanie rachunkiem bankowym Funduszu;
7) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej Funduszu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629, 2212 i 2244);
8) sporządzanie, podpisywanie i przekazywanie, w imieniu dysponenta Funduszu, na podstawie odrębnego upoważnienia, sprawozdań budżetowych i finansowych.
2.  35  Zarządca rozliczeń cen nie pobiera wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, a koszty z tym związane pokrywa w ramach kosztów działalności, o której mowa w art. 49 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2.
Art.  17. 

Zarządca rozliczeń cen składa dysponentowi Funduszu sprawozdanie ze swojej działalności za okres kwartału kalendarzowego, w tym informacje o wpływach na rachunek Funduszu, wypłatach z rachunku Funduszu i stanie środków na rachunku Funduszu, w terminie do 21. dnia miesiąca następującego po upływie tego kwartału kalendarzowego.

Art.  18. 
1.  Karze pieniężnej podlega ten, kto:
1) nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 5;
2) nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 6;
3) nie dokonuje korekty, o której mowa w art. 9 ust. 1.
2.  Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada Prezes URE w drodze decyzji.
3.  Zarządca rozliczeń cen, w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynów, o których mowa w ust. 1, informuje o tym Prezesa URE, przekazując Prezesowi URE dokumentację zebraną w sprawie.
4.  36  Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 0,5% i wyższa niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli przedsiębiorca nie uzyskał przychodu w poprzednim roku podatkowym, wysokość kary nie może być niższa od 100 000 zł i wyższa od 500 000 zł.
5.  Kara pieniężna jest płatna na konto Funduszu.
5a.  37  Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa, o którym mowa w ust. 1, lub zrealizował obowiązek, o którym mowa w art. 5 lub art. 6.
6.  Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna.
7.  Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Art.  19. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  19a.  38

 Wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 1, może być złożony do zarządcy rozliczeń cen po raz pierwszy po dniu 31 marca 2019 r.

Art.  20. 

Plan finansowy Funduszu na rok 2019 dysponent Funduszu sporządza w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  21. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

1 Art. 5 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
2 Art. 5 ust. 2 uchylony przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
3 Art. 5 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
4 Art. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
5 Art. 7 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
6 Art. 7 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
7 Art. 7 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
8 Art. 7 ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
9 Art. 7 ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
10 Art. 7 ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
11 Art. 7 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
12 Art. 8 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
13 Art. 8 ust. 2 pkt 4 uchylony przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
14 Art. 8 ust. 2 pkt 5 uchylony przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
15 Art. 8 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
16 Art. 8 ust. 2b dodany przez art. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
17 Art. 8 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. d ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
18 Art. 8 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. d ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
19 Art. 8 ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 4 lit. e ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
20 Art. 8 ust. 4b dodany przez art. 1 pkt 4 lit. e ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
21 Art. 8 ust. 4c dodany przez art. 1 pkt 4 lit. e ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
22 Art. 8 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. f ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
23 Art. 8 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. g ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
24 Art. 8 ust. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. g ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
25 Art. 8 ust. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. g ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
26 Art. 8 ust. 8a dodany przez art. 1 pkt 4 lit. h ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
27 Art. 8 ust. 9 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
28 Art. 9 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
29 Art. 9 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
30 Art. 9 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
31 Art. 10 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
32 Art. 10 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
33 Art. 10 ust. 1b dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
34 Art. 12 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
35 Art. 16 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
36 Art. 18 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
37 Art. 18 ust. 5a dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.
38 Art. 19a dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.