Art. 16. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2018.2538 - OpenLEX

Art. 16. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2538

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r.
Art.  16. 
1. 
Do zadań zarządcy rozliczeń cen w zakresie zarządzania Funduszem należy:
1) 95
 weryfikacja wniosków, o których mowa w art. 7 ust. 1, 1b, 4a oraz art. 9 ust. 1;
1a) 96
 weryfikacja wniosków, o których mowa w art. 62h ust. 3 i art. 62i ust. 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz w art. 8 i art. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu;
1b) 97
 (uchylony);
1c) 98
 weryfikacja sprawozdań, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku;
2) 99
 dokonywanie wypłat kwot różnicy ceny i rekompensat finansowych, a także korekt tych wypłat;
2a) 100
 dokonywanie wypłat dofinansowania oraz wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
2b) 101
 dokonywanie wypłat rekompensat i zaliczek, o których mowa w art. 62g ust. 1 lub art. 62h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz w art. 8, art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu;
2c) 102
 (uchylony);
2d) 103
 przekazywanie z rachunku Funduszu kwoty wskazanej w decyzji Prezesa URE, wydanej na podstawie art. 28 ust. 7 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, podmiotom, o którym mowa w art. 20 tej ustawy;
2e) 104
 przekazywanie na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), środków zgromadzonych z tytułu odpisów na Fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku;
3)
przygotowanie i przedłożenie dysponentowi Funduszu sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu;
4)
przekazywanie w imieniu dysponenta Funduszu, na podstawie odrębnego upoważnienia, wolnych środków Funduszu w zarządzanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
5)
przygotowanie i przedłożenie dysponentowi Funduszu projektu rocznego planu finansowego Funduszu;
6) 105
 (uchylony);
7) 106
 prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej środków Funduszu;
8) 107
 (uchylony).
9) 108
 dokonywanie zapłaty wynagrodzenia BGK za prowadzenie obsługi bankowej Funduszu.
2.  109
 Zarządca rozliczeń cen nie pobiera wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, a koszty z tym związane pokrywa w ramach kosztów działalności, o której mowa w art. 49 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2.
95 Art. 16 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 15 lit. a ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1210) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 czerwca 2019 r.
96 Art. 16 ust. 1 pkt 1a dodany przez art. 3 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.202) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 stycznia 2022 r.
97 Art. 16 ust. 1 pkt 1b uchylony przez art. 17 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.
98 Art. 16 ust. 1 pkt 1c dodany przez art. 34 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 listopada 2022 r.
99 Art. 16 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 15 lit. a ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1210) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 czerwca 2019 r.
100 Art. 16 ust. 1 pkt 2a dodany przez art. 1 pkt 15 lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1210) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 czerwca 2019 r.
101 Art. 16 ust. 1 pkt 2b dodany przez art. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.202) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 stycznia 2022 r.
102 Art. 16 ust. 1 pkt 2c uchylony przez art. 17 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.
103 Art. 16 ust. 1 pkt 2d dodany przez art. 34 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 listopada 2022 r.
104 Art. 16 pkt 2e dodany przez art. 34 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 listopada 2022 r.
105 Art. 16 ust. 1 pkt 6 uchylony przez art. 1 pkt 15 lit. c ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1210) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 czerwca 2019 r.
106 Art. 16 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez art. 1 pkt 15 lit. d ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1210) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 czerwca 2019 r.
107 Art. 16 ust. 1 pkt 8 uchylony przez art. 1 pkt 15 lit. e ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1210) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 czerwca 2019 r.
108 Art. 16 ust. 1 pkt 9 dodany przez art. 1 pkt 15 lit. f ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1210) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 czerwca 2019 r.
109 Art. 16 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 marca 2019 r.