Art. 188. - [Przetwarzanie przez Fundusz danych osobowych świadczeniobiorców] - Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.146 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lutego 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  188.  [Przetwarzanie przez Fundusz danych osobowych świadczeniobiorców]
1. 
Fundusz przetwarza dane osobowe ubezpieczonych w celu:
1)
stwierdzenia istnienia ubezpieczenia zdrowotnego oraz prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Fundusz;
2)
wystawienia dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń finansowanych przez Fundusz;
3)
stwierdzenia obowiązku płacenia składki i ustalenia kwoty składki;
4)
kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń;
4a)
potwierdzenia udzielenia świadczeń;
4b)
przekazywania świadczeniodawcom informacji istotnych dla procesu udzielania świadczeń zdrowotnych dotyczących świadczeniobiorców pozostających pod opieką tych świadczeniodawców, a dotyczących świadczeń udzielonych przez innych świadczeniodawców;
5)
rozliczenia ze świadczeniodawcami;
6)
rozliczenia z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ich zobowiązań wobec Funduszu;
7)
kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych;
8)
monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania ubezpieczonych na świadczenia zdrowotne oraz leki i wyroby medyczne, w tym prowadzenia prac analitycznych i prognostycznych związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 97;
8a)
monitorowania realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych;
9)
identyfikacji płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne;
10)
prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych, o którym mowa w art. 188c;
10a)
prowadzenia prac analitycznych i prognostycznych związanych z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej.
11)
prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów zdrowotnych, o którym mowa w art. 188e;
12)
przypominania o wyznaczonym terminie udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej;
13)
przekazywania świadczeniobiorcom i świadczeniodawcom informacji z zakresu profilaktyki i zdrowego trybu życia, uzyskanych w ramach przetwarzania danych, o których mowa w pkt 8.
1a. 
Fundusz przetwarza dane osobowe osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, w celu:
1)
rozliczania ze świadczeniodawcami;
2)
rozliczania dotacji, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 5;
3)
kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
4)
kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
5)
potwierdzenia udzielenia świadczeń.
1b. 
Fundusz przetwarza dane osobowe świadczeniobiorców, w celu rozliczania kosztów refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.
2. 
Fundusz przetwarza dane osobowe osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz umów międzynarodowych w celu:
1)
potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej;
2)
rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji;
3)
rozliczania z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ponoszonych przez świadczeniodawców i Fundusz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej;
4)
kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń;
4a)
potwierdzenia udzielenia świadczeń;
5)
kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
6)
prowadzenia punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 97 ust. 3d.
2a. 
Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych związanych z realizacją zadań określonych w art. 97 ust. 3 pkt 2 i 3a.
2b. 
Fundusz przetwarza następujące dane osobowe pacjentów z innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich UE lub EOG w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 97a ust. 2 i 5:
1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
obywatelstwo;
3)
data urodzenia;
4)
numer identyfikacyjny pacjenta w państwie ubezpieczenia;
5)
numer dokumentu tożsamości;
6)
informacje o stanie zdrowia;
7)
informacje o świadczeniach zdrowotnych udzielonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8)
informacje o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2c. 
Fundusz przetwarza dane osobowe związane z wystawianiem recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne oraz z ich realizacją w aptece lub wystawianiem zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji.
2d. 
Fundusz przetwarza dane osobowe osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej, innych niż określone w ust. 2, w celu:
1)
potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej;
2)
rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym;
3)
kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń;
4)
potwierdzenia udzielenia świadczeń;
5)
kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.
3. 
Minister właściwy do spraw zdrowia przetwarza dane osobowe:
1)
ubezpieczonych w celu określonym w ust. 1 pkt 4–8 oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1a;
2)
osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w celu określonym w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1a;
3)
osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–4, w celu określonym w ust. 1 pkt 4–8 oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1a.
4. 
W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-3, minister właściwy do spraw zdrowia i Fundusz przetwarzają następujące dane:
1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
nazwisko rodowe;
2a)
numery PESEL rodziców;
3)
data urodzenia;
4)
płeć;
5)
obywatelstwo;
6)
(uchylony)
7)
numer PESEL;
8)
(uchylony)
9)
seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość - w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL;
10)
adres zamieszkania;
11)
adres czasowego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dana osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania;
11a)
adres zameldowania;
11b)
adres do korespondencji i inne dane pozwalające na skontaktowanie się z osobą, której dane Fundusz przetwarza w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych;
12)
numer ubezpieczenia;
13)
stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę;
14)
stopień niepełnosprawności;
15)
rodzaj uprawnień oraz numer i termin ważności dokumentu potwierdzającego uprawnienia osób, o których mowa w art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1-1c, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 1, art. 47, art. 47b ust. 1 i 1a oraz art. 47c, a także osób posiadających na podstawie odrębnych przepisów szersze uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej niż wynikające z ustawy;
15a)
informacja o uprawnieniu, o którym mowa w art. 43a ust. 1 i 1a;
15b)
informacja o uprawnieniu, o którym mowa w art. 43b ust. 1;
16)
dotyczące udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz osobom, o których mowa w art. 12 i art. 12a;
16a)
dotyczące stanu zdrowia;
17)
przyczyn udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;
18)
nazwa instytucji właściwej osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji;
19)
dane dotyczące lekarza, felczera, pielęgniarki lub położnej wystawiających receptę na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne lub osób wystawiających zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji;
20)
dane dotyczące świadczeniodawcy zatrudniającego lekarza, felczera, pielęgniarkę lub położną, o których mowa w pkt 19;
21)
dane dotyczące apteki realizującej receptę na refundowane leki i wyroby medyczne;
22)
data zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego;
22a)
kod tytułu ubezpieczenia;
22b)
data powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego;
22c)
data wypełnienia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego;
23)
data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego;
23a)
data wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego;
24)
okres, za który opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, oraz dane dotyczące opłaconych, nieopłaconych, nie-opłaconych w terminie i należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz ze wskazaniem okresu, jakiego dotyczą;
25)
dane o płatniku składki na ubezpieczenie zdrowotne;
26)
typ dokumentu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej;
27)
data zgonu;
28)
dane dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych, będące w posiadaniu ubezpieczonego, jego pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
29)
informacje, określające ustawodawstwo właściwe zgodnie z przepisami o koordynacji, będące w posiadaniu ubezpieczonego, jego pracodawcy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
30)
dane o przychodach z tytułów rodzących obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego;
31)
okres uprawnień wynikających z art. 67 ust. 6 i 7;
32)
informacje, czy członek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
33)
kod przyczyny wyrejestrowania z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego;
34)
numer telefonu;
35)
adres e-mail.
5. 
Świadczeniodawcy działający w ramach umów z Funduszem obowiązani są do gromadzenia i przekazywania Funduszowi danych dotyczących udzielanych świadczeń zdrowotnych.
5a. 
Informacje i dane zgromadzone w Funduszu udostępnia się:
1)
nieodpłatnie organom egzekucyjnym określonym w art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 i 2760) - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
2)
odpłatnie komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza

- w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

5b. 
Opłata za udzielenie przez Fundusz komornikom sądowym informacji i danych, dotyczących jednego świadczeniobiorcy lub jednego płatnika składek, wynosi 50 zł.
5c. 
Kwota, o której mowa w ust. 5b, podlega waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
5d. 
Komornik sądowy dołącza do wniosku o udzielenie informacji i danych kopię dowodu dokonania opłaty, o której mowa w ust. 5b, na rachunek wskazany przez Fundusz.
5e. 
Informacje i dane zgromadzone w Funduszu, w zakresie wskazanym w ust. 5f, udostępnia się nieodpłatnie, drogą elektroniczną, następującym podmiotom:
1)
za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny:
a)
organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390, 658 i 1429), i wojewodzie w celu weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych osób ubiegających się o te świadczenia lub osób je pobierających oraz członków ich rodzin,
b)
organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993), w celu weryfikacji prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osób ubiegających się o te świadczenia lub osób je pobierających oraz członków ich rodzin,
c)
(uchylona),
d)
(uchylona);
2)
ministrowi właściwemu do spraw rodziny w celu:
a)
umożliwienia organom właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń, o których mowa w pkt 1,
b)
w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny realizacji świadczeń, o których mowa w pkt 1;
3)
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w celu weryfikacji prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 i 1565), świadczenia dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2023 r. poz. 883), dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz świadczenia wspierającego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym;
5f. 
Zakres udostępnianych danych i informacji obejmuje: imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także informację o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej według stanu na dzień udostępniania. W przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia i nie została zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, informacja o prawie do świadczeń obejmuje także informację, że dana osoba nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym.
5g. 
Minister właściwy do spraw rodziny i Fundusz uzgadniają warunki techniczne i organizacyjne wymiany danych, o której mowa w ust. 5e pkt 1 i 2.
5h. 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz uzgadniają warunki techniczne i organizacyjne wymiany danych, o której mowa w ust. 5e pkt 3.
6. 
Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, osoby spośród wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 2-9, wobec których, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa form i metod realizacji zadań podlegających ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, stosuje się odrębny tryb przetwarzania danych, o których mowa w ust. 4. Rozporządzenie powinno w szczególności określać dane osobowe, które będą przetwarzane, sposób ich przetwarzania oraz podmiot uprawniony do ich gromadzenia i przetwarzania.
7. 
Fundusz, na wniosek instytutu badawczego lub instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk prowadzących badania naukowe lub działalność naukową w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, albo uczelni prowadzącej kształcenie na studiach w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub nauk społecznych, może udostępnić informacje uzyskane w wyniku przetwarzania danych, w tym danych osobowych, w celu prowadzenia badań lub działalności naukowej mających znaczenie dla wykonywania zadań ustawowych Funduszu.