Art. 116. - [Przychody Funduszu] - Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.146 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lutego 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  116.  [Przychody Funduszu]
1. 
Przychodami Funduszu są:
1)
należne składki na ubezpieczenie zdrowotne;
2)
odsetki od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
3)
darowizny i zapisy;
4)
środki przekazane na realizację zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie;
5)
dotacje, w tym dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2f, 2g, 2h i 4c;
5a)
dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a;
6)
środki uzyskane z tytułu roszczeń regresowych;
7)
przychody z lokat;
7a)
(uchylony);
7b)
kwoty, o których mowa w art. 4 ust. 10 ustawy o refundacji;
7c)
kwoty, o których mowa w art. 34 ust. 6 ustawy o refundacji;
7d)
kwoty z tytułu nałożonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia kar pieniężnych, o których mowa w art. 50-52 ustawy o refundacji;
7e)
kwoty zwrotu części uzyskanej refundacji, o której mowa w art. 11 ust. 5 pkt 4 ustawy o refundacji;
7f)
kwoty, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym;
7g)
środki uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w art. 12a ust. 1 oraz art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym;
7h)
środki uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
8)
inne przychody.
1a. 
Przychody, o których mowa w ust. 1, zmniejsza się o odpis dla Agencji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9, o odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 ust. 3e, oraz o odpis dla Funduszu Kompensacyjnego, o którym mowa w art. 97 ust. 3i i 3j.
2. 
Środki finansowe Funduszu mogą pochodzić również z kredytów i pożyczek.