[Dodatkowa opłata] - Art. 12i. - Zdrowie publiczne. - Dz.U.2022.1608 t.j. - OpenLEX

Art. 12i. - [Dodatkowa opłata] - Zdrowie publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1608 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  12i.  [Dodatkowa opłata]
1. 
W przypadku niedokonania opłaty w terminie, o którym mowa w art. 12g ust. 1, organ właściwy w sprawie opłaty ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej 50% kwoty należnej opłaty.
2. 
Dodatkową opłatę wnosi się na rachunek organu właściwego w sprawie opłaty.
3. 
Do dodatkowej opłaty przepisy art. 12c oraz art. 12h ust. 2 stosuje się odpowiednio.