Stanowiska służbowe w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagania w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.161.1135

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 września 2006 r.
w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach

Na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122) zarządza się, co następuje:
Wymagania w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, określa załącznik do rozporządzenia.
Wymagania w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych stwierdza się na podstawie dyplomów lub świadectw oraz świadectw pracy dokumentujących:
1)
ukończenie szkół wyższych, szkół oraz kursów specjalistycznych;
2)
okresów zatrudnienia.
1.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach na stanowiska służbowe, na które zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia jest wymagane wykształcenie wyższe, można mianować lub powołać funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego posiadającego wykształcenie średnie, przy spełnieniu pozostałych wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych.
2.
Funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego powołany na stanowisko służbowe, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany uzupełnić wykształcenie w terminie 5 lat od dnia powołania na stanowisko.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lipca 2006 r.

ZAŁĄCZNIK 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ FUNKCJONARIUSZE CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH SŁUŻBY

Lp.Stanowisko służboweWykształcenieKwalifikacje zawodowe
1234
1Dyrektor zarząduwyższe ogólne

albo w odpowiedniej specjalności

Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
2Dyrektor departamentuwyższe ogólne

albo w odpowiedniej specjalności

Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
3Zastępca dyrektora zarządu, dyrektor samodzielnego wydziałuwyższe w odpowiedniej specjalnościSzkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
4Zastępca dyrektora departamentuwyższe w odpowiedniej specjalnościSzkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
5Naczelnik wydziałuwyższe

w odpowiedniej specjalności

Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
6Zastępca naczelnika wydziału, ekspertwyższe

w odpowiedniej specjalności

Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
7Kierownik sekcji, kierownik zespołuwyższe

w odpowiedniej specjalności

Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
8Agent specjalnywyższe

w odpowiedniej specjalności

Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
9AgentśrednieSzkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
10InspektorśrednieSzkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne