Stanowiska służbowe w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagania w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1489 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 października 2010 r.
w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

Na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411) zarządza się, co następuje:
Wymagania w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, określa załącznik do rozporządzenia.
1.
Spełnienie wymagań w zakresie wykształcenia stwierdza się na podstawie:
1)
świadectw, dyplomów lub certyfikatów ukończenia kursów specjalistycznych;
2)
świadectw lub dyplomów ukończenia szkoły średniej;
3)
dyplomów ukończenia studiów wyższych.
2.
Spełnienie wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych stwierdza się na podstawie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, a także na podstawie dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień do wykonywania określonych zawodów wydawanych na podstawie odrębnych przepisów.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach na stanowiska służbowe, na które zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia jest wymagane wykształcenie wyższe, można mianować lub powołać funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego posiadającego wykształcenie średnie, przy spełnieniu pozostałych wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych, jeżeli posiada on szczególne umiejętności przydatne w służbie.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2006 r. w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach (Dz. U. Nr 161, poz. 1135).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ FUNKCJONARIUSZE CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH SŁUŻBY

Lp.Stanowisko służboweWykształcenieKwalifikacje zawodowe
1.Dyrektor departamentuWyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskieSzkolenie podstawowe,

szkolenie specjalistyczne

2.Dyrektor biuraWyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskieSzkolenie podstawowe,

szkolenie specjalistyczne

3.Dyrektor delegaturyWyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskieSzkolenie podstawowe,

szkolenie specjalistyczne

4.Zastępca dyrektora departamentuWyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskieSzkolenie podstawowe,

szkolenie specjalistyczne

5.Naczelnik wydziałuWyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskieSzkolenie podstawowe,

szkolenie specjalistyczne

6.Zastępca naczelnika wydziałuWyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskieSzkolenie podstawowe,

szkolenie specjalistyczne

7.Kierownik sekcjiWyższe, studia pierwszego stopniaSzkolenie podstawowe,

szkolenie specjalistyczne

8.Radca prawnyOkreślone odrębnymi przepisamiSzkolenie podstawowe
9.AudytorOkreślone odrębnymi przepisamiSzkolenie podstawowe
10.EkspertWyższe, studia pierwszego stopniaSzkolenie podstawowe,

szkolenie specjalistyczne

11.Agent specjalnyWyższe, studia pierwszego stopniaSzkolenie podstawowe,

szkolenie specjalistyczne

12.Starszy agentWyższe, studia pierwszego stopniaSzkolenie podstawowe,

szkolenie specjalistyczne

13.AgentŚrednieSzkolenie podstawowe,

szkolenie specjalistyczne

14.Młodszy agentŚrednieSzkolenie podstawowe,

szkolenie specjalistyczne

15.Starszy inspektorŚrednieSzkolenie podstawowe,

szkolenie specjalistyczne

16.InspektorŚrednieSzkolenie podstawowe,

szkolenie specjalistyczne

17.Młodszy inspektorŚrednieSzkolenie podstawowe,

szkolenie specjalistyczne