Art. 54. - [Podmioty właściwe w sprawach osobowych funkcjonariuszy CBA; mianowanie na stanowisko służbowe] - Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.184 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  54.  [Podmioty właściwe w sprawach osobowych funkcjonariuszy CBA; mianowanie na stanowisko służbowe]
1. 
Szef CBA jest właściwy do przyjmowania do służby w CBA, mianowania funkcjonariuszy na stanowiska służbowe oraz ich przenoszenia, delegowania, oddelegowania, zwalniania i odwoływania ze stanowisk służbowych, zawieszania i uchylania zawieszenia w czynnościach służbowych, zwalniania ze służby oraz stwierdzania wygaśnięcia stosunku służbowego.
2. 
W sprawach osobowych funkcjonariuszy innych, niż wymienione w ust. 1, są właściwi przełożeni, upoważnieni przez Szefa CBA.
3. 
Sprawy osobowe, o których mowa w ust. 1, są załatwiane w drodze decyzji.
4. 
Mianowanie na stanowisko służbowe odbywa się z uwzględnieniem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych funkcjonariusza.
5. 
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, stanowiska służbowe w CBA oraz wymagania, co do wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służby, mając na względzie zapewnienie realizacji przez funkcjonariuszy ustawowych zadań CBA.