§ 3. - Stanowiska służbowe w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagania w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.161.1135

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 2006 r.
§  3.
1.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach na stanowiska służbowe, na które zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia jest wymagane wykształcenie wyższe, można mianować lub powołać funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego posiadającego wykształcenie średnie, przy spełnieniu pozostałych wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych.
2.
Funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego powołany na stanowisko służbowe, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany uzupełnić wykształcenie w terminie 5 lat od dnia powołania na stanowisko.