§ 2. - Stanowiska służbowe w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagania w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.161.1135

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 2006 r.
§  2.
Wymagania w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych stwierdza się na podstawie dyplomów lub świadectw oraz świadectw pracy dokumentujących:
1)
ukończenie szkół wyższych, szkół oraz kursów specjalistycznych;
2)
okresów zatrudnienia.