Sprostowanie błędów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.80.523

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1998 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 czerwca 1998 r.
o sprostowaniu błędów.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524, z 1991 r. Nr 94, poz. 420 i z 1993 r. Nr 7, poz. 34) prostuje się następujące błędy:
1)
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie wymogów, jakie powinien spełniać wniosek o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych (Dz. U. Nr 17, poz. 81), w załączniku do rozporządzenia w tytule załącznika zamiast wyrazu "towarów" powinny być wyrazy "niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych", a w pkt 9 zamiast wyrazu "towarów" powinny być wyrazy "towarów tekstylnych i odzieżowych",
2)
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie wymogów, jakie powinien spełniać wniosek o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 17, poz. 82), w załączniku do rozporządzenia w tytule załącznika zamiast wyrazów "niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych" powinien być wyraz "towarów", a w pkt 9 zamiast wyrazów "towarów tekstylnych i odzieżowych" powinien być wyraz "towarów",
3)
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki (Dz. U. Nr 24, poz. 128), w załączniku do rozporządzenia w § 6 w ust. 1 w pkt 4 zamiast wyrazów "Departament Promocji i Twórczości" powinny być wyrazy "Departament Promocji Twórczości",
4)
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1998 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 26, poz. 150) w § 1 zamiast wyrazów "w celu ich wykorzystywania lub nieuszkodliwiania" powinny być wyrazy "w celu ich wykorzystywania lub unieszkodliwiania",
5)
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 52, poz. 329) w objaśnieniu skrótu p.r.d. zamieszczonego pod tabelą załącznika nr 1 zamiast wyrazów "maja 1971 r." powinny być wyrazy "czerwca 1997 r.",
6)
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie legitymacji, znaków identyfikacyjnych i umundurowania funkcjonariuszy Inspekcji Celnej oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 61, poz. 390), w załączniku nr 4 w dystynkcji na otoku czapki zastępcy Regionalnego Inspektora Celnego zamiast pojedynczego białego paska powinien być pasek podwójny.