§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.26.150

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 1998 r.
§  1. 1
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 50, poz. 323) w § 3 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) «zbiórka, skup i segregacja odpadów» - działalność polegająca na:

a) zbiórce (przejmowaniu) odpadów od wytwarzających odpady przez odbiorców odpadów, o których mowa w art. 3 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592), zwanej dalej ustawą o odpadach, lub

b) skupowaniu odpadów od wytwarzających odpady lub odbiorców odpadów, lub

c) rozdzielaniu odpadów według klasyfikacji określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o odpadach

w celu ich wykorzystywania lub unieszkodliwiania zgodnie z art. 5 ustawy o odpadach".

1 § 1 zmieniony przez pkt 4 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1998 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.98.80.523).