Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.52.329

Akt utracił moc
Wersja od: 15 czerwca 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 2 kwietnia 1998 r.
w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Na podstawie art. 130 ust. 4 i art. 140 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa:
1)
sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego,
2)
warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
3)
tryb występowania z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji lub cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi,
4)
jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, którego ukończenie daje podstawę do zmniejszenia liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, program tego szkolenia oraz liczbę punktów odejmowanych z tytułu jego odbycia,
5)
podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji i tryb ich udzielania.
2.
Ilekroć w przepisach niniejszego rozporządzenia jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086).
1.
Ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, zwanej dalej "ewidencją", podlega kierowca, który kierując pojazdem dopuścił się naruszenia przepisów ruchu drogowego, zwanego dalej "naruszeniem".
2.
Każdemu naruszeniu przypisuje się w ewidencji odpowiednią liczbę punktów.
3.
Jeżeli jeden czyn popełniony przez kierowcę narusza więcej niż jeden przepis ruchu drogowego, w ewidencji uwidacznia się wszystkie naruszenia, przypisując największą liczbę punktów przewidzianą za jedno z nich.
4.
Wykaz naruszeń wraz z odpowiadającą im liczbą punktów stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Ewidencję prowadzi komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych, a w odniesieniu do kierowców nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Komendant Główny Policji.
1.
Wpisu ostatecznego do ewidencji dokonuje się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli naruszenia zostaną stwierdzone prawomocnymi wyrokami sądów, postanowieniami sądu o warunkowym umorzeniu postępowania, orzeczeniami kolegiów do spraw wykroczeń, nakazami lub mandatami karnymi albo orzeczeniami organów orzekających w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym.
2.
Dopuszcza się dokonanie wpisu tymczasowego do ewidencji przed wydaniem rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli po ujawnieniu naruszenia wszczęto postępowanie przygotowawcze, skierowano wniosek o ukaranie do kolegium do spraw wykroczeń lub sądu wojskowego albo skierowano sprawę do rozpoznania przed organem orzekającym w trybie dyscyplinarnym w sprawach o wykroczenia.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio wobec osoby podlegającej ewidencji, która w chwili dopuszczenia się naruszenia nie ukończyła 17 lat, po skierowaniu sprawy do postępowania przed sądem rodzinnym.
4.
Wpis tymczasowy staje się wpisem ostatecznym po stwierdzeniu naruszenia odpowiednim rozstrzygnięciem, o którym mowa w ust. 1.
5.
Organ upoważniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2 i 3, przesyła informację o nałożeniu mandatu karnego lub wykonaniu tych czynności na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
6.
Organ wydający prawomocne rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie przekazuje informację właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, z zastrzeżeniem ust. 5, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
7.
Informacja przekazana na formularzu, o którym mowa w ust. 5 lub 6, może być poprzedzona przekazem za pomocą urządzeń teletransmisji danych.
8.
Funkcjonariusz nakładający grzywnę w drodze mandatu karnego na osobę podlegającą ewidencji jest obowiązany poinformować ją o fakcie popełnienia czynu podlegającego wpisowi do ewidencji oraz o liczbie punktów, które będą jej przypisane z tego tytułu.
1.
Komendant wojewódzki Policji usuwa z ewidencji wpis tymczasowy dotyczący naruszeń, jeżeli:
1)
w postępowaniu, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub 3, ujawniono okoliczności uzasadniające odmowę wszczęcia albo umorzono postępowanie z powodu:
a)
braku znamion przestępstwa lub wykroczenia,
b)
przedawnienia orzekania,
c)
śmierci osoby, której postępowanie dotyczyło,
2)
w postępowaniu, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub 3, rozstrzygnięto o uniewinnieniu.
2.
Komendant wojewódzki Policji usuwa z ewidencji wpis ostateczny dotyczący naruszeń, jeżeli nastąpiło zatarcie ukarania (skazania).
1.
Komendant wojewódzki Policji usuwa z ewidencji punkty przyznane na podstawie wpisu ostatecznego:
1)
jeżeli wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, z wyjątkiem decyzji, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy,
2)
w razie otrzymania informacji o pozytywnym wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, o którym mowa w art. 114 pkt 1 lit. b) ustawy,
3)
jeżeli od dnia popełnienia naruszenia upłynął rok,
4)
w razie odbycia szkolenia, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy.
2. 1
Starosta informuje komendanta wojewódzkiego Policji o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia.
1.
Komendant wojewódzki Policji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o:
1)
cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w stosunku do kierowcy, który w ciągu roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
2)
kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy w razie przekroczenia przez niego 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządza się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.
3.
Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie występuje się w stosunku do osoby:
1)
która nie ma uprawnienia do kierowania pojazdami,
2)
w stosunku do której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów na okres przekraczający jeden rok, lub
3)
która nie ma miejsca stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest obywatelem polskim.
1.
Szkolenie, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy, organizuje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, według programu, który stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.
2.
Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego potwierdza odbycie szkolenia, o którym mowa w ust. 1, wydając uczestniczącemu w nim kierowcy zaświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.
3.
Kierowcy wpisanemu do ewidencji, po przedstawieniu zaświadczenia o odbyciu szkolenia, organ, o którym mowa w § 3, zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4.
Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.
5.
Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń uzasadniających wystąpienie z wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2.
1.
Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji informacje o wpisach ostatecznych lub tymczasowych dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się ustnie bezpośrednio w siedzibie organu prowadzącego ewidencję lub, w miarę możliwości technicznych, w innej jednostce Policji.
2.
Na żądanie osoby, o której mowa w ust. 1, komendant wojewódzki Policji wydaje zaświadczenie o wpisach w ewidencji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia. Przepisy o wydawaniu zaświadczeń i opłatach za nie stosuje się odpowiednio.
3.
Właściwy komendant jednostki Policji podaje do wiadomości publicznej, przez wywieszkę na tablicy ogłoszeń, terminy, w których udziela się informacji lub wydaje zaświadczenia.
1.
Informacji o wpisach w ewidencji udziela się:
1)
Policji,
2)
sądom,
3)
prokuratorom,
4)
kolegiom do spraw wykroczeń,
5)
organom orzekającym w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym,
6)
wojewodom - w stosunku do osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia egzaminatora,
7) 2
starostom - w stosunku do osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia instruktora nauki jazdy,
8)
strażom gminnym (miejskim) oraz Straży Granicznej w przypadkach uzasadnionych wykonywaniem czynności sprawdzających w sprawach o naruszenie przepisów o bezpieczeństwie i porządku w ruchu drogowym,
9)
Żandarmerii Wojskowej,
10)
Urzędowi Ochrony Państwa.
2.
Informacji, o których mowa w ust. 1, udziela się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.
Do czasu utworzenia wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, szkolenie, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy, organizuje i wydaje zaświadczenia o jego ukończeniu komendant wojewódzki Policji.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 marca 1993 r. w sprawie wnioskowania o sprawdzenie kwalifikacji kierujących pojazdami naruszających przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. Nr 38, poz. 169).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  3 WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM

1. Naruszenia przepisów ruchu drogowego podlegające ewidencji przedstawia poniższa tabela. Poszczególnym naruszeniom przypisuje się liczbę punktów określoną w tabeli, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4, oraz uwzględniając przepis § 2 ust. 3 rozporządzenia.
KodRodzaj czynuKwalifikacja prawna czynuLiczba punktów
12345
ACzyny o charakterze szczególnym
01Popełnienie przestępstwa drogowegoart. 173, 174, 177 § 1

lub 2, art. 355 § 1 lub

2 k.k.

10
02Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwu ruchu drogowegoart. 86 § 1 lub 2 k.w.6
03Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholuart. 87 § 1 k.w.art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d.10
04Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadkuart. 93 § 1 k.w.art. 44 ust. 2 pkt 1 p.r.d.10
BNieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych
01Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszymart. 97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 26 ust. 3 pkt 2 p.r.d.10
02Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimiart. 97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 26 ust. 3 pkt 1 p.r.d.9
03Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściuart. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 26 ust. 1 p.r.d.8
04Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazdart. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 26 ust. 2 p.r.d.8
05Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejściaart. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 26 ust. 7 p.r.d.8
06Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofaniaart. 90 lub 86 k.w.art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d.5
CNiestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych
01Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazduart. 92 § 2 k.w.§ 29 z.s.d8
Niezastosowanie się do:art. 92 § 1 k.w.
02- sygnałów świetlnych§ 23 z.s.d.6
03- sygnałów i poleceń podawanych

przez osoby uprawnione do

kierowania ruchem drogowym

§ 28 z.s.d.6
04- sygnałów i poleceń dawanych

przez osoby uprawnione do

kontroli ruchu drogowego

§ 29 z.s.d. lub art. 129 ust. 2 pkt 1 lub 7 p.r.d.6
Niestosowanie się do znaków:art. 92 § 1 k.w.
05- B-2 "zakaz wjazdu"§ 6 ust. 1 pkt 2 z.s.d.6
06- B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach"§ 6 ust. 1 pkt 1 z.s.d.5
07- B-21 "zakaz skrętu w lewo" lub

B-22 "zakaz skrętu w prawo"

§ 6 ust. 7 z.s.d.5
08- C-1 do C-12 "nakaz jazdy..."§ 7 z.s.d.5
09- F-10, F-10a do F-10g, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania§ 10 ust. 5 z.s.d.5
10- N-7a do N-7g "strzałka kierunkowa"§ 20 ust. 1 z.s.d.5
11- N-3 "linia podwójna ciągła"§ 19 ust. 3 z.s.d.5
12- B-31 "pierwszeństwo dla

nadjeżdżających z przeciwka"

§ 6 ust. 12 z.s.d.4
13- B-3 do B-7 "zakaz wjazdu..."§ 6 ust. 2 pkt 1-5 z.s.d.3
14- B-13 do B-19 "zakaz wjazdu..."§ 6 ust. 2 pkt 11-18 z.s.d.2
15Niestosowanie się do pozostałych, nie wyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych1
DNieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:art. 90 lub 86 k.w.
01- na skrzyżowaniu w sytuacji

równorzędnej

art. 25 ust. 1 p.r.d.6
02- na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu§ 4 ust. 2 pkt 3 lub § 6

ust. 5 z.s.d.

6
03- pojazdom szynowymart. 25 ust. 2 lub art. 16 ust. 6 p.r.d.6
04- rowerzystomart. 27 ust. 1-3 p.r.d.6
05- podczas zmiany pasa ruchuart. 22 ust. 4 p.r.d.5
06- w razie przecinania się poza

skrzyżowaniem kierunków ruchu lub

torów jazdy pojazdów poruszających

się po tej samej drodze

art. 25 ust. 3 p.r.d.5
07- podczas włączania się do ruchuart. 17 ust. 2 p.r.d.5
08- podczas cofaniaart. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d.4
09Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemuart. 90 lub 86 k.w.art. 9 p.r.d.5
10Naruszenie zakazu zawracaniaart. 97 albo 92 § 1 k.w.art. 22 ust. 6 p.r.d. albo § 6 ust. 8 z.s.d. 5
ENieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości
Przekroczenie prędkości:art. 97 albo 92 § 1 k.w.art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 p.r.d. albo § 6 ust. 14 lub ust. 29 z.s.d
01- powyżej 50 km/h10
02- od 41 do 50 km/h8
03- od 31 do 40 km/h6
04- od 21 do 30 km/h4
05- od 11 do 20 km/h2
06- od 6 do 10 km/h1
07Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującymart. 90 k.w.art. 19 ust. 2 pkt 1 p.r.d.2
FNaruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania
01Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzaniaart. 90 lub 86 k.w.art. 24 ust. 1 p.r.d.5
02Wyprzedzanie z niewłaściwej stronyart. 97 k.w.art. 24 ust. 3-5 p.r.d.3
Naruszenie zakazu wyprzedzania:art. 97 k.w.
03- na przejazdach rowerowych i

bezpośrednio przed nimi

art. 27 ust. 4 p.r.d.8
04- przy dojeżdżaniu do wierzchołka

wzniesienia

art. 24 ust. 7 pkt 1 p.r.d.5
05- na zakrętach oznaczonych znakami

ostrzegawczymi

art. 24 ust. 7 pkt 2 p.r.d.5
06- na skrzyżowaniachart. 24 ust. 7 pkt 3 p.r.d.5
07- na przejazdach kolejowych i

bezpośrednio przed nimi

art. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d.5
08- na przejazdach tramwajowych i

bezpośrednio przed nimi

art. 28 ust. 6 p.r.d.5
09Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania"art. 92 § 1 k.w.§ 6 ust. 9 z.s.d.5
GUżywanie świateł zewnętrznych
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:art. 88 k.w.
01- od zmierzchu do śwituart. 51 ust. 1 pkt 1 lub ust. 6 p.r.d.4
02- w warunkach zmniejszonej

przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a) lub pkt 2 lit. a) p.r.d.2
03- w okresie od świtu do zmierzchu od

1 października do ostatniego dnia

lutego

art. 51 ust. 1 pkt 2 p.r.d.2
04- w tuneluart. 51 ust. 1 pkt 3 lub ust. 6 p.r.d.2
05- przez kierującego motocyklemart. 51 ust. 4 p.r.d.2
Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:art. 97 k.w.
06- przednichart. 51 ust. 5 p.r.d.2
07- tylnychart. 30 ust. 3 p.r.d.2
08Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetleniaart. 88 k.w.art. 52 ust. 1 p.r.d.3
HNaruszenie innych przepisów, które powoduje zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym
Naruszenie zakazu cofania:art. 90 lub 97 k.w.
01- na drodze ekspresowej lub

autostradzie

art. 23 ust. 2 p.r.d.3
02- w tunelu, na moście lub wiadukcieart. 23 ust. 2 p.r.d.2
03Omijanie pojazdu z niewłaściwej stronyart. 97 k.w.art. 23 ust. 1 pkt 2 p.r.d.2
04Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postojuart. 97 lub 90 k.w.art. 46, 47, 49 lub 50 p.r.d.1
05Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchuart. 94 § 2 k.w.art. 71 p.r.d.1
06Umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonieart. 96a k.w.art. 66 ust. 4 pkt 3 p.r.d.3
07Wyposażenie pojazdu w urządzenia informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użyciaart. 97 k.w.art. 66 ust. 4 pkt 4 p.r.d.3

Użyte w tabeli skróty oznaczają:

k.k. - ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840),

k.w. - ustawę z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297 i Nr 72, poz. 422, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942 oraz z 1998 r. Nr 113, poz. 717),

p.r.d. - ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872),

z.s.d. - rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 11 stycznia 1993 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 32, poz. 145 i z 1996 r. Nr 129, poz. 609).

2. W razie dopuszczenia się przestępstwa drogowego (pozycja A 01) naruszeniu, które stanowiło znamię przestępstwa, punktów nie przypisuje się.

3. Punkty za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (pozycja A 02) przypisuje się wówczas, gdy przyczyną zagrożenia było naruszenie nie uwzględnione w tabeli albo gdy przypisana mu liczba punktów jest mniejsza niż 6.

4. Punktów za naruszenia nie przypisuje się:

1) osobom, które dopuściły się naruszeń, kierując pojazdem i nie posiadając uprawnień do kierowania pojazdami,

2) jeżeli orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłuższy niż 1 rok; przepisu tego nie stosuje się od dnia 1 lipca 1998 r., jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych dotyczy wyłącznie motorowerów.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR KARTY INFORMACYJNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR ZAWIADOMIENIA O PODDANIU KONTROLNEMU SPRAWDZENIU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR ZAWIADOMIENIA O WYDANIU DECYZJI O COFNIĘCIU UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR WNIOSKU O KONTROLNE SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI LUB COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI

ZAŁĄCZNIK Nr  7

PROGRAM SZKOLENIA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

1. Celem szkolenia jest uświadomienie skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu.

2. Szkolenie jest przeznaczone dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, a jego odbycie daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o sześć.

3. W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

4. Szczegółowy program szkolenia przedstawia poniższa tabela.

Lp.TematCzasMetodaŚrodki dydaktyczneProwadzący szkolenie
1Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce2 x 45 min.pogadankafilmpolicjant ruchu drogowego
2Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych45 min.pogadankafilmpolicjant ruchu drogowego
3Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym3 x 45 min.pogadankafilmpsycholog

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ODBYCIU SZKOLENIA UPOWAŻNIAJĄCEGO DO ZMNIEJSZENIA LICZBY PUNKTÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR INFORMACJI/ZAŚWIADCZENIA O WPISACH W EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

1 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 maja 1999 r. (Dz.U.99.49.491) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 czerwca 1999 r.
2 § 10 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 maja 1999 r. (Dz.U.99.49.491) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 czerwca 1999 r.
3 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez pkt 5 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1998 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.98.80.523).

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 maja 1999 r. (Dz.U.99.49.491) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 czerwca 1999 r.