Legitymacje, znaki identyfikacyjne i umundurowanie funkcjonariuszy Inspekcji Celnej oraz oznakowanie pojazdów służbowych Inspekcji Celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.61.390

Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 kwietnia 1998 r.
w sprawie legitymacji, znaków identyfikacyjnych i umundurowania funkcjonariuszy Inspekcji Celnej oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Celnej.

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wzory i zasady posługiwania się legitymacjami służbowymi i znakami identyfikacyjnymi funkcjonariuszy Inspekcji Celnej,
2)
wzory umundurowania funkcjonariuszy,
3)
sposób oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Celnej,
4)
przypadki wykonywania przez funkcjonariuszy czynności służbowych w umundurowaniu i z użyciem oznakowanych pojazdów służbowych.
1.
Funkcjonariusz Inspekcji Celnej, zwany dalej "funkcjonariuszem", otrzymuje legitymację służbową bezpośrednio po powołaniu przez Generalnego Inspektora Celnego.
2.
Legitymacja służbowa jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia funkcjonariusza do wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449), zwanej dalej "ustawą".
1.
W legitymacji służbowej umieszcza się fotografię funkcjonariusza, na której w prawym dolnym rogu odciska się okrągłą pieczęć Generalnego Inspektoratu Celnego koloru czarnego, a także wpisuje się jego nazwisko i imię, numer identyfikacyjny, stanowisko służbowe, grupę krwi oraz okres ważności.
2.
Wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Funkcjonariusz okazuje legitymację służbową podczas wykonywania czynności służbowych.
Legitymacji służbowej nie wolno:
1)
odstępować innej osobie,
2)
wywozić za granicę, chyba że funkcjonariusz uzyska na to zgodę Generalnego Inspektora Celnego,
3)
przesyłać pocztą, z wyjątkiem poczty specjalnej resortu spraw wewnętrznych i administracji.
1.
Legitymacją służbową nie można posługiwać się w razie:
1)
zmiany danych zawartych w legitymacji,
2)
uszkodzenia lub zniszczenia,
3)
upływu okresu ważności.
2.
W razie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia legitymacji służbowej funkcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić drogą służbową Generalnego Inspektora Celnego.
1.
Funkcjonariusz jest obowiązany zdeponować legitymację służbową u Generalnego Inspektora Celnego w razie:
1)
wyjazdu za granicę i nieuzyskania zgody na jej wywóz,
2)
uzyskania urlopu bezpłatnego lub wychowawczego,
3)
zawieszenia w czynnościach służbowych,
4)
usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej ponad 3 miesiące.
2.
Funkcjonariusz zwraca legitymację służbową Generalnemu Inspektorowi Celnemu w razie rozwiązania umowy o pracę, a w przypadku zgonu funkcjonariusza zwrotu legitymacji służbowej dokonuje członek rodziny lub przełożony.
1.
Funkcjonariusz w czasie wykonywania obowiązków służbowych jest obowiązany posiadać przy sobie znak identyfikacyjny i okazywać go łącznie z legitymacją służbową.
2.
Wzór znaku identyfikacyjnego funkcjonariusza określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.
Do znaków identyfikacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy § 2 i § 4-7.
1.
Umundurowanie funkcjonariusza składa się z ubiorów: służbowego letniego i zimowego oraz wyjściowego letniego i zimowego, a także ubioru specjalnego.
2.
Zasadniczymi przedmiotami umundurowania, o którym mowa w ust. 1, są:
1)
kurtka i spodnie męskie - letnie i zimowe,
2)
kurtka, spódnica i spodnie damskie - letnie i zimowe,
3)
czapka wyjściowa męska i kapelusz wyjściowy damski,
4)
płaszcz wyjściowy męski z podpinką,
5)
peleryna wyjściowa damska z podpinką,
6)
kurtka lekka uniwersalna,
7)
koszula służbowa i spodnie służbowe męskie lub damskie,
8)
czapka służbowa letnia uniwersalna,
9)
spinka do krawatu i podkołnierzyk w przypadku kobiet,
10)
sweter uniwersalny,
11)
kurtka ocieplana uniwersalna,
12)
czapka służbowa ocieplana,
13)
bluza i spodnie typu specjalnego,
14)
kombinezon,
15)
czapka wełniana.
3.
Składnikami uzupełniającymi do umundurowania, o którym mowa w ust. 1, są:
1)
koszula wyjściowa męska lub damska - koloru białego,
2)
obuwie do ubioru wyjściowego - półbuty męskie lub kozaczki damskie koloru czarnego,
3)
obuwie do ubioru specjalnego lub kombinezonu - trzewiki typu wojskowego koloru czarnego,
4)
szalik - koloru ciemnozielonego,
5)
pasek skórzany do spodni lub spódnicy - koloru czarnego,
6)
skarpety męskie lub rajstopy damskie - koloru czarnego,
7)
rękawiczki skórzane bez ocieplenia i ocieplane - koloru czarnego,
8)
pas z tkaniny do ubioru specjalnego - koloru czarnego.
4.
Wzory umundurowania służbowego, wyjściowego letniego i zimowego oraz specjalnego, funkcjonariusza określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1.
Do umundurowania funkcjonariusza wprowadza się dystynkcje i oznaki służbowe.
2.
Wzory dystynkcji i oznak służbowych funkcjonariuszy określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
1.
Pojazdy służbowe Inspekcji Celnej są koloru ciemnozielonego, z zamontowaną na dachu podświetloną tablicą z napisem "Inspekcja Celna" oraz takim samym napisem umieszczonym po obu stronach pojazdu na tle poziomego pasa odblaskowego, zajmującego długość boczną nadwozia w połowie wysokości między dolną krawędzią okien a progiem pojazdu.
2.
Wzór oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Celnej przedstawia załącznik nr 5 do rozporządzenia.
1.
Funkcjonariusze wykonują w umundurowaniu czynności służbowe, w trakcie których ma nastąpić zatrzymanie pojazdu.
2.
Funkcjonariusze wykonują w umundurowaniu czynności kontrolne i czynności w ramach postępowań przygotowawczych, chyba że właściwy organ Inspekcji Celnej zezwoli na wykonywanie tych czynności bez umundurowania.
3.
Czynności związane z ochroną funkcjonariuszy celnych, miejsc odpraw celnych oraz obiektów administracji celnej wykonuje się w umundurowaniu, chyba że, ze względu na okoliczności faktyczne i skuteczność ochrony, właściwy organ Inspekcji Celnej zezwoli na wykonywanie tych czynności bez umundurowania.
4.
Funkcjonariusze są obowiązani nosić umundurowanie także podczas szkolenia oraz przy występowaniu w charakterze przedstawiciela Inspekcji Celnej wobec organów lub instytucji państwowych i samorządu terytorialnego.
Czynności służbowe inne niż wymienione w art. 8 ust. 5 ustawy mogą być wykonywane z użyciem oznakowanych pojazdów służbowych każdorazowo po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu Inspekcji Celnej.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA INSPEKCJI CELNEJ

wzór

Awers (przód) legitymacji:

- legitymacja koloru jasnozielonego

- napis Rzeczpospolita Polska, Inspekcja Celna, orzeł i numer koloru czarnego

- linie koloru ciemnozielonego

Rewers (tył) legitymacji:

- legitymacja koloru jasnozielonego

- napisy koloru czarnego

- gilosz "merkuriusza" koloru żółtego

- tło na grupę krwi koloru jasnoczerwonego w obwódce o jaśniejszym odcieniu z napisami IC RP

- w ramce zdjęcie z odciskiem pieczęci

Wymiary:

- wysokość legitymacji 90 mm

- szerokość legitymacji 65 mm

- wysokość fotografii 35 mm

- szerokość fotografii 25 mm

Uwaga:

legitymacja dwustronnie laminowana folią plastykową.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA INSPEKCJI CELNEJ

wzór

Opis

- owal o wymiarach 75 mm wysokości, 65 mm szerokości, lekko wypukły, wykonany ze stopu metali w kolorze srebrnym

Awers:

- orzeł i napis "Inspekcja Celna" wycięte i nałożone na tarcze znaku identyfikacyjnego

- orzeł na tle w kolorze czerwonym

- liczby arabskie oznaczają numer indywidualny funkcjonariusza

- liczby rzymskie oznaczają numer kolejny regionalnego inspektoratu celnego

- w Generalnym Inspektoracie Celnym w miejsce cyfr rzymskich wprowadza się litery GIC

- numery identyfikacyjne wytłoczone i nałożone w kolorze czarnym

- opaska wytłaczana, dolna część w kolorze czerwonym

Rewers:

- lekko wklęsły

- posiada wybity kolejny numer seryjny

Wymiary:

- szerokość 65 mm

- wysokość 75 mm

Uwaga:

znak identyfikacyjny przytwierdzony jest płaską nakrętką gwintowaną do paska skórzanego.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZORY UMUNDUROWANIA SŁUŻBOWEGO LETNIEGO I ZIMOWEGO ORAZ SPECJALNEGO FUNKCJONARIUSZA INSPEKCJI CELNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  1 WZORY DYSTYNKCJI I ODZNAK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY INSPEKCJI CELNEJ

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Oznaczenia funkcjonariuszy Inspekcji Celnej na czapkach

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

Na powyższym otoku czapki zastępcy Regionalnego Inspektora Celnego zamiast pojedynczego białego paska powinien być pasek podwójny - na podstawie pkt 6 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1998 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. z 1998 r. Nr 80, poz. 523)

Rys. 7

Oznaczenia na mankietach rękawów munduru wyjściowego funkcjonariuszy Inspekcji Celnej

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Sznury galowe

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13

Sposób umieszczenia oznak na klapach munduru

Rys. 14

Sposób umieszczenia oznak na kołnierzykach koszul służbowych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej

Rys. 15

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR OZNAKOWANIA POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH INSPEKCJI CELNEJ

1. Podświetlana tablica montowana na dachu pojazdu

Rys. 1

2. Napis umieszczony po obu stronach pojazdu

Rys. 2

1 Załącznik nr 4 zmieniony przez pkt 6 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1998 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.98.80.523).