Sposób uiszczania opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.73.366

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 1 grudnia 1958 r.
w sprawie sposobu uiszczania opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Na podstawie art. 78 ust. 2, art. 164 ust. 2 i art. 217 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. Nr 39, poz. 384 z późniejszymi zmianami) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 2 lipca 1958 r. o częściowej zmianie przepisów o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. Nr 45, poz. 227) zarządza się, co następuje:
Jednostki budżetowe, podmioty gospodarki uspołecznionej oraz organizacje polityczne, społeczne i zawodowe uiszczają opłaty związane z ochroną wynalazków, wzorów i znaków towarowych na rachunek Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Narodowym Banku Polskim.
1.
Osoby fizyczne oraz nie będące podmiotami gospodarki uspołecznionej osoby prawne, stowarzyszenia i spółki - za zgłoszenia w Urzędzie Patentowym do opatentowania lub rejestracji wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub wzorów zdobniczych (najwyżej do 10) albo znaku towarowego - uiszczają opłatę skarbową w trybie przewidzianym dla tej opłaty.
2.
Inne opłaty niż opłata skarbowa, związane z ochroną wynalazków, wzorów i znaków towarowych, podmioty wymienione w ust. 1 uiszczają na rachunek Urzędu Patentowego w Narodowym Banku Polskim.
Przy dokonywaniu wpłat na rachunek Urzędu Patentowego należy wskazać tytuł wpłaty. Opłaty dotyczące każdej poszczególnej sprawy należy uiszczać oddzielnie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.