Opłaty związane z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych oraz znaków towarowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.8.46

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 1963 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 1963 r.
w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych oraz znaków towarowych.

Na podstawie art. 127 ust. 2 i 142 ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156) oraz art. 217 ust. 1 przepisów z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. Nr 39, poz. 384), w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 2 lipca 1958 r. o częściowej zmianie przepisów o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. Nr 45, poz. 227), zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
W związku z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych i znaków towarowych pobiera się opłaty jednorazowe i opłaty okresowe w wysokości określonej w rozporządzeniu.
§  2.
Wolne są od opłat okresowych, związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych jednostki gospodarki uspołecznionej, w szczególności jednostki budżetowe, przedsiębiorstwa państwowe, zjednoczenia tych przedsiębiorstw, organizacje spółdzielcze, organizacje zawodowe, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne.

Opłaty jednorazowe.

§  3.
1.
Opłaty jednorazowe pobiera się w wysokości:
1)
za podanie zawierające zgłoszenie do opatentowania lub do rejestracji:
a)
wynalazku 250 zł,
b)
wzoru użytkowego 180 zł,
c)
wzoru zdobniczego lub wzorów zdobniczych w ilości do 10 w jednym podaniu

180 zł,

d)
znaku towarowego 200 zł;
2)
za podanie o wpisanie do rejestru zmiany dotyczącej właściciela patentu, wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego albo odnoszącej się do praw rzeczowych lub innych praw - 70 zł;
3)
za podanie o wydanie przez Urząd Patentowy decyzji w postępowaniu spornym

200 zł;

4)
za odwołanie od decyzji lub za zażalenie na postanowienie Urzędu Patentowego wydane w postępowaniu:
a)
administracyjnym 150 zł,
b)
spornym 200 zł;
5)
za podanie o wydanie przez Komisję Rozjemczą orzeczenia w sprawach określonych w art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156)

200 zł;

6)
za zaświadczenie o istnieniu określonego wpisu w rejestrze 15 zł;
7)
za odpis albo wyciąg z rejestru po 15 zł od stronicy odpisu lub wyciągu.
2.
Opłatę za podanie, zawierające zgłoszenie do rejestracji wzorów zdobniczych odnoszących się do dwóch lub więcej klas według obowiązującej klasyfikacji wytworów w zastosowaniu do wzorów zdobniczych, pobiera się w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1 lit. c) tylokrotnie, ile klas jest objętych tym podaniem.
3.
Opłaty jednorazowe obowiązują w wysokości podwójnej, jeżeli dotyczą związkowych (wspólnych) znaków towarowych.
4.
Za stronicę (ust. 1 pkt 7) uważa się stronicę zawierającą 25 wierszy.

Opłaty okresowe.

§  4.
1.
Za ochronę wynalazku pobiera się opłaty okresowe w wysokości:
za rok pierwszy60 zł,
za rok drugi90 zł,
za rok trzeci135 zł,
za rok czwarty320 zł,
za rok piąty400 zł,
za rok szósty540 zł,
za rok siódmy680 zł,
za rok ósmy820 zł,
za rok dziewiąty1.080 zł,
za rok dziesiąty1.340 zł,
za rok jedenasty1.620 zł,
za rok dwunasty1.800 zł,
za rok trzynasty2.160 zł,
za rok czternasty2.430 zł,
za rok piętnasty2.700 zł.
2.
W razie udzielenia patentu dodatkowego pobiera się za ochronę wynalazku stanowiącego przedmiot tego patentu opłatę zryczałtowaną w wysokości 125 zł. Jeżeli patent dodatkowy stanie się patentem samoistnym, za ochronę tego wynalazku pobiera się opłaty okresowe wymienione w ust. 1, poczynając od roku następnego po ustaniu patentu głównego, i w wysokości, jaka przypadałaby za ten następny rok i dalsze lata ochrony wynalazku będącego przedmiotem patentu głównego.
§  5.
Za ochronę wzoru użytkowego pobiera się opłaty okresowe w wysokości:

za pierwszy okres ochrony (1, 2 i 3 rok) 110 zł,

za drugi okres ochrony (4, 5 i 6 rok) 540 zł,

za trzeci okres ochrony (7, 8, 9 i 10 rok) 1.080 zł.

§  6.
1.
Za ochronę wzoru zdobniczego pobiera się opłaty okresowe w wysokości:

za pierwszy okres ochrony (1, 2 i 3 rok) 75 zł,

za drugi okres ochrony (4 i 5 rok) 100 zł,

za trzeci okres ochrony (6, 7, 8, 9 i 10 rok) 350 zł.

2.
W razie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym w jednym podaniu do rejestracji wzorów zdobniczych, odnoszących się do dwóch lub więcej klas (§ 3 ust. 2), opłaty okresowe uiszcza się za dany okres tylokrotnie, ile klas jest objętych zgłoszeniem.
§  7.
1.
Za ochronę znaku towarowego pobiera się opłaty okresowe w wysokości:
1)
za pierwszy dziesięcioletni okres ochrony 360 zł,

a ponadto za każdą klasę towarową według obowiązującej klasyfikacji towarów w zastosowaniu do znaków towarowych 36 zł;

2)
za każdy następny dziesięcioletni okres ochrony 540 zł,

a ponadto za każdą klasę towarową według obowiązującej klasyfikacji towarów w zastosowaniu do znaków towarowych 54 zł.

2.
Opłaty wymienione w ust. 1 obowiązują w wysokości podwójnej, jeżeli dotyczą związkowych (wspólnych) znaków towarowych.

Terminy uiszczenia opłat, odroczenia i zwolnienia.

§  8.
1.
Opłaty wymienione w § 3 uiszcza się przy złożeniu wniosku do Urzędu Patentowego.
2.
Urząd Patentowy na wniosek osoby, która opłatę uiściła, zwolni od opłaty wymienionej w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a), gdy wniesione odwołanie (zażalenie) doprowadziło do uchylenia decyzji (postanowienia). W tym przypadku uiszczona opłata podlega zwrotowi.
§  9.
1.
Opłaty okresowe za ochronę wynalazku, przypadające za okres od dnia zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym do dnia udzielenia patentu, oraz opłaty okresowe za pierwszy okres ochrony wzoru użytkowego albo wzoru zdobniczego lub wzorów zdobniczych są płatne w pierwszym miesiącu po ogłoszeniu w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" o udzieleniu patentu lub o dokonaniu rejestracji wzoru, a gdy nie ogłasza się o udzieleniu patentu lub o dokonaniu rejestracji wzoru użytkowego - w ciągu dwóch miesięcy od daty udzielenia patentu lub dokonania rejestracji. Opłaty za drugi i dalsze okresy ochrony są płatne przed początkiem tych okresów w takim samym dniu i miesiącu, w jakim dokonano zgłoszenia wynalazku lub zgłoszenia wzoru w Urzędzie Patentowym.
2.
Opłata okresowa za pierwszy dziesięcioletni okres ochrony znaku towarowego i za klasy towarowe jest płatna przed dokonaniem rejestracji, w terminie trzech miesięcy od wezwania Urzędu Patentowego do uiszczenia opłaty. Opłaty za następne dziesięcioletnie okresy ochrony i za klasy towarowe są płatne z góry w dniu, w którym upływa poprzedni okres ochrony.
3.
Zaległe opłaty okresowe można uiszczać również w ciągu sześciu miesięcy po upływie terminu płatności, przy jednoczesnym uiszczeniu opłaty dodatkowej wynoszącej: 5% opłaty okresowej w razie uiszczenia opłat w pierwszym miesiącu po upływie terminu; 10% - w drugim miesiącu; 15% - w trzecim miesiącu; 20% - w czwartym miesiącu; 25% - w piątym miesiącu i 30% - w szóstym miesiącu.
4.
Opłaty okresowe mogą być uiszczone również w ciągu jednego roku przed terminem płatności. Opłaty te podlegają zwrotowi, jeżeli przed terminem ich płatności patent zostanie unieważniony lub wygaśnie albo rejestracja zostanie unieważniona lub prawo z rejestracji wygaśnie. Opłaty za okresy ubiegłe i za okres bieżący nie podlegają zwrotowi.
5.
Przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do opłaty zryczałtowanej za ochronę wynalazku stanowiącego przedmiot patentu dodatkowego (§ 4 ust. 2).
§  10.
Zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego oraz wzoru zdobniczego lub wzorów zdobniczych są zwolnione od opłaty jednorazowej, jeżeli zgłaszającym jest osoba, której stan niezamożności jest niewątpliwie znany Urzędowi Patentowemu, a uiszczenie opłaty nie jest możliwe bez dotkliwego uszczerbku materialnego. Jeżeli stan niezamożności tej osoby nie jest Urzędowi Patentowemu znany, Urząd Patentowy może zażądać od niej przedłożenia odpowiedniego zaświadczenia zawodowej organizacji społecznej lub właściwego organu prezydium gromadzkiej (miejskiej, dzielnicowej, osiedlowej) rady narodowej.
§  11.
1.
Na wniosek osoby, o której mowa w § 10, Urząd Patentowy może odroczyć termin do uiszczenia opłat okresowych za pierwsze pięć lat ochrony wynalazku lub opłaty zryczałtowanej za ochronę wynalazku stanowiącego przedmiot patentu dodatkowego albo opłat okresowych za pierwszy okres ochrony wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub wzorów zdobniczych.
2.
Urząd Patentowy może również na wniosek strony zwolnić częściowo lub całkowicie od odroczonych opłat wymienionych w ust. 1, jeżeli patent albo prawo z rejestracji wzoru lub wzorów zgaśnie po upływie piątego roku ochrony wynalazku albo pierwszego okresu ochrony wzoru lub wzorów z powodu nieuiszczenia opłaty za szósty rok ochrony wynalazku albo opłaty za drugi okres ochrony wzoru lub wzorów.
3.
Urząd Patentowy może uzależnić odroczenie terminu do uiszczenia opłat wymienionych w ust. 1 albo częściowe lub całkowite zwolnienie od tych opłat od przedłożenia zaświadczenia, o którym mowa w § 10.
§  12.
Od opłat związanych z ochroną znaków towarowych nie przysługuje zwolnienie ani odroczenie.
§  13.
1.
Jeżeli osoba, na której rzecz udzielono patentu albo zarejestrowano wzór użytkowy, wzór zdobniczy lub znak towarowy, nie mogła bez swej winy zachować terminu do uiszczenia opłaty okresowej lub opłaty zryczałtowanej za ochronę wynalazku, opłaty okresowej za ochronę wzoru użytkowego albo wzoru zdobniczego (wzorów zdobniczych) lub opłaty okresowej za następny dziesięcioletni okres ochrony znaku towarowego, może złożyć w Urzędzie Patentowym wniosek o przywrócenie terminu. Jednocześnie ze złożeniem takiego wniosku zainteresowany powinien uiścić zaległą opłatę.
2.
Wniosek o przywrócenie terminu można złożyć w ciągu jednego miesiąca od dnia ustania przyczyny niezachowania terminu, nie później jednak niż w ciągu dwóch lat od dnia, w którym upłynął nie zachowany termin.

Przepisy końcowe.

§  14.
1.
Opłaty jednorazowe przewidziane w § 3 ust. 1 pkt 1 uiszcza się w formie znaczków skarbowych. Przy uiszczaniu tych opłat mają odpowiednio zastosowanie przepisy w sprawie pobierania i uiszczania opłaty skarbowej.
2.
Inne opłaty jednorazowe oraz opłaty okresowe i zryczałtowane uiszcza się gotówką w oddziale Narodowego Banku Polskiego albo przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek Urzędu Patentowego w Narodowym Banku Polskim.
3.
Opłaty dotyczące różnych spraw uiszcza się oddzielnie.
§  15.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1958 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. Nr 46, poz. 229);
2)
§ 1 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1957 r. w sprawie szczegółowego określenia przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty (Dz. U. z 1958 r. Nr 1, poz. 3);
3)
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1958 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. Nr 73, poz. 366).
§  16.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie w sprawach wszczętych po dniu 30 września 1962 r.