§ 2. - Sposób uiszczania opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.73.366

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 1958 r.
§  2.
1.
Osoby fizyczne oraz nie będące podmiotami gospodarki uspołecznionej osoby prawne, stowarzyszenia i spółki - za zgłoszenia w Urzędzie Patentowym do opatentowania lub rejestracji wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub wzorów zdobniczych (najwyżej do 10) albo znaku towarowego - uiszczają opłatę skarbową w trybie przewidzianym dla tej opłaty.
2.
Inne opłaty niż opłata skarbowa, związane z ochroną wynalazków, wzorów i znaków towarowych, podmioty wymienione w ust. 1 uiszczają na rachunek Urzędu Patentowego w Narodowym Banku Polskim.