Sporządzanie przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.65.443

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 lipca 1939 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.

Na podstawie art. 95 prawa wekslowego (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 37, poz. 282) zarządzam, co następuje:
Urzędy i agencje pocztowe sporządzają protesty weksli z powodu niezapłacenia bez ograniczenia sumy wekslowej.
Urzędy i agencje pocztowe nie mogą sporządzać protestów weksli, jeżeli:
1)
weksel jest wystawiony w języku innym, aniżeli państwowy; na obszarach, wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych (Dz. U. R. P. Nr 73, poz. 724), mogą być sporządzane protesty weksli, wystawionych w językach podanych w tym artykule, a na obszarze województw: poznańskiego, pomorskiego i śląskiego - weksli wystawionych w języku niemieckim;
2)
weksel jest wystawiony za granicą lub na walutę zagraniczną;
3)
weksel jest wystawiony na obszarze Wolnego Miasta Gdańska, choćby w walucie polskiej;
4)
weksel jest zaopatrzony adresem w potrzebie lub przyjęciem w potrzebie;
5)
protest ma być sporządzony przy przedstawieniu kilku egzemplarzy tego samego wekslu albo przy przedstawieniu oryginału i odpisu wekslu.
Urzędy i agencje pocztowe sporządzają protesty weksli we wszystkich miejscowościach, w których ma siedzibę urząd lub agencja pocztowa, oraz w tych miejscowościach, które są obsługiwane przez listonoszów wiejskich.

Urzędy i agencje pocztowe nadawcze powinny na żądanie informować, czy w miejscowości, w której ma być dokonany protest, znajduje się urząd lub agencja pocztowa albo czy miejscowość ta jest obsługiwana przez listonosza wiejskiego.

Warunki przyjmowania i przesyłania w listach zleceniowych weksli, przeznaczonych do protestu, określa ordynacja pocztowa.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1939 r.

Z dniem tym traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 358), zmienione rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 24, poz. 161) i rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 623).