Skala podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokość kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu. - Dz.U.2002.200.1691 - OpenLEX

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokość kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.200.1691

Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 25 listopada 2002 r.
w sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

Na podstawie art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Skalę podatku dochodowego określonego w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na rok 2003 w wysokości:
Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
ponaddo
37.02419% podstawy obliczenia minus kwota 530 zł 08 gr
37.02474.0486.504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł
74.04817.611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł
Kwotę przychodu, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w § 1, na 2003 r. ustala się w wysokości 146 zł.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
________

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384 i Nr 181, poz. 1515.