Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.34.289

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 27 marca 1922 r.
w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego mocy obowiązującej przepisów o badaniu żywności i przedmiotów użytku publicznego.

Na podstawie dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. o nadzorze nad wyrobem i sprzedażą artykułów zastępczych-surogatów produktów spożywczych i przedmiotów użytku publicznego (Dz. P. P. P. № 14 poz. 161), zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63 poz. 371) oraz § 1 punktu 2 i 3 i § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 24 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. № 100, poz. 720), zarządza się co następuje*.
§  1. Na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego i powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego - rozciąga się moc obowiązującą:
1) rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie organizacji państwowych zakładów badania żywności i przedmiotów użytku z dn. 28 lipca 1919 r. (Dz. U. R. P. № 71 poz. 420),
2) rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie badania żywności i przedmiotów użytku publicznego z dn. 28 lipca 1919 r. (Dz. U. R. P. № 71 poz. 421),
3) rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku publicznego w państwowych zakładach badania żywności i przed-, miotów użytku z dn. 28 lipca 1919 r. (Dz. U. R. P. № 71 poz. 422),
4) rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie zmiany taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku publicznego w państwowych zakładach badania żywności i przedmiotów użytku z dn. 1 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 62 poz. 409),
5) rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie zmiany taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku publicznego w państwowych zakładach badania żywności i przedmiotów użytku z dn. 6 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 70 poz. 468).