Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.161

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
o nadzorze nad wyrobem i sprzedażą artykułów zastępczych-surogatów produktów spożywczych i przedmiotów użytku publicznego.

Art.  1.

Wyrób i sprzedaż artykułów zastępczych-surogatów produktów spożywczych, paszy, przedmiotów użytku codziennego - nie może się odbywać bez specjalnego pozwolenia Ministerstwa Zdrowia Publicznego.

Art.  2.

W podaniu o pozwolenie należy wymienić:

1) imię. i nazwisko, firmę, zajęcie i adres petenta;
2) nazwę artykułu zastępczego i zastępowanego;
3) adres wytwórni, gdzie artykuł będzie wyrabiany;
4) sposób przyrządzenia i szczegółowy skład artykułu zastępczego;
5) opakowanie, w jakiem artykuł zastępczy będzie sprzedawany, i cenę sprzedażną w handlu detalicznym;

oraz załączyć:

6) próbę artykułu zastępczego;
7) 10 egzemplarzy wzorów etykiet i opakowań, w jakich artykuł zastępczy będzie sprzedawany w handlu detalicznym i hurtowym;
8) wzory ogłoszeń i reklam projektowanych do druku, wywieszania w sklepach, rozdawania lub rozsyłania;
9) 50 marek na koszta badania.
Art.  3.

Lokal, w którym artykuły zastępcze będą wyrabiane, winien być uprzednio zbadany i zakwalifikowany do danego celu przez komisję sanitarno-budowlaną lub inną, do tego celu powołaną.

Art.  4.

Wydanie pozwolenia lub odmowa zależeć będzie od wyniku badań, dokonanych w państwowym zakładzie badawczym, i od uznania Ministerstwa Zdrowia Publicznego.

Wydane pozwolenie może być w każdej chwili cofnięte w razie zmiany składu artykułu zastępczego, opakowania, ceny sprzedażnej, wzoru ogłoszeń lub reklam.

Art.  5.

Wydane pozwolenie nie może być ustępowane innej osobie bez uprzedniego wyjednania zgody Ministerstwa Zdrowia Publicznego, w przeciwnym razie pozwolenie może być cofnięte.

Art.  6.

Wytwórca produktu zastępczego obowiązany będzie niezwłocznie zawiadomić Ministerstwo o zmianie swego adresu i miejsca wytwórni.

Art.  7.

Każdy artykuł zastępczy winien mieć na widocznem miejscu zewnętrznego opakowania wyraźny napis:

"Artykuł zastępczy-surogat (jakiego produktu)"

wraz z dopiskiem:

"Wyrób i sprzedaż dozwolona (№ i data pozwolenia Ministerstwa Zdrowia Publicznego)".

Art.  8.

Wszelkie wydane poprzednio pozwolenia tracą swą moc w ciągu 3-ch miesięcy od daty ogłoszenia przepisów niniejszych.

Art.  9.

Winny przekroczenia przepisów niniejszych podlega karom, przewidzianym w obowiązującym Kodeksie Karnym.

Art.  10.

Wszelkie dotąd obowiązujące przepisy, rozporządzenia oraz instrukcje, dotyczące wyrobu i handlu artykułów zastępczych - surogatów produktów spożywczych i przedmiotów użytku codziennego, sprzeczne z niniejszymi przepisami, zostają uchylone.

Art.  11.

Wykonanie dekretu niniejszego polecam Ministrowi Zdrowia Publicznego.

Dan w Warszawie, dnia 7 lutego 1919 r.