Rozciągnięcie na Ziemię Wileńską ustaw sanitarnych oraz dotyczących ograniczeń sprzedaży i użycia napojów alkoholowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.64.569

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 lipca 1922 r.
w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską ustaw sanitarnych oraz dotyczących ograniczeń sprzedaży i użycia napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. № 26, poz. 213) zarządza się co następuje:
Na obszar Ziemi Wileńskiej określony art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. № 26, poz. 213) rozciąga się moc obowiązującą:
1)
dekretu z 7 lutego 1919 r. o nadzorze nad wyrobem i sprzedażą artykułów zastępczych-surogatów produktów spożywczych i przedmiotów użytku publicznego (Dz. R. P. P. № 14, poz. 161).
2)
zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63, poz. 371).
3)
ustawy z dnia 19 lipca 1919 r. o przymusowem szczepieniu ochronnem przeciwko ospie (Dz. P. P. P. № 63, poz. 372).
4)
ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych oraz innych chorób występujących nagminnie (Dz. U. R. P.№ 67, poz. 402).
5)
ustawy o ograniczeniu sprzedaży napojów alkoholowych z dnia 23 kwietnia 1920 (Dz. U. R. P. № 37, poz. 210), oraz ustawy z dnia 27 stycznia 1922 r. w przedmiocie częściowej zmiany tej ustawy (Dz. U. R. P. № 12, poz. 104).
6)
ustawy z dnia 1 lipca 1921 r. o uprawnieniach do wykonywania czynności felczerskich (Dz. U. R. P. № 64, poz. 396).
7)
ustawy z dnia 2 grudnia 1921 r. w przed miocie wykonywania praktyki lekarskiej w Państwie Polskiem (Dz. U. R. P. № 105, poz. 762).
8)
ustawy z dnia 2 grudnia 1921 r. o ustroju i zakresie działania Izb Lekarskich (Dz. U. R. P. № 105, poz. 763).
W tych miejscowościach Ziemi Wileńskiej, w których władze samorządowe nie są jeszcze zorganizowane, Minister Zdrowia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, może w myśl dekretu i ustaw wymienionych w § 1, ustanowić specjalnych lekarzy rejonowych, powierzając im do czasu zorganizowania władz samorządowych sprawy lecznictwa i nadzoru sanitarnego w zakresie jaki do tych władz należy. Lekarze rejonowi w razie ich ustanowienia, służbowo podlegać będą właściwym starostom.
Uchyla się wszystkie dotychczas obowiązujące na obszarze Ziemi Wileńskiej ustawy, dekrety i rozporządzenia, normujące przedmioty, objęte dekretem i ustawami wymienionemi w § 1.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Zdrowia Publicznego w porozumieniu z zainteresowanymi Ministrami.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.