Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1665

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1447 i 1501) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa rodzaje programów i projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 8a-8c ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
§  2.  Określa się następujące rodzaje programów i projektów w obszarze:
1) wykorzystania odnawialnych źródeł energii:
a) budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.), zwanej dalej "instalacją odnawialnego źródła energii", wraz z infrastrukturą niezbędną do jej funkcjonowania, w tym instalacji odnawialnego źródła energii odbiorcy końcowego, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, oraz instalacji odnawialnego źródła energii stanowiącej własność spółdzielni energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 33a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, lub jej członków,
b) rozwój i wykorzystanie technologii lub narzędzi informatycznych służących stabilnej, przewidywalnej i efektywnej współpracy instalacji odnawialnego źródła energii z siecią elektroenergetyczną, gazową lub ciepłowniczą;
2) inwestycji w jednostki kogeneracji wytwarzające energię elektryczną i ciepło użytkowe w wysokosprawnej kogeneracji:
a) budowa jednostek kogeneracji wytwarzających energię elektryczną i ciepło w wysokosprawnej kogeneracji wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania,
b) dostosowanie istniejących jednostek wytwórczych energii elektrycznej do pracy w kogeneracji wraz z budową, rozbudową, przebudową lub modernizacją infrastruktury technicznej niezbędnej do ich funkcjonowania,
c) dostosowanie istniejących jednostek kogeneracji do niskoemisyjnej i elastycznej pracy wraz z budową, rozbudową, przebudową lub modernizacją infrastruktury niezbędnej do ich funkcjonowania, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju w rozumieniu art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527 i 1579);
3) inwestycji realizowanych przez operatora systemu dystrybucyjnego:
a) budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja sieci w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), w szczególności w celu umożliwienia przyłączenia do sieci nowych odbiorców, a także instalacji odnawialnego źródła energii, źródeł niskoemisyjnych lub jednostek kogeneracji,
b) modernizacja lub odtworzenie istniejących sieci w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, związana z poprawą jakości lub niezawodności pracy sieci lub świadczenia usług dystrybucji,
c) inwestycje polegające na dostosowaniu sieci dystrybucyjnych do rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania w transporcie paliw alternatywnych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495 i 1527),
d) rozwój i wykorzystanie technologii lub narzędzi informatycznych:
umożliwiających dwustronną komunikację oraz monitorowanie pracy sieci w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne wraz z systemem teleinformatycznym służącym do pozyskiwania danych pomiarowych z liczników zdalnego odczytu i informacji o zdarzeniach rejestrowanych przez te liczniki oraz służącym do wysyłania poleceń do liczników zdalnego odczytu wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania,
umożliwiających dynamiczne zarządzanie popytem i podażą,
służących do monitoringu, diagnostyki i kontroli stanu technicznego sieci w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
e) budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja sieci w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w celu umożliwienia przyłączenia do sieci odbiorców realizujących obniżenie emisji w przemyśle lub transporcie;
4) dostosowania jednostek wytwórczych do poziomów emisji ustalonych w przepisach prawa Unii Europejskiej mających na celu ochronę środowiska, w szczególności w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L 212 z 17.08.2017, str. 1):
a) rozbudowa, przebudowa lub modernizacja jednostek wytwórczych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania, polegająca na wdrożeniu standardu najlepszych dostępnych technik,
b) budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja instalacji służących ochronie środowiska, w tym przeciwdziałaniu lub ograniczeniu szkodliwych emisji,
c) budowa niskoemisyjnych jednostek wytwórczych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania, w celu zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska,
d) rozbudowa, przebudowa lub modernizacja jednostek wytwórczych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania, polegająca na przystosowaniu do pracy ze źródłem niskoemisyjnym na potrzeby zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska;
5) inwestycji w magazyny energii elektrycznej:
a) budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja magazynów energii wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania,
b) rozwój i wykorzystanie technologii lub narzędzi informatycznych:
w celu efektywnego zarządzania pracą i optymalizacji pracy magazynów energii,
w ramach instalacji obejmujących i integrujących rozproszone jednostki wytwórcze, magazyny energii i inne elementy infrastruktury niezbędnej do ich funkcjonowania.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).