Rozdział 2 - Rejestr praw rzeczowych na pojazdach mechanicznych. - Rejestrowe prawa rzeczowe na pojazdach mechanicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.36.302

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1938 r.

Rozdział  II.

Rejestr praw rzeczowych na pojazdach mechanicznych.

(1)
Ustanawia się rejestr praw rzeczowych na pojazdach mechanicznych, do którego wpisuje się rejestrowe prawa rzeczowe (art. 2).
(2)
Rejestr wraz z dokumentami, złożonymi do rejestru, jest jawny.

Rejestr prowadzą władze administracji ogólnej, właściwe miejscowo według przepisów o ruchu pojazdów mechanicznych.

(1)
Do rejestru wpisuje się:
1)
opis pojazdu mechanicznego, wystarczający do stwierdzenia jego tożsamości,
2)
imię, nazwisko (nazwę) i miejsce zamieszkania (siedzibę) kupującego,
3)
rejestrowe prawa rzeczowe ze wskazaniem imienia, nazwiska (nazwy) i zamieszkania (siedziby) osoby, której to prawo służy, oraz sumy wierzytelności,
4)
wzmianki o egzekucji (art. 13 i 34),
5)
orzeczenia sądu, odnoszące się do danych, ujawnionych w rejestrze,
6)
zmiany danych, wymienionych w pkt 1) - 5).
(2)
Rozporządzenie Ministra Komunikacji, wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości oraz Przemysłu i Handlu, może nakazać ujawnianie w rejestrze także innych danych.
(1)
Wpisy do rejestru będą dokonywane na podstawie zgłoszeń, chyba że prawo przepisuje wpis z urzędu; do zgłoszenia należy dołączyć w oryginałach lub uwierzytelnionych odpisach dokumenty, stwierdzające dane, ulegające zarejestrowaniu.
(2)
Odpisy będą uwierzytelnione przez notariusza lub przez władzę rejestrową (art. 18).
(1)
Na decyzję władzy rejestrowej co do wpisu lub odmowy wpisu w rejestrze służy zażalenie w terminie siedmiodniowym od daty doręczenia decyzji osobie interesowanej do sądu okręgowego za pośrednictwem władzy rejestrowej; właściwy jest sąd okręgowy siedziby władzy rejestrowej.
(2)
Sąd rozpoznaje sprawę według przepisów o postępowaniu w sprawach rejestrowych.
(3)
Orzeczenie sądu okręgowego jest natychmiast wykonalne.
(4)
Od orzeczenia sądu okręgowego służy jedynie skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

W razie zmiany miejsca zarejestrowania pojazdu, zgodnie z przepisami o ruchu pojazdów mechanicznych, wpisy, przewidziane w ustawie niniejszej, przenosi się z urzędu do właściwego rejestru.

(1)
Wobec osób trzecich ustanowienie rejestrowego prawa rzeczowego na pojeździe mechanicznym uzyskuje skutek prawny z chwilą wpisania w rejestrze.
(2)
Nikt nie może zasłaniać się nieświadomością rejestrowych praw rzeczowych, ujawnionych w rejestrze.
(1)
Rejestrowe prawo rzeczowe wygasa i zostanie z urzędu wykreślone z rejestru po upływie terminu, na który zostało ustanowione, a w każdym razie po upływie lat pięciu od daty wpisu.
(2)
Przepis ten nie ma zastosowania, jeżeli strony przed upływem terminu oznaczonego lub przed upływem pięcioletniego terminu od daty wpisu zgodnie wniosą o utrzymanie wpisu wskutek przedłużenia umowy, albo jeżeli najpóźniej w dwa tygodnie po upływie terminu wierzyciel złoży władzy rejestrowej zaświadczenie sądu o wytoczeniu powództwa z tytułu roszczeń, zabezpieczonych rejestrowym prawem zastawu, lub zaświadczenie komornika o wszczęciu postępowania, mającego na celu realizację rejestrowego prawa rzeczowego.

Poza przypadkami, przewidzianymi w artykule poprzedzającym, wykreślenie rejestrowego prawa rzeczowego następuje:

1)
na wniosek osoby, której służy rejestrowe prawo rzeczowe,
2)
na wniosek dłużnika na podstawie pisma, zawierającego zezwolenie wierzyciela na wykreślenie,
3)
na wniosek dłużnika lub innej osoby interesowanej na podstawie orzeczenia sądowego,
4)
w razie sprzedaży pojazdu mechanicznego przez publiczną licytację; w tym przypadku komornik zawiadomi z urzędu władzę rejestrową o dokonanej sprzedaży.
(1)
Minister Komunikacji wyda w porozumieniu z Ministrem Skarbu rozporządzenie o opłatach w postępowaniu rejestrowym przed władzami administracyjnymi.
(2)
Od zażalenia na decyzję władzy rejestrowej i od skargi kasacyjnej na orzeczenie sądu okręgowego (art. 21) pobiera się wpis stały w wysokości 8 zł; poza tym w postępowaniu przed sądem w sprawach wpisu do rejestru stosuje się odpowiednio przepisy o kosztach sądowych (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 93, poz. 837).

Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu wyda w drodze rozporządzenia przepisy szczegółowe, dotyczące urządzenia rejestru i postępowania rejestrowego.