Art. 19. - Rejestrowe prawa rzeczowe na pojazdach mechanicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.36.302

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1938 r.
Art.  19.
(1)
Do rejestru wpisuje się:
1)
opis pojazdu mechanicznego, wystarczający do stwierdzenia jego tożsamości,
2)
imię, nazwisko (nazwę) i miejsce zamieszkania (siedzibę) kupującego,
3)
rejestrowe prawa rzeczowe ze wskazaniem imienia, nazwiska (nazwy) i zamieszkania (siedziby) osoby, której to prawo służy, oraz sumy wierzytelności,
4)
wzmianki o egzekucji (art. 13 i 34),
5)
orzeczenia sądu, odnoszące się do danych, ujawnionych w rejestrze,
6)
zmiany danych, wymienionych w pkt 1) - 5).
(2)
Rozporządzenie Ministra Komunikacji, wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości oraz Przemysłu i Handlu, może nakazać ujawnianie w rejestrze także innych danych.