Rejestr praw rzeczowych na pojazdach mechanicznych. - Dz.U.1938.87.586 - OpenLEX

Rejestr praw rzeczowych na pojazdach mechanicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.87.586

Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 9 września 1933 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu o rejestrze praw rzeczowych na pojazdach mechanicznych.

Na podstawie art. 19 ust. (2) i 27 ustawy z dnia 28 kwietnia 1938 r. o rejestrowych prawach rzeczowych na pojazdach mechanicznych (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 302) zarządzani co następuje:
Artykuły powołane w rozporządzeniu niniejszym bez bliższego określenia odnoszą się do ustawy z dnia 28 kwietnia 1938 r. o rejestrowych prawach rzeczowych na pojazdach mechanicznych (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 302).
Władza administracji ogólnej, dokonywająca rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu pojazdów mechanicznych, prowadzi rejestr praw rzeczowych na zarejestrowanych lub zgłoszonych do ewidencji pojazdach mechanicznych, których stałe miejsce postoju znajduje się na podległym jej obszarze.
Pojazd mechaniczny, na którym ma być ustanowione rejestrowe prawo rzeczowe, wpisuje się do rejestru pod oddzielnym numerem bieżącym.
Rejestr powinien zawierać nagłówek i 6 rubryk według wzoru, stanowiącego załącznik do rozporządzenia niniejszego.

Nagłówek zawiera: numer bieżący rejestru, rodzaj rejestrowego prawa rzeczowego, opis pojazdu mechanicznego według następujących cech: a) rodzaj i przeznaczenie, b) marka, c) model i rok produkcji, d) numer silnika, e) numer podwozia, f) rodzaj nadwozia, g) numer rejestracyjny lub wzmianka o potwierdzeniu zgłoszenia oraz imię, nazwisko (nazwę) i miejsce zamieszkania (siedzibę) kupującego (zastawcy).

W poszczególnych rubrykach będą uwidocznione następujące dane:

w pierwszej-numer bieżący wpisu,
w drugiej-suma wierzytelności,
w trzeciej-sumy częściowych spłat,
w czwartej-treść wpisu zawierająca imię, nazwisko (nazwę) i miejsce zamieszkania (siedzibę) osoby, której służy rejestrowe prawo rzeczowe (sprzedawca, wierzyciel) z wymienieniem daty umowy i daty wpisu,
w piątej-datę wygaśnięcia rejestrowego prawa rzeczowego,
w szóstej-wzmianki o egzekucji, orzeczenia sądu oraz zmiany i wykreślenia.

W szóstej rubryce dokonuje się wpisów w dwóch poddziałkach; w pierwszej uwidacznia się numer bieżący wpisu, do którego odnosi się dokonany wpis, w drugiej jego treść wymieniającą rodzaj i datę dokumentu, będącego podstawą wpisu oraz datę wpisu.

Urzędnik prowadzący rejestr podpisuje dokonane wpisy w rubrykach czwartej i szóstej pod datą dokonania wpisu.

Dla każdego pojazdu będzie przeznaczona jedna karta (dwie stronice).

Jeżeli karta nie wystarczy na wpisy odnoszące się do danego pojazdu, należy do dalszych wpisów użyć nowej karty z oznaczeniem, że jest dalszym ciągiem rejestru; równocześnie najeży to zaznaczyć na karcie dotychczasowej.

Dla poszczególnych rodzajów pojazdów mogą być prowadzone osobne księgi rejestru.
Księgi rejestru powinny być oprawione trwale.

Każda księga będzie oznaczona na zewnątrz napisem: "Rejestr praw rzeczowych na pojazdach mechanicznych" tudzież rzymską liczbą według kolejności założenia. W razie prowadzenia osobnych ksiąg rejestru dla poszczególnych rodzajów pojazdów należy rodzaj pojazdu uwidocznić na zewnątrz odpowiednim napisem.

W każdej księdze poszczególne karty będą opatrzone numerami bieżącymi, a na ostatniej stronicy każdej księgi winno się znajdować podpisane przez prowadzącego rejestr i jego bezpośredniego przełożonego poświadczenie liczby kart.

Rejestr prowadzi wyznaczony do tego urzędnik; prowadzenie rejestru może być, poruczone aplikantowi sądowemu.
Wpisy do rejestru będą dokonywane na podstawie decyzji władzy rejestrowej lub orzeczenia sądu.
Wpisy do rejestru będą dokonywane według kolejności wpływu zgłoszeń lub zawiadomień.

Przed ostatecznym załatwieniem wcześniejszego zgłoszenia lub zawiadomienia nie można na zasadzie późniejszego zgłoszenia lub zawiadomienia zezwolić na wpis dotyczący tego samego przedmiotu.

Każdy wpis powinien być oddzielony od następnych poprzeczną linią.

Wpisy i części ich pozbawione znaczenia wskutek następnych zmian i wykreśleń należy podkreślić czerwonym atramentem.

Dla każdego pojazdu prowadzi się oddzielne akta, które obejmują dokumenty i pisma, stanowiące podstawę wpisu, lub składane urzędowi prowadzącemu rejestr i dotyczące pojazdu.
Zgłoszenia o ustanowienie rejestrowych praw rzeczowych powinny być składane na piśmie lub do protokołu przed urzędnikiem prowadzącym rejestr.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)
oznaczenie władzy administracji ogólnej, do której wniosek jest skierowany,
2)
oznaczenie miejsca stałego postoju pojazdu z podaniem dokładnego adresu,
3)
opis pojazdu z wyszczególnieniem rodzaju i przeznaczenia, marki, modelu, roku produkcji, numeru silnika, numeru podwozia i rodzaju nadwozia,
4)
oznaczenie numeru rejestracyjnego lub dane o potwierdzeniu zgłoszenia,
5)
imię i nazwisko (nazwę), zawód i miejsce zamieszkania (siedzibę) osoby, która ustanawia rejestrowe prawo rzeczowe oraz osób, które zawiadomić należy o powziętej decyzji,
6)
oznaczenie rodzaju; rejestrowego prawa rzeczowego na pojeździe,
7)
sumę wierzytelności,
8)
zwięzłe ujęcie treści wpisu, który ma być ujawniony w rejestrze, z dokładnym oznaczeniem osoby, na rzecz której ma być ustanowione rejestrowe prawo rzeczowe.

Zgłoszenie podpisuje kupujący (art. 28) lub zastawca (art. 31). Podpisujący zgłoszenie powinien być osobą wymienioną w dowodzie rejestracyjnym lub potwierdzeniu zgłoszenia (ust. 2 pkt 4).

Do zgłoszenia o ustanowienie rejestrowego prawa rzeczowego należy dołączyć:
1)
umowę sprzedaży z rejestrowym zastrzeżeniem na rzecz sprzedawcy prawa własności do czasu uiszczenia ceny kupna (art. 28) lub umowę zastawniczą (art. 31),
2)
dowód rejestracyjny bądź - jeżeli pojazd nie jest rejestrowany - potwierdzenie zgłoszenia oraz dowód oclenia lub - jeżeli pojazd jest zbudowany w kraju - świadectwo pochodzenia (§ 13 ust. 2 pkt 4).
Do zgłoszenia należy dołączyć tyle jego odpisów, ile jest osób, które zawiadomić należy o powziętej decyzji.
Dowód rejestracyjny lub potwierdzenie zgłoszenia (§ 13 ust. 2 pkt 4) podlega zwrotowi po umieszczeniu na nim wzmianki o ustanowieniu rejestrowego prawa rzeczowego. Wzmianka powinna podawać rodzaj rejestrowego prawa rzeczowego oraz numer rejestru i być podpisana przez urzędnika prowadzącego rejestr.

Zwrot innych dokumentów następuje na żądanie osoby, która podpisała zgłoszenie, po złożeniu do akt uwierzytelnionych odpisów.

Jeżeli zgłoszenie nie odpowiada przepisom § § 13, 14 i 15, a z jego treści nie wynika, że należy je odrzucić, władza rejestrowa wzywa zgłaszającego, aby w wyznaczonym terminie usunął wskazane mu braki.

W razie bezskutecznego upływu tego terminu należy zgłoszenie odrzucić.

Treść decyzji zapadłej zgodnie ze zgłoszeniem i bez żadnych ograniczeń powinna być ujęta w formie zwięzłej notatki z powołaniem się na treść zgłoszenia.

Decyzja odmowna lub tylko częściowo zgodna ze zgłoszeniem powinna zawierać uzasadnienie.

Decyzja powinna być doręczona zgłaszającemu oraz tym osobom, których praw dotyczą dozwolone wpisy. Do decyzji należy dołączyć odpis zgłoszenia.
W razie wniesienia zażalenia władza rejestrowa niezwłocznie prześle zażalenie wraz z aktami sprawy sądowi okręgowemu. Władza rejestrowa poda, czy zażalenie wniesione zostało w przepisanym terminie.
Władza rejestrowa wykona niezwłocznie orzeczenie sądowe nakazujące wpis lub wykreślenie wpisu,

O wykonaniu orzeczenia zawiadomi osoby, których praw dotyczą wpisy.

Księgi rejestru mogą być zniszczone z upływem pięciu lat po wykreśleniu ostatniego wpisu w danej księdze.

Dokumenty niezwrócone mogą być zniszczone z upływem pięciu lat po wykreśleniu wpisu, do którego się odnoszą.

Każdy ma prawo przeglądać pod nadzorem urzędnika w godzinach przez władzę rejestrową wyznaczonych rejestr i akta tudzież żądać wydania z nich urzędowych odpisów i wyciągów oraz zaświadczeń, że pojazd nie jest obciążony rejestrowym prawem rzeczowym.
Osoba, która podpisała zgłoszenie o ustanowienie rejestrowego prawa rzeczowego powinna zgłosić władzy rejestrowej wszelkie zmiany danych wymienionych w § 13 ust. (2) pkt 2, 3 i 4; zgłoszenie zmian powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od dnia, w którym obowiązany do zgłoszenia dowiedział się o zmianach.

Inne osoby ujawnione w rejestrze mogą również zgłosić władzy rejestrowej zmiany tych danych.

Jeżeli pojazd, na którym ciąży rejestrowe prawo rzeczowe, został sprzedany z licytacji publicznej, władza, która dokonała tej sprzedaży, zawiadomi o tym władzę rejestrową celem uczynienia wzmianki w rejestrze.

Po uprawomocnieniu się planu podziału sumy osiągniętej ze sprzedaży pojazdu władza rejestrowa na podstawie zawiadomienia sądu, który przeprowadził podział, zarządzi wykreślenie prawa rzeczowego.

W razie skierowania egzekucji do wierzytelności zabezpieczonej rejestrowym prawem rzeczowym (art. 13) lub do pojazdu przez wierzyciela, na rzecz którego jest ustanowione rejestrowe prawo rzeczowe (art. 34), władza rejestrowa na podstawie bądź orzeczenia właściwego sądu, bądź zawiadomienia komornika o zarządzonych środkach egzekucyjnych zarządzi o tym wzmiankę w rubryce szóstej rejestru.

Wzmianka o skierowaniu egzekucji do pojazdu mechanicznego nastąpi tylko na żądanie wierzyciela.

O wydanie wypisu z rejestru lub zaświadczenia, że pojazd nie jest obciążony prawem rzeczowym (art. 11), należy zwrócić się W przypadku:
1)
gdy pojazd jest zaopatrzony w tablice rejestracyjne - do władzy, która wydała te tablice,
2)
braku takich tablic - do władzy rejestrowej, na której obszarze znajduje się pojazd.

Władzy rejestrowej należy podać opis pojazdu (rodzaj i przeznaczenie, markę, model, rok produkcji, numer silnika, numer podwozia, o ile jest wiadomy, rodzaj nadwozia i numer rejestracyjny).

W razie wykreślenia w rejestrze rejestrowego prawa rzeczowego władza rejestrowa na wniosek interesowanego zarządzi wykreślenie wzmianki o rejestrowym prawie rzeczowym, umieszczonej na dowodzie rejestracyjnym lub na potwierdzeniu zgłoszenia.
Szczegółową instrukcję o prowadzeniu rejestru praw rzeczowych, akt oraz skorowidzów wyda Minister Komunikacji.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Nr rejestru ..... Rodzaj rejestrowego ...... Nr rejestru .....

prawa rzeczowego:1) Opis pojazdu mechanicznego: a) rodzaj i przeznaczenie .....

b) marka ......................

c) model i rok produkcji ......

d) numer silnika ..............

e) numer podwozia .............

f) rodzaj nadwozia ............

g) numer rejestracyjny ........

lub wzmianka o potwierdzeniu

zgłoszenia .................

(urząd i data)

2) Imię, nazwisko (nazwa) i miejsce zamieszkania (siedziba)

kupującego (zastawcy) ........................................

123456
Nr b.Suma wierzytelnościSuma częściowych spłatTreść wpisuData wygaśnięcia rejestrowego prawa rzeczowegoWzmianki o egzekucji, orzeczenia sądu, zmiany i wykreślenia
Imię i nazwisko (nazwa) .......................... miejsce zamieszkania (siedziba) osoby, której służy rejestrowe prawo rzeczowe (sprzedawcy, wierzyciela).....................................................................do Nr b. wpisu
data umowy ...............
data wpisu ...............
.................

(podpis urzędnika)