Art. 20. - Rejestrowe prawa rzeczowe na pojazdach mechanicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.36.302

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1938 r.
Art.  20.
(1)
Wpisy do rejestru będą dokonywane na podstawie zgłoszeń, chyba że prawo przepisuje wpis z urzędu; do zgłoszenia należy dołączyć w oryginałach lub uwierzytelnionych odpisach dokumenty, stwierdzające dane, ulegające zarejestrowaniu.
(2)
Odpisy będą uwierzytelnione przez notariusza lub przez władzę rejestrową (art. 18).