Art. 25. - Rejestrowe prawa rzeczowe na pojazdach mechanicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.36.302

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1938 r.
Art.  25.

Poza przypadkami, przewidzianymi w artykule poprzedzającym, wykreślenie rejestrowego prawa rzeczowego następuje:

1)
na wniosek osoby, której służy rejestrowe prawo rzeczowe,
2)
na wniosek dłużnika na podstawie pisma, zawierającego zezwolenie wierzyciela na wykreślenie,
3)
na wniosek dłużnika lub innej osoby interesowanej na podstawie orzeczenia sądowego,
4)
w razie sprzedaży pojazdu mechanicznego przez publiczną licytację; w tym przypadku komornik zawiadomi z urzędu władzę rejestrową o dokonanej sprzedaży.