Art. 21. - Rejestrowe prawa rzeczowe na pojazdach mechanicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.36.302

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1938 r.
Art.  21.
(1)
Na decyzję władzy rejestrowej co do wpisu lub odmowy wpisu w rejestrze służy zażalenie w terminie siedmiodniowym od daty doręczenia decyzji osobie interesowanej do sądu okręgowego za pośrednictwem władzy rejestrowej; właściwy jest sąd okręgowy siedziby władzy rejestrowej.
(2)
Sąd rozpoznaje sprawę według przepisów o postępowaniu w sprawach rejestrowych.
(3)
Orzeczenie sądu okręgowego jest natychmiast wykonalne.
(4)
Od orzeczenia sądu okręgowego służy jedynie skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.